SI'ste nytt 5 - 2019

Innhold fra SI'ste nytt nummer 5-2019.

SI'ste nytt 5-2019

Nytt osteoporosetilbud i 2020

Det ble høsten 2019 opprettet en egen osteoporoseklinikk ved
Ortopedisk avd Elverum. Målgruppe for denne poliklinikken
har til nå vært sekundærprofylakse hos pasienter over 50 år
med lavenergibrudd.

Les mer

Anders Tønsager, overlege Osteoporoseklinikken SI Elverum

Vi rekrutterer pasienter fra egen sengepost og poliklinikk.
Hovedtyngden av pasientene har hoftebrudd, virvelbrudd eller håndleddsbrudd.
De fleste som får tilbud om denne polikliniske oppfølgingen ønsker
det. Etter utredning med dexa og blodprøver, kartlegges risikofaktorer.
Etter en samlet vurdering vurderes behandling.

Inntrykket er at vi fanger opp pasienter med dette systemet og flere
får tilbud om behandling mot osteoporose.

I 2020 utvider vi tilbudet; fra 1. februar tar vi imot henvisninger som
går på primærutredning. Det vil si pasienter som ikke nødvendigvis
har fersk bruddhistorikk, men der du som fastlege ser at dette kan
være en egnet pasient for osteoporoseklinikken. Det er likevel fortsatt
slik at de fleste primærutredningene kan foretas i allmennpraksis.

Vårt utvidede tilbud retter seg spesielt mot høyrisikopasienter, som
for eksempel prednisolonbrukere, lavenergibrudd for flere år siden,
høy fallrisiko, cøliaki, diabetes, tidlig menopause og inaktive eldre.
En annen gruppe egnet for Osteoporoseklinikken er der aclasta
infusjon er aktuelt, men ikke lar seg gjennomføre i allmennpraksis.

Henvisning til Osteoporoseklinikken gjøres på vanlig måte som
når man henviser til sykehusets poliklinikk.

Det er ønskelig med kort anamnese, remisse til rtg avd for dexa
måling og orienterende lab prøver.

Se henvisningspraksis.

For spørsmål ta gjerne kontakt med oss.

 

Bildediagnostikk i henvisninger

Sykehuslegene finner det nyttig at vi klipper inn svaret på relevante radiologiske undersøkelser i henvisninger til sykehuset.

Les mer

Kristine Gaarder, praksiskonsulent

Vi bør da samtidig få med oss hvor og når bildene er tatt, og helst også navn på beskrivende lege. Dette for enklere å skaffe til veie bildene og/eller diskutere funn med beskrivende lege når det er behov for dette.

Bilder som er viktige å studere preoperativt (f.eks MR av rygg eller ledd), bør vi som tidligere be pasienten sørge for at overføres til sykehuset.

 

Drop-in ved Bildediagnostikk Elverum-Hamar

Elverum 08.00-18.00 og Hamar 09.00-16.00

Les mer

Av Trine Fleischer Eng, avdelingssjef Bildediagnostikk Elverum–Hamar


Bildediagnostikk Elverum og Hamar ble 1. april slått sammen til en avdeling.

En pasient skal ikke sendes til Drop-in med mer enn to undersøkelser. Hensikten med regelen er å at vi skal kunne ta Drop-in innimellom uten at det skal bli forsinkelser i oppsatte program eller forsinkelser i forhold til ø.hj-undersøkelser på ettermiddag.

På Drop-in ønsker vi ikke:

  • scolioseundersøkelser

  • beinlengdemåling

  • vinkelmåling/aksemåling (blir ofte henvist fra ortoped)

  • totalcolumna (regnes som flere undersøkelser)

  • Th-ls-col (her kan det stå th-ls-col (eller totalcolumna) og henvisende lege mener scolioseundersøkelse)

  • rtg kjelveledd (fordi vi gjør CT)

 

Øyeavdelingen

Det er nå øyelegevakt på Lillehammer hele døgnet på alle hverdager.

Les mer

Av Rita Hansen Møller, praksiskonsulent Lillehammer og Lena Rømmen Ovli, avdelingssjef Øye

Vakt

Øyelegevakt er nå tilgjengeligheten på Lillehammer hele døgnet på hverdager. Fra fredag ettermiddag til mandag morgen, må henvendelser rettes til Elverum. Øyelegevakt på Elverum fortsetter 24-7 som nå.

Henvisninger

For å sikre riktig vurdering av alle henvisninger til øyeavdelingene er det viktig at henvisningene inneholder riktig og tilstrekkelig informasjon.

Husk:

  • Øyeanamnese (inkludert familiehistorikk)
  • Tidligere sykdommer
  • Fullstendig medisinliste inkludert øyemedisinere
  • Kritisk informasjon; allergier, CAVE o.l

Det forventes informasjon om VISUS og ØYESTATUS. For dem som har mulighet til det, er øyetrykk og fotodokumentasjon er svært nyttig.

«Løs øyelokkhud” (Dermatochalase)

Helse Sør-Øst RHF har nylig understreket for regionens øyeavdelinger at det er viktig å følger prioriteringsveilederen. For å få rett til helsehjelp ifølge veilederen, skal pasientens tilstand «vise forhold ved øyelokk som i vesentlig grad påvirker syn og/eller synsfelt».

Forhold som påvirker vurdering er blant annet risiko for tap av sertifikat, forventet synsgevinst og synsfunksjon på ikke-aktuelt øye. I tråd med ovenstående vil henvisninger av pasienter med overflødig hud på øyelokkene bli avvist, hvis ikke henvisningen dokumenterer vesentlig påvirkning av syn eller synsfelt eller andre tungtveiende forhold som kan påvirke rettighetsvurderingen.

Pasienter som etter veilederen ikke tilfredsstiller rett til prioritert helsehjelp, kan henvises til helprivat kirurgisk virksomhet uten refusjon fra det offentlige.

 

Conisering i lokalbedøvelse

Fra januar 2020 starter gynekologisk poliklinikk i Elverum opp med conisering i lokalbedøvelse.

Les mer

Anne Birthe Lømo, avdelingssjef Gyn/føde Elverum

Sammen med innkallingsbrevet sendes også med informasjon til pasienten om blant annet forberedelse;

Behandling i lokalbedøvelse på poliklinikk
Du trenger ikke møte fastende.
Ta gjerne 1 gram Paracet ½-1 time før timen din på gynekologisk
poliklinikk.
Behandling med lokalbedøvelse tar ca 20 minutter, deretter må
du vente i ytterligere 20 minutter før hjemreise.