SI'ste nytt 4 - 2017

Innhold fra SI'ste nytt nummer 4 - 2017.


Henvisning til rehabilitering

Fagråd Rehabilitering i Helse Sør-Øst (HSØ) har utarbeidet en sjekkliste med avslagskriterier for henvisninger til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Sjekklisten er godkjent av fagdirektør i HSØ og av nettverk for praksiskonsulenter i HSØ.

Les mer

Formålet med en sjekkliste er å bidra til at henvisningene har riktig og tilstrekkelig informasjon slik at RKE kan gjøre en rettighetsvurdering på bakgrunn av prioriteringsveileder og faglige føringer.

Sjekkliste
Diagnose og beskrivelse av diagnosens betydning for daglig funksjon knyttet til arbeid, utdanning og fritid (fysisk, psykisk og sosialt).

Opplysninger om familieforhold, trygd- og arbeidsstatus.
Pasientens konkrete mål/motivasjon for rehabiliteringen?
Hvilke tiltak er prøvd ut lokalt i 1. linjetjenesten?

 • Hvilken effekt hadde tiltakene?
 • Hvilken egenaktivitet/egentrening gjør pasienten i det daglige?
 • Har pasienten en individuell plan?

Er pasienten vurdert av spesialist? I så fall referer relevant epikrise.
Har pasienten tidligere mottatt rehabiliteringsopphold/ poliklinikk/dagtilbud i spesialisthelsetjenestene for samme tilstand/diagnose? Dersom ja:

 • Hva har lokale oppfølgingsopplegg bestått av i etterkant av rehabiliteringsoppholdet?
 • Hva har tilkommet av nytt funksjonstap?
 • Referer epikrise fra siste opphold


Kriterier for avslag
Med bakgrunn i prioriteringsveileder er vanligste kriterier for avslag:

 • Der henvisningen ikke har et klart formulert mål/hensikt med oppholdet og beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon.
 • Pasienter som henvises for rekonvalesens.
 • Hatt gjentatte opphold tidligere og det fremkommer ikke ny problematikk/forverring i tilstand/funksjon i henvisningen.
 • Hoveddiagnose er en psykisk lidelse/rus.
 • Ikke beskrevet oppfølging og tiltak i kommunen.


Link til e-læringsprogram for vurdering av rehabilitering: http://www.bit.ly/2m1cB5L

Av
Astrid Millum,
divisjonsdirektør Habilitering/rehabilitering

Publisert 31.03.2017

 


Hospice Sangen - Utvidet tilbud

Utvidet kapasitet i vårt tverrfaglige team innebærer at vi nå kan tilby polikliniske tverrfaglig konsultasjoner i tillegg til vårt eksisterende dagtilbud.

Les mer

Hospice Sangen på Hamar er palliativ avdeling som ligger under Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo. Nevrolog Eli Anne Torp er ansatt i 50 prosent stilling som overlege. Hospice Sangen samarbeider tett med palliative team på sykehusene samt med kommunene og vi har pasienter fra både Hedmark og Oppland.

Du har anledning til å henvise pasienter i en tidlig palliativt fase til en kartlegging av palliative behov hos oss. Vi sørger for å sende deg som fastlege en epikrise i etterkant, slik at du kan se hvilke tiltak og planer for tverrfaglig palliativ oppfølging vi som spesialisthelsetjenesten kan tilby for pasienten gjennom sykdomsforløpet.

WHO sin definisjon av palliasjon fra 2011 beskriver at prinsippene for palliasjon er anvendelig for alle pasienter med livstruende sykdom, og kan anvendes tidlig i sykdomsforløpet for å tidlig identifisere palliative behov.

Forskning viser at både KOLS-pasienten og de nevrologiske pasientene profiterer på å møtes med en palliativ tilnærming fra diagnosen stilles.

Vi har siden oppstart i 2004 i tillegg til kreftsykdom, tilbudt pasienter med KOLS, hjertesvikt, ALS, Parkinson og MS et dagtilbud. Vi har 10 fagprofesjoner med spesialisering, og nå god erfaring fra å gi helhetlig palliasjon til disse pasientene.

Av
Eli Anne Torp,
overlege Lovisenberg Diakonale Sykehus, Hospice Sangen

Publisert 31.03.2017

 


Henvisningsrutiner BUP

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) er spesialisthelsetjeneste som har til oppgave å utrede og behandle barn og ungdom i alderen 0-18 år ved mistanke om psykiske lidelser.

Les mer

 • Henvisninger blir vurdert i henhold til prioriteringsveilederen.
 • Pasientens rettigheter er regulert i lov om pasient- og brukerrettigheter.

Ventetidsgarantien innebærer behandling innen 65 virkedager. For barn 3-6 år er fristen åtte uker, for barn 0-2 år er fristen seks uker.

Hvem kan henvises:
barn og unge fra 0-17år + 9mndr.

Spe- og småbarnsteamet tar også imot henvisning av gravide med utfordringer, som innebærer at man ønsker å være i forkant med veiledning og oppfølging fra før fødsel og i spe- og småbarnsperioden.
Ungdom fra fylte 16 år er helserettslig myndige, det vil si at de bestemmer selv om de vil henvises.

Barn under 16 år: hovedregel at begge foreldre må samtykke ved henvisning. Tilstrekkelig med muntlig samtykke. Ved delt foreldreansvar må begge foreldre samtykke. Det må foreligge særskilte grunner for at BUP skal vurdere barnet dersom bare en forelder samtykker. Yngre barn har rett til å ha sin mening om henvisning, og det skal legges økende vekt på deres mening ut fra alder og modenhet.

Barneverntjenesten samtykker for barn i fosterhjem dersom de har overtatt omsorgen, uavhengig av om de biologiske foreldrene fremdeles har foreldreansvaret.

Hvem kan henvise: barneverntjeneste, psykolog og lege.

BUP er spesialisthelsetjeneste. Før henvisning er det viktig å avklare om:

 • det først bør utredes eller iverksettes tiltak i kommunen
 • andre instanser i kommunen arbeider med saken
 • det tidligere er gjort utredninger eller tiltak, evt. bør rapporter vedlegges.

BUP trenger følgende opplysninger for å vurdere rett til helsehjelp:

 • Personalia: både på barn og foresatte.
 • Kontaktinformasjon: Adresse(r) og telefonnummer til foresatte er svært viktig fordi BUP ofte tar telefonisk kontakt
 • Samtykke: Det er tilstrekkelig at det står uttrykkelig i henvisning at samtykke foreligger, i henhold til regelverket.
 • Anamnese:
  • Sykehistorie. Aktuelle symptomer. Evt. funksjonssvikt (skole, sosialt).
  • Familieforhold, livssituasjon, nettverk.
  • Tidligere behandling evt. utredninger undersøkelser.
  • Tidligere sykdommer somatisk, psykisk, sykehusinnleggelser, skader.
  • Hvis relevant: forekomst av psykiske og nevrologiske lidelser i familien.
  • Hvis relevant: utvikling, svangerskap, fødsel.
  • Naturlige funksjoner: søvn, appetitt, vannlating, avføring.
  • Allergier.
  • Medisiner. Husk evt p-piller
  • Evt.: røyk, snus, alkohol, rusmidler.

Motivasjon:
Ungdom mellom 12 og 16 år skal høres, og deres innstilling til henvisning er viktig.

Henvisers egen vurdering:
Bør ikke henvise uten at man personlig har vurdert barnet/ungdommen .

Legeundersøkelse utfra relevans og klinisk skjønn:

 • Somatisk us. Evt. BT , evt. orienterende nevrologisk status.
 • Høyde/vekt ( i alle fall ved spiseproblem)
 • Syn/hørsel

Lab. utfra klinisk indikasjon:
Hematologi , elektrolytter, stoffskifte, vitaminer, blodsukker, listen er ikke utfyllende.

Vedlegg:
Dersom man har tilgang på aktuelle utredninger og relevant dokumentasjon fra andre instanser, f. eks skole, PPT og helsestasjon. Ved mistanke om ADHD bør det gjøres PPT-utredning og sendes med rapport .

Viktig
Saker der vurdering og behandling haster må man ta telefonisk kontakt og drøfte saken med BUP. Det gjelder selvmordsvurderinger , alvorlige, langtkomne spiseforstyrrelser og lignende.

Av
Hanne Øverås (avdelingssjef BUP Hedmark), Bjørg Antonsen (avdelingssjef BUP Oppland) og Ragnhild Dybvig (praksiskonsulent BUP Hedmark)

Publisert 31.03.2017