SI'ste nytt 7 - 2017

Innhold fra SI'ste nytt nummer 7 - 2017.


Vaktpostlymfeknuteundersøkelse innføres

Sykehuset Innlandet skal i henhold til nasjonale retningslinjer ta i bruk vaktpostlymfeknute (VP)-undersøkelse (sentinel node) i primærdiagnostikken av kutane maligne melanomer.
 

Les mer

Undersøkelsen utføres ved plastikkirurgisk seksjon på Hamar fra uke 36. Da sentinel node prosedyren (SNP) er en del av primærdiagnostikken, skal pasientene henvises før utvidet eksisjon er utført og utføres som regel samtidig med utvidet eksisjon.

Inklusjonskriterier

  • Malignt melanom (MM) mellom 1,0 mm tykkelse til 4,0 mm tykkelse.
  • MM hvor tykkelse ikke kan måles (pga. dårlig biopsi eller regresjon), SNP kan overveies.
  • Melanocytær tumor uvisst benign eller malign: SNP kan overveies.
  • Tykkelse under 1mm med ulcerasjon eller mitoser, SNP kan overveies.

Eksklusjonskriterier

  • Medisinsk kontraindikasjon for å utføre SNB. (tåler ikke narkose, uttalt demens, høy risiko for morbiditet etc.(skal også tåle et glandeltoilette)).
  • Pasienter med radiologisk eller klinisk påviste lymfeknutemetastaser (disse skal uansett vurderes for glandel toilette).
  • Hvis primær biopsi er gjort med > 1cm margin til tumor.


Graviditet
SNB kan utføres som endagsprosedyre dersom det går <6 timer fra tracerinjeksjon til reeksisjon. I første trimester bør dette drøftes nøye med pasienten.

Forløp
Henvisning sendes til plastikkirurgisk seksjon, SI Hamar. Om pasienten ikke allerede er inkludert i pakkeforløp, startes kreftpakkeforløpet da. Dersom melanomet ikke er fjernet på forhånd, er forventet ventetid 7 dager. Dersom det er fjernet hos fastlege/hudlege, er ventetid 14 dager.

Av Neda Nicodemus,
overlege plastisk og rekonstruktiv kirurgi
og
Ragnhild Dybvig, praksiskonsulent SI Hamar

Publisert 25.09.2017
 

 


Svangerskapsdiabetes

Ny nasjonal retningslinje for svangerskapsdiabetes.

Les mer

Viser til algoritme som nylig er sendt alle fastleger. Her er en kort oppsummering for hvem vi skal henvise til spesialisthelsetjenesten:

Undersøkelse inntil uke 16:
Alle med HbA1c≥5,9 (disse kan også rehenvises senere om de ikke oppnår behandlingsmålene)

Undersøkelse uke 24 -28:
Alle med fastende ≥7 mmol/L eller 2-timersverdi ≥11 mmol/L. de med fastende på 5,3-6,9 mmol/L og/eller 2-timers på 9-11 mmol/L henvises kun om de ikke oppnår behandlingsmålene.

Se Helsedirektoratets side for nærmere info.

Av Trine E. Finnes,
assisterende fagdirektør Sykehuset Innlandet
og
Ragnhild Dybvig,
praksiskonsulent SI Hamar

Publisert 25.09.2017
 

 


Flagging av resistente mikrober


Kritiske opplysninger legges i elektronisk pasientjournal (EPJ).
 

Les mer

For å sikre optimal behandling og riktig valg av antibiotika hos pasienter som er kolonialisert med resistente mikrober, blant annet ekstendert spektrum betalaktamase (ESBL), meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) og vankomycinresistente enterokokker (VRE), har SI vedtatt å legge inn kritisk opplysning om disse funnene i EPJ.

Dette gjelder alle funn gjort ved mikrobiologisk laboratorium ved SI Lillehammer, uavhengig av hvem som har rekvirert prøven.

Varsling om kritisk informasjon blir først synlig for behandler i SI i det pasienten søkes opp aktivt ved for eksempel en innleggelse. Selve flaggingen er kun et varsel om at det foreligger kritiske opplysninger, og man må deretter aktivt åpne disse for å se hva opplysningene gjelder. Juridiske forhold rundt håndtering av sensitiv informasjon er dermed ivaretatt.

Der det er naturlig, er det ønskelig at fastlege informerer om at det ved påvising av resistente mikrober, kan forventes at det iverksettes smitteverntiltak ved en innleggelse.

Av Cecilia Tomter,
fagleder Smittevern og hygiene,
avdeling for kvalitet og Pasientsikkerhet Sykehuset Innlandet
og
Trine E. Finnes,
assisterende fagdirektør Sykehuset Innlandet

Publisert 25.09.2017