HELSENORGE

Overordnet samarbeidsutvalg

Overordnet samarbeidsutvalg (OSU), er et partssammensatt, overordnet og strategisk utviklingsorientert utvalg mellom Sykehuset Innlandet og kommunene som har inngått samarbeidsavtale.

OSU er rådgivende og skal avklare gråsoneutfordringer og bidra til god samhandling, samt spre bedre praksis, god kvalitet og eksempler på godt samarbeid.


Referater fra 2021Referater fra 2020  


Referater knyttet til korona


Medlemmer

Alice Beathe Andersgaard
Administrerende direktør, Sykehuset Innlandet

Kari Mette Vika
Divisjonsdirektør Gjøvik-Lillehammer, Sykehuset Innlandet

Håvard Kydland
Ass. divisjonsdirektør Elverum-Hamar, Sykehuset Innlandet

Marthe Flugstad
Avdelingssjef Samhandling og brukermedvirkning, Sykehuset Innlandet

Marianne Lundgård
Fagsjef, divisjon Psykisk helsevern, Sykehuset Innlandet

Lisbeth Kjøniksen
GSU Gjøvik, kommunalsjef Østre-Toten kommune

Arne Jørstad
GSU Elverum-Hamar, kommunalsjef Løten kommune

Bernt Tennstrand 
GSU Lillehammer, kommunalsjef Gausdal kommune

Øystein Kyrre Johansen
GSU Tynset, helse- og omsorgssjef i Tynset kommune

Arne Skogsbakken, leder OSU
Rådmann fra KS, rådmann i Søndre Land kommune

Gunn Rauken
Brukerrepresentant Sykehuset Innlandet

Jørund Hassel
Brukerrepresentant kommunene

Tone Margrethe Melbø
Ansattrepresentant, Fagforbundet, kommune

Marianne Nilsen
Ansattrepresentant, Norsk sykepleierforbund, Sykehuset Innlandet

Karin Frydenberg
Leder for praksiskonsulentene i Sykehuset Innlandet og fastlege

Kristin Måntrøen Lorentzen
Sekretær KS

Sverre Sætre
Sekretær Sykehuset Innlandet

  


 

Fakta

Mer om utvalget

Hovedoppgaver er å fremme samarbeid om et godt og sømløst pasienttilbud, samt å forebygge avvik, uenighet og/eller interessemotsetninger mellom partene.

Medlemmene velges for fire år. Utvalget konstituerer seg selv. Leder og nestleder skal representere kommune og sykehus. Leder og nestleder har en funksjonstid på fire år, men halvveis i funksjonstiden bytter de verv. 

Representantene og de avtale ansvarlige har i fellesskap ansvar for å fremme saker for utvalget.

Medlemmene er selv ansvarlig for kontakten med organisasjonen/enheten de representerer.

Det kan opprettes kliniske utvalg/fagutvalg til bestemte formål. Utvalg som dekker hele Innlandet skal knyttes til OSU.

OSU har møte minimum fire ganger i året.

Samhandlingsmidler 2020

  1. Helsefellesskap. 64 000
  2. Næroppfølging i hjemmet/ Digital hjemmeoppfølging. 300 000
  3. Kompetansebroen. 300 000 (SI-andel)
  4. Evalueringskriterier. Utvikling av kriterier og metode for løpende evaluering av ny modell for    psykisk helsevern i Valdres. 200 000

*Innen tema «næroppfølging i hjemmet/digital hjemmeoppfølging» oppfordres det til å kople inn erfaringer fra prosjekter innen velferdsteknologi og primærhelseteam.

Samhandlingsmidler 2019

Stabsområde helse:
«Etablering av Kompetansebroen» kr 887 000

Samhandlingsmidler 2018

  1. Avdeling for E-helse og IKT, Opplærings-, informasjons- og tilretteleggingskoordinator. kr 308 000
  2. Alderspsykiatrisk avdeling Sykehuset Innlandet «Hjemmetjenesten minutt for minutt. SAM-AKS III i hjemmetjenestene». kr 300 000
  3. Stabsområde helse: «Felles samhandlingsplattform mellom sykehus og kommuner»». kr 500 000


Samhandlingsmidler 2017

Følgende prosjekter er tildelt samhandlingsmidler for 2017:

1.      DIPS tilganger. Etablere DIPS- journaltilganger ved helsehuset på Lillehammer, Ø-hjelp kommunal døgnenhet på Kongsvinger og Tømmerli i Ringsaker, samt evaluering og videreutvikling av eksisterende tilganger i Valdres og Nord-Gudbrandsdal. Ansvarlig enhet Stab Helse SI, IKT, Roar Halvorsen, kr 400 000.

2.      Utprøving av samhandlingsmodell for å fremme dialog, samarbeid og kompetanseoppbygging mellom primærleger og sykehusleger i forbindelse med etablering av desentralisert spesialisthelsetjenestetilbud på Hadeland, inkludert utprøving av Airview som er det telemonitoreringssystemet som er raskest voksende med over 2,5 millioner registrerte pasienter. Systemet kan brukes av alt fra søvnregistreringer til hjemmeventilatorer. Systemet bruker sikre og krypterte sendinger samt at data som sendes fra apparat ikke inneholder pasientopplysninger. Pasientopplysninger kobles med behandlingsinformasjon i server. SI kan utføre oppfølging og kontroller uten at pasienten må møte i klinikk. Ansvarlig enhet er Divisjon Prehospitale tjenester ved Geir Kristoffersen, kr 350 000.

3.      «Pasientaktivering i gruppe»  Basert på Motiverende Samtale som metode. Samarbeid mellom Hamar Kommune,  DPS Hamar og Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring, RPPO. Basert på Mariela Loreto Lara Cabrera sin artikkel https://mestring.no/pasientopplaering-psykisk-helsevern-nytter/

Pasientaktivering handler om hvordan pasienten engasjerer seg i sin egen helse. Her vektlegges kunnskap, ferdigheter, tillit og evner som pasienten har til å mestre egen helse og egen behandling. Pasientaktivering er viktig for at pasienten skal kunne håndtere egne plager så godt som mulig, men også for å kunne finne rett helsehjelp til rett tid og unngå unødvendige forverringer. For helsetjenesten er pasientaktivering viktig for å kunne oppnå bedre behandlingsresultater. Doktorgradsstudien viser at PAM-13 har gode måleegenskaper og er velegnet til å måle effekter av pasientopplæring for voksne i psykisk helsevern. Ansvarlig enhet er Ressurssenter for pasient og pårørendeopplæring ved Jan Erik Mæhlum, kr 250 000.

4.      SI Elverum-Hamar og kommunene i opptaksområdet etablerer et effektivt og godt samhandlingsforløp på tvers av kommune og sykehuset for pasienter med hoftebrudd etter modell fra SI Kongsvinger. Prosjektet forankres i GSU Elverum/Hamar

Ansvarlig enheter er SI Elverum/Hamar og kommunene i nedslagsfeltet, kr 350 000.

OSU ba også om at prosjektene skulle legge vekt på implementering og kunnskapsdeling. Det er utarbeidet mandater for de ulike prosjektene. Mandatene gir en utfyllende beskrivelse av bakgrunn og innhold i prosjektene og krav til bruk og rapportering av midlene. 

OSU-møte 11. mai 2017 

Fant du det du lette etter?