HELSENORGE

SI'ste nytt 7 - 2021

Innhold fra SI'ste nytt nummer 7-2021.

Illustrasjon
SI'ste nytt 7-2021

​​​​​Spesialisert rehabilitering etter covid-19 lokalt og regionalt

Av Kristine Gaarder, praksiskonsulent SI Elverum

Vi har tidligere informert om Sykehuset Innlandet sitt tilbud om rehabilitering av pasienter etter covid-19. Rehabilitering kan tilbys som poliklinikk, døgnopphold eller ambulerende tjeneste alene eller i kombinasjon med døgnopphold. Det er avdelinger på Ottestad, Solås og Granheim, og pasienten kan henvises direkte fra fastlege. Rehabilitering Covid-19 - Sykehuset Innlandet (sykehuset-innlandet.no)

Tilbudet er tenkt for pasienter med komplikasjoner etter langvarig intensivbehandling og pasienter med mindre alvorlig sykdomsforløp, med vedvarende følgeplager som nedsatt muskelstyrke, kognitive og psykiske problemstillinger, svelg- og språkproblemer, nedsatt lungekapasitet og generell slitenhet. Samlet kan dette gi en situasjon med et stort funksjonstap som krever en tverrfaglig og spesialisert tilnærming.

Helse Sør-Øst RHF har også opprettet regionale senfølgeklinikker etter covid-19 sykdom ved Sykehuset i Vestfold HF og Sunnaas sykehus. Målgruppen er pasienter som har behov for spesialiserte tilbud utover det som de lokale helseforetakene tilbyr. Pasientene må ha langvarige, komplekse og sammensatte symptomer som har vart i mer enn åtte uker etter symptomdebut. Ved komplekse og sammensatte symptomer medfører senfølgene at pasienten ikke kan være i jobb eller utdanning, og har et klart redusert aktivitets- og deltakelsesnivå sammenliknet med før covid-19. Tilleggskriterier som beskriver kompleksitet kan være andre faktorer som er kjent å kunne påvirke prognose, som for eksempel komorbiditet eller psykososiale problemstillinger. ​

Tilbudene ved senfølgeklinikkene omfatter også barn og ungdom.


​​MR-tilbud på Tynset

Av Barbara Inauen, praksiskonsulent SI Tynset

SI Tynset har  hatt MR diagnostikk siden 2009 og utfører årlig i overkant av 2000 MR undersøkelser. Bildediagnostikk på SI Tynset har satt i gang et kveldspoliklinikkprosjekt finansiert av Helse Sør-Øst RHF med formål om å redusere ventetider til MR.

Så langt er maksimal ventetid til poliklinisk MR redusert fra 15 til 5 uker. Måle er å holde en maksimal ventetid ut prosjektperioden på 4 uker.

Gjennomsnittlig ventetid er på 2-3 uker da tildeling av time gjøres etter en hastegradsvurdering (ø-hjelp gjøres innen 24 timer). Hastegradsvurdering av pasienter bosatt utenfor opptaksområde gjøres på lik linje enn ved egne pasienter. Det oppfordres til å  henvise flere steder og la pasienten bestemme hvor den ønsker time ut i fra en totalvurdering av reiseavstand og ventetid.


​Forvarsel samarbeidsmøte Elverum

Av Kristine Gaarder, praksiskonsulent SI Elverum

Onsdag 24. november kl.18.30-21.30 blir det et nytt samarbeidsmøtet mellom Sykehuset Innlandet og primærlegene. Møte holdes på Elverum. Denne gangen er det demensteamet med geriater Thea Jerpset i spissen som stiller fra sykehuset. I tillegg har vi invitert demensteam/demenskoordinatorer fra de omkringliggende kommunene som også kommer for å presentere sitt tilbud. Sett av kvelden til et spennende møte.


Krisekonferansen 2021 - Krisekonferansen 2021 - Sykehuset Innlandet (sykehuset-innlandet.no)​​