HELSENORGE
Innhold fra SI'ste nytt nummer 9-2021.

SI'ste nytt 9 - 2021

​​​Mikrobiologisk avdeling starter igjen med screening av SARS-CoV-19 virusvariantanalyser for å kunne påvise Omikron-varianten.

Les mer om dette her: Starter opp igjen med virusvariantanalyser - Sykehuset Innlandet (sykehuset-innlandet.no)


Utfordringer med transportkapasiteten - rekvirering
På grunn av smittevernstiltak som innebærer økt anbefalt mellom avstand mellom pasienter under transport, er det redusert kapasitet hos Pasientreiser.​
Redusert mulighet til samkjøring skaper utfordringer med forsinkelser og lange ventetider på transport for pasientene i Innlandet. Det er derfor viktig at det kun rekvireres transport til  pasienter som ikke har mulighet til å kjøre selv eller bli kjørt. Selv om pasienten i utgangspunktet har medisinske grunner til å få rekvirert transport, ber vi deg legge inn et ekstra spørsmål om pasienten kan organisere reisen sin selv. Dette for å kunne sikre nok transportkapasitet til de mest sårbare pasientene.


​​Planlagt oppstart tidlig ultralyd (uke 11+0-13+6) og NIPT i SI for gravide 35 år og eldre ved termin fra 01.01.22.

Av Sølvi Lomsdal, avdelingssjef/avdelingsoverlege Kvinneklinikken

Stortinget har vedtatt at alle gravide skal få tilbud om ultralyd i første trimester og at det skal være tillatt for alle gravide å få utført NIPT (non-invasiv prenatal test). Undersøkelsene regnes som fosterdiagnostikk og reguleres av Bioteknologiloven.

For å få utføre disse undersøkelsene kreves godkjenning fra Helsedirektoratet. De gynekologiske avdelingene Gjøvik, Elverum, fødestua på Tynset og kvinneklinikken på Lillehammer ble godkjent for dette 17.11.21.

Det planlegges oppstart av tidlig ultralyd (uke 11+0-13+6) og NIPT​ i SI for gravide over 35 år fra 01.01.22. Oppstart for tidlig ultralyd til alle gravide blir et tilbud i løpet av 2022.

Ultralydundersøkelsen i uke 11+0 -13+6 ("tidlig ultralyd") og NIPT, regnes som fosterdiagnostikk. Under ultralydundersøkelsen vurderes fosterets vitalitet, antall fostre, chorionisitet, svangerskapslengde og fosterets anatomi.

NIPT er en blodprøve som tas av den gravide og føtalt DNA i mors blod kan avdekke trisomi 13, 18 og 21 hos fosteret. NIPT anbefales tatt etter "tidlig ultralyd", men kan tas fra uke 10+0. Tas prøven før "tidlig ultralyd" gjøres en ultralydundersøkelse bl.a. for å estimere fosterets alder. Denne ultralydundersøkelsen er ikke fosterdiagnostikk.

Ultralydundersøkelsen i uke 17-19 regnes fortsatt ikke som fosterdiagnostikk etter bioteknologiloven.

De gravide kvinnene som ønsker tidlig ultralyd henvises til nærmeste sykehus, poliklinikk eller avtalespesialist som er godkjent for å utføre undersøkelsene med dato for siste menstruasjons første dag, da vi fortrinnsvis gjør ultralyd i uke 12-13.

Ved henvisning til fosterdiagnostikk (tidlig ultralyd og NIPT) anses muntlig samtykke å være tilstrekkelig. Inntil videre er nåværende helsekort gjeldende og samtykke til tilbud om fosterdiagnostikk dokumenteres i feltet "merknader".

Nytt Helsekort for gravide, med egen rubrikk "samtykke til fosterdiagnostikk" er under utarbeidelse.

Skriftlig samtykke innhentes av spesialisthelsetjesten i forkant av undersøkelsen​.

På Helsedirektoratets nettsider finnes informasjon om fosterdiagnostikk.

se også SIste nytt nr 6 2021​

​​Samarbeidsrutiner mellom fastleger og SI divisjon Psykisk helsevern, voksne pasienter

​​Praksiskonsulentene og SLIPS har over tid arbeidet med å få på plass anbefalinger for samhandling mellom eksterne henvisere og divisjon Psykisk helsevern. Med disse håper vi at veien inn i psykisk helsevern blir ryddigere og smidigere enn tidligere.

Fastleger bør prioritere og sette av tid dersom divisjon psykisk helsevern ønsker samarbeid med oss under innleggelse og ved utskrivelse.

Retningslinjer ved elektive henvisninger til DPS er også nevnt i prosedyren og det er en kort beskrivelse av håndtering av akutt innleggelse av pasienten med rusproblematikk.​

Samarbeid - Akuttinnleggelser i psykisk helsevern (sihf.no)

Samarbeid- akuttinnleggelser i psykisk helsevern (PDF)


Spesialisert rehabilitering etter covid-19​​

​​Av Ingrid Elise Sundfør, spesialrådgiver divisjon Habilitering/rehabilitering

Sykehuset Innlandet har tilbud til voksne (fra og med 18 år) om rehabilitering etter mild og moderat covid-19. Tid siden akutt sykdom minimum tre måneder. Det må foreligge en klar beskrivelse av symptomer forenlig med «long-Covid», dvs. med vedvarende problemer med respirasjon, kognitiv funksjon og/eller fatigue. Mange har i tillegg ledd- og muskelsmerter, brystsmerter, samt vektnedgang på grunn av tap av smak og lukt. Symptomenes konsekvens for pasientens funksjon må være tydelig beskrevet.

Alle henvisninger vurderes på Granheim, og alle pasienter som er aktuelle for spesialisert covid-19-rehabilitering tilbys grunnleggende lungefunksjonstesting der.

Samarbeid med Helse og arbeid, hjerne (Ottestad) ved samtidig behov for rehabilitering rettet mot kognitive utfall og/eller fatigue.

Dette tilbudt kommer i tillegg til tilbudet om rehabilitering for personer med større følgeplager etter utskrivelse fra sengepost eller i forbindelse med poliklinisk oppfølging, et tilbud SI har hatt siden 2020. ​

Rehabilitering etter mildt/moderat Covid-19 forløp (PDF)​​​


Henvisning skulder og kne, SI Gjøvik​

Av ​
Inger Opheim, avdelingsoverlege kirurgisk avdeling Gjøvik
Bjørn Robstad, seksjonsoverlege ortopedisk avdeling Gjøvik

Vi mottar mange gode henvisninger på skulder- og knepasienter, takk for det!
For tiden har vi en stor kapasitetsutfordring på poliklinikken og vi har lange ventelister for poliklinisk vurdering på mange problemstillinger. Det er viktig for oss å plukke ut de pasientene som trenger ortopedkirurgisk vurdering.

Vi håper dere derfor vil være påpasselige med å dokumentere om pasientene har forsøkt relevant rehabilitering i regi av fysioterapeut for enkelte lidelser der dette vil være den primære behandlingen før kirurgi vurderes.
Dette gjelder først og fremst:
  • Mild - moderat gonartrose
  • Degenerative menisklidelser uten mekaniske symptomer
  • Degenerative lidelser i skulder uten traume​
Det er selvfølgelig ingen regler uten unntak, og vi vil prøve å svare på forespørsler hvis det er spørsmål knyttet til dette. Skader som skyldes et akutt hendelse/traume, vil vi gjerne at henvises raskere. Vi ser oss nødt til å vurdere å avvise henvisninger på ovenfor nevnte problemstillinger, der det mangler opplysninger på om treningsterapi er forsøkt eller ikke.​​​​Konf​​​​eranser våren 2022

8.-9. februar 2022, Scandic Hamar​

Diabetesforum Innlandet (PDF) 
10.–11.februar 2022, Scandic Hamar

- den 11. nasjonale konferansen om menneskerettigheter, tvang og etikk
10.-11. mars 2022, Scandic Hamar

16.-17. mars 2022, Scandic Hamar​


​​
Innspill til SIste nytt

​Dersom noen har innspill til praksiskonsulentene, er det bare å ta kontakt med Kristine Gaarder, krisgaa@gmail.com​​

​​