SI'ste nytt 5 - 2017

Innhold fra SI'ste nytt nummer 5 - 2017.

SIste nytt nr 5-2017


Samhandlingsprosjekt hjerneslag

Sykehuset Innlandet ved Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring (RPPO) har fått midler fra HSØ til et prosjekt for å bedre oppfølgingen av personer med hjerneslag og deres pårørende.

Les mer

Dette er et satsningsområde innen spesialisthelsetjenesten. Vi vil ha fokus på implementering og synliggjøre overføringseffekt til andre diagnoser.

I prosjektet samarbeider vi med:

 • Medisinsk avdeling, SI Elverum
 • ”Raskere tilbake” hjerneskade, Avd. for Fysikalsk medisin og rehabilitering, SI Ottestad
 • Høgskolen i Innlandet, Campus Elverum
 • Åsnes kommune
 • To brukerorganisasjoner, Landsforeningen for slagrammede og Norsk forening for slagrammede


Vi har valgt å ha fokus rettet mot psykososial rehabilitering da forskning viser at det er mangelfullt. I januar gjennomførte vi et seminar på Flisa i Åsnes kommune som et «Kick-off» på prosjektet – et vellykket arrangement med 100 deltagere, både pasienter, pårørende og helsepersonell deltok.

Vi er nå i gang med neste del av prosjektet som er pasient- og pårørendeopplæring i gruppe. Det planlegges ei gruppe med begge kjønn fra 45-67 år i yrkesaktiv alder uten afasi.

Vi ønsker ei gruppe med 8-10 pasienter og med de pårørende kan det bli ei gruppe opp mot 20 deltagere.

Gruppetilbudet skal ha et lærings- og mestringsfokus på hvordan leve med sykdom, skade eller en funksjonsnedsettelse. Innholdet blir et salutogent mestringsfokus hvor det friske benyttes for å håndtere eller mestre hverdagen i et bio-psyko-sosialt perspektiv - Det hele mennesket.

Deltagerne vil primært ha medisinsk avdeling ved SI Elverum som sitt sykehus, dvs. at det rekrutteres fra kommunene rundt Elverum og også Hamar.

Vi ønsker din/deres hjelp til å rekruttere pasienter med pårørende til dette tilbudet som har oppstart i september.

Vedlagt Invitasjonen til kurset som deles ut / sendes til den aktuelle målgruppen.

Spørsmål kan rettes til:
Valborg N. Brøste
Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring SI
E-post: Valborg.N.Broste@sykehuset-innlandet.no
Telefon: 948 28 249

Av Valborg N. Brøste,
Ressursenter for pasient- og pårørendeopplæring

Publisert 23.06.2017

 


Dagkirurgisk gallesteinsoperasjon

Laparoskopiske cholecystectomier som dagkirurgisk tilbud på Gjøvik. I den forbindelse ønsker kirurgisk avdeling å standardisere pasientforløpet for å få til et bedre forløp for pasientgruppa.

Les mer

Ved henvisning av pasient til gastrokirurgisk poliklinikk for vurdering av cholecystektomi, er det en del informasjon som er ønskelig at tas med for å sikre best mulig prioritering av pasienten.

Relevant informasjon i henvisning:

 1. Tidligere sykdommer: spesielt hjerte/lungestatus og tidligere kirurgi
 2. Komplett medisinliste
 3. Klinisk undersøkelse: inkludert BT, puls, vekt og høyde
 4. Anamnese aktuelt problem: symptomer og evt komplikasjoner til galleproblematikk som pankreatitter
 5. EKG: kriterier fra anestesi
 6. Utredning:
  • Radiologi: stein skal være verifisert med UL.
  • Tidligere gastrokopi?
  • Blodprøver: orienterende status + lever/galleprøver

Gallesteinssykdom rammer 10-20 prosent av befolkningen og 2/3 av de med gallestein vil aldri vil få plager. Diffuse magesmerter er ikke god nok grunn til å fjerne galleblæra, bør være sannsynlig gallesteinrelatert. 10-15 prosent blir ikke kvitt plagene sine med operasjon. Hos mange av disse var nok diagnosen feil.


 Av Karin Frydenberg,
praksiskonsulent Sykehuset Innlandet
 
Publisert 11.05.2017
 

 


Infertilitetsutredning

Vi ønsker å kunne skille ut kandidatene som er aktuelle til IVF-behandling fra de som ønsker en «sjekk» av fertiliteten. I tillegg trenger vi hjelp av dere fastleger for å gjøre en god vurdering av hvorvidt paret er egnet til IVF behandling/egnet til å bli foreldre. Dette er et lovpålagt krav.

Les mer

Vi ønsker oss derfor litt informasjon om jobb, boforhold og økonomi samt hvordan dere opplever paret som henvises. Vi gjør oppmerksom på at følgende krav må være oppfylt for å få IVF behandling og setter pris på bemerkning i henvisning: BMI < 33, behersker godt norsk eller engelsk, paret har felles bosted og begge må ha opphold i Norge.

Av Anja Holstad,
avdelingssjef gyn/føde SI Gjøvik

Publisert 23.06.2017

 


Konferanseplikt ved akuttinnleggelser på medisinsk avdeling Gjøvik

Når primærlegen mener det er en sikker innleggelse og pasienten ikke er kritisk syk eller at primærlegen mener konferanse med sekundærvakt er hensiktsmessig av annen grunn, kan primærlegen legge direkte inn til mottak på telefon: 61 13 35 83.

Les mer

I alle andre tilfeller, uklarheter, kritisk syk pasient, innleggelse fra legevakt o.a. ringes som nå vakthavende eller via sentralbord 915 06 200 til sekundærvakt.

Hensikten er å sikre at pasienter som skal innlegges eller vurderes innlagt av fastlege/legevakt blir meldt på en tilfredsstillende måte slik at sykehuset har de nødvendige opplysninger om pasientens tilstand.

I tillegg ønskes å begrense antall telefonhenvendelser til sekundærvakt medisinsk avdeling. Dette gjelder ikke innleggelser fra legevakt.

Krav for direkte innleggelser:

 • Godt innleggelsesskriv
 • Oppdatert medisinliste/LIB
 • At innleggende lege selv har sett pasienten
 • Kun primærlege og AMK kan legge pasienter direkte inn


Av Karin Frydenberg,
praksiskonsulent SI Gjøvik
og
Sigurd Breder,
LIS

Publisert 23.06.2017