Innlandsmodellen

Foreldrestøtte med barnet i mente

Sykehuset Innlandets behandlingslinje for sped- og småbarn med psykososiale belastninger har som mål å gi tidlig, god og samordnet hjelp til utsatte foreldre og barn. Behandlingslinjen skal sikre at barnets beste ivaretas og at foreldre får hjelp til å utvikle sin omsorgsrolle.

Behandlingslinje for gravide, sped- og småbarn (0-3 år) med psykososial belastningKompetanseplan for behandlingslinjene for gravide, sped- og småbarn i psykososial risiko


Fakta om Foreldrestøtte med barnet i mente

​Behandlingslinjen og prosedyrene er utviklet på tvers av tre fagområder innen spesialisthelsetjenesten og kommunenes helse- og sosialtjeneste, i tillegg til statlig barnevern:

 • Fra spesialisthelsetjenesten:
  Psykisk helsevern for barn (BUP) og voksne (DPS), inkludert tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), føde-/barselavdeling og barneavdeling (inkludert nyfødtintensiv).
 • Fra kommunene:
  Fastlege, barnevern, helsestasjon, PPT, NAV, kommunal rus- og psykiatritjeneste.
 • Kompetanseplan for behandlingslinjene for gravide og småbarnsfamilier i psykososial risiko - 2013.

Det er utarbeidet en skissemessig beskrivelse av et utviklingsarbeid i Sykehuset Innlandet og kommunene i Hedmark og Oppland for å gi tidligere og bedre tjenester til barn med store oppvekstbelastninger.

Siden 2007 er det etablert flere prøveprosjekter med fokus på samhandling for denne målgruppen, blant annet gjennom modellkommuneforsøkene i regi av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, forebyggende familieteam i Asker og Bærum og familiambulatoriemodellen i Nord-Trøndelag.

"Foreldrestøtte med barnet i mente" retter seg mot samme målgruppe, men har en annen organisatorisk løsning enn de andre nevnte satsninger.

Innlandsmodellen har utviklet seg nedenfra og opp med utgangspunkt i konkrete samarbeidsutfordringer. Den er forankret i eksisterende strukturer, både innen spesialisthelsetjenesten og kommunene. Den har et eksplisitt samhandlingsfokus mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten i en ambisjon om å yte tilnærmet sømløse tjenester til pasientgrupper med svært sammensatte behov. Målet er forebyggende innsats i et generasjonsperspektiv og å yte effektive tjenester av god kvalitet.

Innlandsmodellen tar utgangspunkt i kommunenes ansvar for barn og unges psykiske helse og spesialisthelsetjenestens ansvar for å utvikle sine tjenester og arbeidsmodeller i tråd med samhandlingsreformen. Utfordringene er forsøkt løst i form av å beskrive et samhandlingsforløp, mellom tjenester og nivåer, i form av en behandlingslinje.

En behandlingslinje er en kunnskapsbasert prosedyrebeskrivelse av behandlingsforløpet for en definert pasient- eller brukergruppe.

Behandlingslinjen skal bidra til:

 • Bedre koordinering og struktur i arbeidet
 • Kvalitetssikring og implementering av faglige retningslinjer
 • Bedre kommunikasjon mellom leddene
 • Bedre samhandling mellom yrkesgrupper
 • Kompetanseplanlegging og -heving
Fant du det du lette etter?