SI'ste nytt 4 - 2019

Innhold fra SI'ste nytt nummer 4-2019.

SI'ste nytt 4-2019

​SLIPS

Etter initiativ fra samhandlingsavdelingen i SI og praksiskonsulentene, har vi opprettet et organ som skal jobbe for kvalitetssikring av oppgaveoverføring mellom helsenivåene.

Les mer

Av Kristine Gaarder

SLIPS - Samarbeidsforum for Leger i Primærhelsetjenesten og Sykehus i Innlandet

Bakgrunnen er tanken om at oppgavene skal utføres av de som kan gjøre det best på laveste effektive omsorgsnivå og så nær pasienten som mulig.

Oppgaver som skal overføres skal ha disse kjennetegnene:

 • Endringen gir like gode eller bedre tjenester for pasientene
 • Endringen er forsvarlig
 • Kompetanseoverføring er avklart mellom partene, herunder sikring av nødvendig kompetanse
 • Økonomiske forhold og finansiering av tiltaket er sikret og avtalt mellom partene.
 • Oppgaven som overføres er i hovedsak i tråd med det mottakende tjeneste utfører
 • Oppgaven bør ha et visst volum slik at ny kompetanse kan opprettholdes over tid
 • Endringen bør kunne implementeres i alle kommuner

SLIPS er et «trepartssamarbeid» mellom Sykehuset Innlandet, fastlegene og kommunehelsetjenesten for øvrig.

Faste medlemmer i SLIPS
Fagledelsen i SI, samhandlingsledelsen i SI, alle praksiskonsulentene i SI (pluss ev. ekstra fastleger basert på geografi), to kommuneoverleger(en fra Oppland og en fra Hedmark), kommunal ressursperson på samhandling innen helse- og omsorg. Videre innkalles relevante spesialister på møtene ut ifra hvilke fagområder som diskuteres.

Møter
SLIPS skal avholde møter tre ganger per år, og første møte ble avholdt 2.mai 2019, det andre 16/10-19.

Funksjon
SLIPS fungerer som et rådgivende organ for Overordnet Samarbeidsutvalg (OSU). Dersom det kommer inn en sak om mulig oppgaveoverføring, behandler SLIPS denne i et skjema basert på ovenfor nevnte kjennetegn/kriterier og kommer deretter med forslag vurdering/anbefaling til OSU om oppgaven skal overføres og i så fall hva som må sikres av økonomi, kompetanseoverføring, informasjon etc. før oppgaven kan overføres.

Etter behandling og vedtak i OSU, vil konklusjonen sendes ut til fastleger gjennom SI’ste Nytt. I tillegg informeres kommunene, Sykehuset Innlandet og styrene i Hedmark og Oppland legeforening.

Aktuelle saker til SLIPS fra fastleger kan meldes inn til praksiskonsulentene og vi oppfordrer dere til å bruke oss aktivt!

 

Oppstart av overvektpoliklinikk i Elverum

Overvektpoliklinikk for voksne (18-70 år) for pasienter som ønsker konservativ behandling startet opp 1. oktober ved Sykehuset Innlandet Elverum.

Les mer

Av Kristin Wollan, avdelingssjef Medisinsk avdeling

Poliklinikken erstatter tilbudet som tidligere var på SI Kongsvinger, og ligger under medisinsk avdeling. Pasienter som henvises spesialisthelsetjenesten skal ha en BMI =40, eller en BMI =35 med vektrelatert følgesykdom (hjerte- karsykdommer, diabetes, hypertensjon, søvnapné, respirasjonssvikt, belastningsrelaterte skjelettsmerter eller PCOS). I et konservativt forløp vil pasienten på sykehuset møte sykepleier for kartlegging. For at pasienten skal kunne henvises videre til rehabiliteringssteder som Helse Sør-Øst har avtale med, må han/hun vise evne, vilje og motivasjon til å gjøre de endringer som kreves for varig livsstilsendring. Underveis i forløpet, og etterpå, er det viktig at pasienten har god kontakt med fastlegen, som er bindeleddet mellom sykehuset og pasienten. Når pasienten er henvist følges han/hun på poliklinikken her frem til første opphold på rehabiliteringsstedet, deretter avsluttes oppfølgingen fra sykehuset.

Henvisningen skal inneholde:

 • Sosiale forhold
 • Forekomst av fedme, diabetes, og hjerte-/kar-sykdommer hos førstegradsslektninger
 • Forekomst av følgesykdommer (se første avsnitt) relatert til overvekten
 • Depresjon, angst
 • Spiseforstyrrelser
 • Vektutvikling (inklusive høyeste vekt)
 • Tidligere behandlingsforsøk
 • Motivasjon for behandling
 • Matvaner, aktivitetsnivå
 • Oppdatert medikamentliste
 • Stimulantia
 • Høyde, vekt, BMI, livvidde,
 • Blodtrykk
 • Laboratorieundersøkelser:
  Hb, LPK, CRP, Na, K, Kreatinin, Albumin, Urat, Bilirubin, ASAT, ALAT, GGT, FT4, TSH, HbA1C, Kolesterol, HDL, LDL, Vitamin D, fastende: Glucose, Triglyserider, Insulin og Insulin C-peptid
 • Eventuell søvnregistrering

Som tidligere henvises pasienter som ønsker fedmekirurgi til Seksjon for sykelig overvekt, SI Gjøvik. Hvis pasienten er i tvil før første samtale, kan han/hun henvises til SI Elverum, som eventuelt henviser videre til SI Gjøvik.

Konservativt forløp:
Sykehuset Innlandet Elverum
Medisinsk poliklinikk, Overvektpoliklinikk
Kirkeveien 31
2409 ELVERUM 

Kirurgisk forløp:   
Sykehuset Innlandet Gjøvik
Kirurgisk avdeling, Seksjon for sykelig overvekt
Kyrre Grepps gate 11
2819 GJØVIK

Henvisning
Fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning les mer

Kontakt
Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med sykepleier ved overvektpoliklinikken Elverum, Nina M Gaasø, telefon 468 80 154

 

Arbeidsrettet behandling for angst og depresjon

Målgruppen for tilbudet er personer med angst og/eller depresjon som står i fare for sykmelding eller har blitt sykmeldt, og som kan ha nytte av et tidsbegrenset tilbud.

Les mer

Av Anton Åhrén, assisterende divisjonsdirektør
Divisjon Psykisk helsevern

Et behandlingsforløp er på 5-15 konsultasjoner. Tilbudet er for pasienter som er vurdert å ha rett til behandling i spesialisthelsetjenesten. Rettighetsvurderingen gjøres i spesialisthelsetjenesten. Derfor skal henvisninger til tilbudet sendes lokalt DPS som foretar en vurdering. Vi er pålagt å vurdere disse henvisningen etter prioriteringsveilederen, på lik linje som andre henvisninger. Det medfører at de fleste med milde tilstander ikke har rett til et tilbud.

Utenfor målgruppe
Mistanke om alvorlig psykisk lidelse, selvmordsfare, personlighetsforstyrrelse, manglende arbeids /utdannings-tilknytning eller komorbide og langvarige plager

Henvisning
Rettighetsvurdering gjøres ved aktuell poliklinikken henvisningen kommer til. Henvisning bør inneholde de samme opplysningen som kreves i pakkeforløp. Merk henvisning Helse og arbeid. Henvisning skal ikke merkes med spesifikk tilbydere av behandlingen. Disse henvisninger har samme krava som andre henvisninger og skal følge krav som er beskrevet i pakkeforløp. Det gjør at pasienten kan komme til rett tilbud direkte. Ved mangelfull henvisning må det innhentes flere opplysninger / pasienten må først møte på lokalt DPS og det vil ta lengre tid før pasienten kommer til rett tilbud. Etter rettighetsvurdering overføres pasienten til noen av tilbyderne av behandlingen. Ved usikkerhet om arbeidsrettet behandling er riktig tilbud til pasienten må først aktuell DPS ha en avklaringstime med pasient.

Jobbfokusert terapi
Behandlingen er jobbfokusert kognitiv eller metakognitiv terapi, i all hovedsak. Varigheten tilpasses den enkeltes behov, men gjennomsnittlig behandlingstid vil være fra 10-15 timer. Pasienten lærer verktøy og strategier for å mestre de psykiske plagene, på jobb, på skole og i hverdagen. Behandler samarbeider med henviser og eventuelt arbeidsgiver dersom pasienten ønsker det.

Behandlingstilbud i Innlandet
I Innlandet finns det flere tilbydere; fra 1. oktober utvidet divisjon Psykisk helsevern sitt tilbud for arbeidsrettet behandling. Det er lokalisert i Skolegata, Hamar.

I tillegg har tre private aktører avtale med Helse Sør-Øst om et slikt tilbud. Dette er; Salutis, Skogli og Oppfølgingsenheten Frisk.

Det lokale DPS har ansvaret for all rettighetsvurdering, også til de private tilbudene og mottar månedlige oppdatering av deres kapasitet slik at pasientflyten sikres og pasientene får tilbud innen fastsatt frist.

 

EKG ved behandling i BUP

 - rutine om taking og tolking

Les mer

Av Ragnhild Dybig, praksiskonsulent

På visse indikasjoner har BUP  behov for å  få tatt og vurdert EKG av sine pasienter. Det gjelder f.eks ved oppstart og bruk av sentralstimulerende medisiner.

Det er inngått avtaler mellom BUP og  de respektive medisinske poliklinikker  i forbindelse med prøvetakingen.
EKG overføres så til aktuelle barneavdeling. Barnelege tolker EKG og melder svaret til barnepsykiater som tar ansvar for videre behandling.

 

Riktig bruk av analysen «ionisert kalsium»

Ionisert (fritt) kalsium er en meget ressurskrevende analyse. I de fleste tilfeller vil man komme i mål med albuminkorrigert kalsium.

Les mer

Av Solveig Mikalsen, avdeling for medisinsk biokjemi

Rekvirering av ionisert (fritt) kalsium bør i stor grad begrenses til spesialisthelsetjenesten ved endokrinologer og nefrologer, og til alvorlige tilstander som:

 • kirurgiske inngrep med blodtransfusjoner og albumininfusjone
 • større brannskader
 • multiorgansvikt
 • syre/base-forstyrrelser
 • neonatal hypo- og hyperkalsemi
 • hemodialyse
 • nefrotisk syndrom
 • akutt pankreatitt