HELSENORGE

SI'ste nytt 8 - 2021

Innhold fra SI'ste nytt nummer 8-2021.

Illustrasjon
SI'ste nytt 8-2021

​​​Det blir samarbeidsmøte om palliasjon på Hospice Sangen den 17. februar 2022, melder praksiskonsulent Ragnhild Dybvig.


​​Felles inntaksteam i DPS Elverum-Hamar

Av Marianne Gade, avdelingssjef og Emil Aamli Carlson, psykologspesialist/inntaksansvarlig

Fra og med 1. november 2021 starter DPS Elverum-Hamar med felles inntaksteam for allmennpsykiatriske poliklinikker i Elverum og Hamar.​ Felles inntaksteam opprettes med mål om å unngå uønsket variasjon i vurderingspraksis. 

Dialog/ tilgjengelighet
Inntaksteamet vil være tilgjengelig for drøftinger på telefon 476 84 440. Ta gjerne kontakt om du er i tvil om en pasient bør henvises. Telefonen er åpen innenfor ordinær arbeidstid kl 08.00 – 15.30, og bemannes i hovedsak av inntaksansvarlig: Psykologspesialist Emil Aamli Carlson. Får du ikke umiddelbart svar – legg igjen beskjed, og vi vil ringe tilbake. I ferier og ved eventuell sykdom må det påregnes redusert kapasitet for telefonhenvendelser. 

Avklaringsteam
Det etableres et avklaringsteam som skal bistå inntaksteamet i komplekse saker. Avklaringsteamet springer ut fra DPSets Ambulante Akuttenhet (AAE), og vil arbeide på oppdrag fra inntaksteamet. Som del av vurderingsarbeidet (innen 10 virkedagers vurderingsfrist) vil vi dermed i større grad enn hva som er tilfelle i dag kunne ta direkte kontakt med pasient, henviser og eventuelt andre relevante instanser for å sikre et bedre vurderingsgrunnlag.

Den endelige vurderingen av rett til helsehjelp vil bli gjort i inntaksteamet, og kommuniseres ut derfra med brev til pasient og henviser, som tidligere.

Vi tillater oss å minne om de krav som pakkeforløp stiller til henvisningens innhold: Henvisning og start - Helsedirektoratet. En grundig henvisning er den beste hjelp for oss til å gjøre gode vurderinger. Ved behov for supplerende opplysninger vil dette som hovedregel bli etterspurt fra inntaksteamet pr dialogmelding.



​Tverrfaglig diabetes fotpoliklinikk ved Sykehuset Innlandet Hamar

Av Trine E. Finnes, seksjonsoverlege Medisinsk avdeling Hamar

Vi tar imot pasienter fra allmennpraksis i kommuner i Sykehuset Innlandet, Elverum-Hamar sitt inntaksområde. Videre tilbyr vi en helhetsvurdering av pasienter som allerede er under behandling ved karkirurgiskpoliklinikk og diabetespoliklinikkene. 

Henvisninger rettes til medisinsk poliklinikk Hamar ved endokrinolog. Alle pasientene vil få en bred tverrfaglig førstegangsvurdering. Behov for videre oppfølging vurderes individuelt. I tillegg til terapeutiske tiltak som for eksempel karkirurgi og orthose, vil forebyggende tiltak som riktig fottøy og diabetesregulering vektlegges. Fullt tverrfaglig tilbud gis hver 4. uke. I tillegg tar vi pasienter inn til kontroller. Der hvor man har mistanke om alvorlig infeksjon, vil pasientene få en rask vurdering ved endokrinologisk poliklinikk. Dersom det er mistanke om kritisk ischemi, må pasientene henvises karkirurgisk poliklinikk etter vanlige retningslinjer.


Drop- in undersøkelser i Bildediagnostikk Elverum-Hamar

Av Rut Heidi Haande, avdelingssjef Bildediagnostikk Elverum- Hamar

Fra 1. oktober kan vi tilby Drop- in timer i Bildediagnostikk for pasienter i vårt opptaksområde. Med henvisning til røntgen av skjelett og rtg thorax, kan pasienten komme til oss uten å ha bestilt time på forhånd. 

Henvisning kan sendes elektronisk eller sendes med pasienten på papir. Henvisningen må merkes med Drop- in i feltet for hastegrad. Vi har åpent for Drop-in alle hverdager mellom 09.00- 18.00 . 
Pasienter som henvises til øyeblikkelig hjelp, samt andre undersøkelseskategorier, følger ordinære rutiner for dette. Dersom pasienten er i behov for omfattende skjelettutredning henstilles det til timebestilt undersøkelse.

Ved spørsmål, kontakt: Elverum: 624 38 755 | Hamar: 625 37 755


​Henvisning til skadepoliklinikken Gjøvik 

Av Inger Opheim, avdelingsoverlege kirurgisk avdeling Gjøvik og Karin Frydenberg, praksiskonsulent 

Kirurgisk avdeling Gjøvik opplever regelmessig å få henvist pasienter som ikke hører hjemme ved skadepoliklinikken. 

Følgende gjelder for håndtering av pasienter med skader og spørsmål om skader: 
  • Pasienter med fersk skade som er under 48 timer gammel kan henvises til skadepoliklinikken.
  • Pasienter med åpenbare brudd og feilstillinger kan komme direkte til skadepoliklinikken, men kommer de utenbys fra er det fint om de sendes på røntgen først for å spare tid.
  • Pasienter med eldre skader skal vanligvis håndteres av fastlege. Ved behov kan pasienten henvises til elektiv poliklinikk med anmerkning at man ønsker rask time.
  • Fastlege eller legevakt kan også ringe sekundærvakt ved kirurgisk avdeling for konferering, eller benytte kollegatelefonlisten og ringe ortoped eller gastrokirurg på dagtid.
  • Dersom en pasient henvises til røntgen med funn av brudd som må behandles akutt, vil |pasienten bli henvist videre til skadepoliklinikken. 

Generelt gjelder at et hvert tilfelle må vurderes med skjønn. Ved tvil ring sekundærvakt ved kirurgisk avdeling.


​FACT-team

Av Anne-Katrine Kroken, ressursperson/koordinator FACT Innlandet

FACT (Flexible Assertive Community Treatment) er anbefalt modell for samhandling mellom kommuner og sykehus om kunnskapsbasert, integrert og lokalbasert behandling og oppfølging av personer med alvorlig, langvarig psykisk lidelse og/eller ruslidelse. Innlandet har per i dag åtte team i drift. 

FACT-teamene i Innlandet er organisert i tre DPS (Lillehammer, Elverum-Hamar og Gjøvik) og avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling (Enhet for sikkerhetspsykiatri) og med 32 samarbeidende kommuner. For mer informasjon om FACT-teamene i Innlandet:
Anne-Katrine Kroken, epost: kroann@sykehuset-innlandet.no telefon: 948 52 810