HELSENORGE

SI'ste nytt 4-2021

Innhold fra SI'ste nytt nummer 4-2021.

SI
SI'ste nytt 4-2021

​​Spesialisert rehabilitering etter covid-19

Astrid Millum, divisjonsdirektør Habilitering og rehabilitering

Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering har etablert et tilbud om rehabilitering ved Seksjon Lungerehablitering, Granheim. Pasientene kan henvises på vanlig måte gjennom fastlege. 

Aktuelle er pasienter med komplikasjoner etter langvarig intensivbehandling og pasienter med mindre alvorlig sykdomsforløp, med vedvarende følgeplager som nedsatt muskelstyrke, kognitive og psykiske problemstillinger, svelg- og språkproblemer, nedsatt lungekapasitet og generell slitenhet. Samlet kan dette gi en situasjon med et stort funksjonstap som krever en tverrfaglig og spesialisert tilnærming.

Se vedlagt informasjon, lenke til presentasjon

​​Import av bilder tatt ved andre sykehus eller røntgeninstitutt

Sykehuset Innlandet importerer røntgen-MR bilder som er tatt eksternt. I forbindelse med henvisning av pasienter som har fått tatt bilder andre steder, er det viktig at bildene er på plass når pasienten møter til poliklinisk time eller innleggelse. Henvisende lege eller pasient bør sørge for at bildene blir oversendt, men det er ikke alltid dette har gått i orden. Det er derfor viktig at det står i henvisningen hvor bildene er tatt. Dette for å unngå ekstraarbeid for sekretærer og leger på sykehuset. 

Praksiskonsulentene

MR-undersøkelse ved Bildediagnostikk Lillehammer

Av Eivind Alhaug, medisinskfaglig ansvarlig Bildediagnostikk Lillehammer

MR-seksjonen har over flere år opplevd en stadig økning i antall henvisninger til MR- undersøkelser fra inneliggende og polikliniske pasienter. 

Koronaepidemien har ført til en ytterligere presset situasjon. På grunn av økt krav til smittevernsrutiner, er fortsatt kapasiteten for antall pasienter på MR-laben mindre enn tidligere. 

Vi har derfor fortsatt store utfordringer med å gjennomføre MR- undersøkelser av inneliggende pasienter og pasienter henvist fra sykehusets poliklinikker innen for fastsatte behandlingsfrister.

Dette medfører at avdelingen har svært begrenset kapasitet til å motta henvisninger til MR-undersøkelser fra leger i primærhelsetjenesten. I de tilfeller hvor fastlege henviser til MR-undersøkelse på oppdrag fra sykehusspesialist (f.eks kontroller hvor Sykehuset Innlandet har tidligere bilder til sammenligning) er det viktig at dette fremkommer i henvisningen. 

Generelt må vi henstille til at fastleger henviser pasientene til MR- undersøkelse ved et privat røntgeninstitutt som har avtale med foretaket, for eksempel Aleris på Gjøvik eller Unilabs på Hamar. For øvrig informerer vi om at Revmatismesykehuset på Lillehammer installerer ny MR og vil i løpet av høsten kunne tilby MR-undersøkelser til pasienter henvist av primærtjenesten. 

Pasienter som likevel ønsker å bli henvist til MR ved SI Lillehammer gjennom Fritt Behandlingsvalg, vil måtte påregne betydelig ventetid for undersøkelse. Dette må da tydeliggjøres i henvisningen.  

Dersom ventelistene blir uforsvarlig lange, vil henvisninger bli videresendt til institutt med avtale med foretaket. Pasient og henviser vil da bli informert.