Overordnet samarbeidsutvalg

Overordnet samarbeidsutvalg (OSU), er et partssammensatt, overordnet og strategisk utviklingsorientert utvalg mellom Sykehuset Innlandet og kommunene som har inngått samarbeidsavtale. OSU er rådgivende og skal avklare gråsoneutfordringer og følge avtalenes virkemåte samt bidra til å spre god praksis, god kvalitet og eksempler på godt samarbeid.

Medlemmer

Kommune

Arne Skogsbakken (leder)
Rådmann, Søndre Land kommune

Harald Landheim
Kommunalsjef, Gausdal kommune

Åge Henning Andersen
Kommuneoverlege, Kongsvinger kommune

Roy Heine Olsen
Prosjekteder for samhandling i fem kommuner, Elverum kommune

Sverre Rudjord (vara)
Kommunalsjef helse og omsorg, Ringsaker kommune

Evy Aina Røe (vara)
Tynset kommune

Sykehuset Innlandet

Alice Beathe Andersgaard
Administrerende direktør

Astrid Millum (vara)
Divisjonsdirektør, divisjon Habilitering/rehabilitering

Marthe Flugstad
Avdelingssjef Samhandling og brukermedvirkning

Kari Mette Vika
Divisjonsdirektør, divisjon Gjøvik

Marianne Lundgård
Fagsjef, divisjon Psykisk helsevern

Gunn Gotland Bakke (vara)
Divisjonsdirektør, divisjon Psykisk helsevern

Brukerrepresentanter

Per Rasmussen
Brukerutvalget, Sykehuset Innlandet
​ 
Berit Gallefoss Denstad
Lillehammer

Rolf Harald Dahl (vara)
Lillehammer

Gerd Nonstad (vara)
Brukerutvalget, Sykehuset Innlandet

Arbeidstakerrepresentanter

Marianne Nielsen
​NSF, Sykehuset Innlandet

Anne Berit Nordbakken
Fagforbundet, kommunene

Helene Skeibrok (vara)
Fagforbundet, kommunene

Sekretariat

Liv Kaatorp
Spesialrådgiver, KS Hedmark og Oppland

Marthe Flugstad
Avdelingssjef Samhandling og brukermedvirkning, Sykehuset Innlandet

 


Fakta

Mer om utvalget

Sykehuset Innlandet og kommunene har hver 4 representanter i Overordnet samarbeidsutvalg. I tillegg er det en ansattrepresentant og en brukerrepresentant både fra Sykehuset Innlandet og kommunene.

Kommunene lar seg representere etter oppnevning fra KS Hedmark og Oppland etter forslag fra kommunene. Overordnet samarbeidsutvalg har fire møter i året.

Samhandlingsmidler 2017

Følgende prosjekter er tildelt samhandlingsmidler for 2017:

1.      DIPS tilganger. Etablere DIPS- journaltilganger ved helsehuset på Lillehammer, Ø-hjelp kommunal døgnenhet på Kongsvinger og Tømmerli i Ringsaker, samt evaluering og videreutvikling av eksisterende tilganger i Valdres og Nord-Gudbrandsdal. Ansvarlig enhet Stab Helse SI, IKT, Roar Halvorsen, kr 400 000.

2.      Utprøving av samhandlingsmodell for å fremme dialog, samarbeid og kompetanseoppbygging mellom primærleger og sykehusleger i forbindelse med etablering av desentralisert spesialisthelsetjenestetilbud på Hadeland, inkludert utprøving av Airview som er det telemonitoreringssystemet som er raskest voksende med over 2,5 millioner registrerte pasienter. Systemet kan brukes av alt fra søvnregistreringer til hjemmeventilatorer. Systemet bruker sikre og krypterte sendinger samt at data som sendes fra apparat ikke inneholder pasientopplysninger. Pasientopplysninger kobles med behandlingsinformasjon i server. SI kan utføre oppfølging og kontroller uten at pasienten må møte i klinikk. Ansvarlig enhet er Divisjon Prehospitale tjenester ved Geir Kristoffersen, kr 350 000.

3.      «Pasientaktivering i gruppe»  Basert på Motiverende Samtale som metode.Samarbeid mellom Hamar Kommune,  DPS Hamar og Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring, RPPO. Basert på Mariela Loreto Lara Cabrera sin artikkel https://mestring.no/pasientopplaering-psykisk-helsevern-nytter/

Pasientaktivering handler om hvordan pasienten engasjerer seg i sin egen helse. Her vektlegges kunnskap, ferdigheter, tillit og evner som pasienten har til å mestre egen helse og egen behandling. Pasientaktivering er viktig for at pasienten skal kunne håndtere egne plager så godt som mulig, men også for å kunne finne rett helsehjelp til rett tid og unngå unødvendige forverringer. For helsetjenesten er pasientaktivering viktig for å kunne oppnå bedre behandlingsresultater. Doktorgradsstudien viser at PAM-13 har gode måleegenskaper og er velegnet til å måle effekter av pasientopplæring for voksne i psykisk helsevern. Ansvarlig enhet er Ressurssenter for pasient og pårørendeopplæring ved Jan Erik Mæhlum, kr 250 000.

4.      SI Elverum-Hamar og kommunene i opptaksområdet etablerer et effektivt og godt samhandlingsforløp på tvers av kommune og sykehuset for pasienter med hoftebrudd etter modell fra SI Kongsvinger. Prosjektet forankres i GSU Elverum/Hamar

Ansvarlig enheter er SI Elverum/Hamar og kommunene i nedslagsfeltet, kr 350 000.

OSU ba også om at prosjektene skulle legge vekt på implementering og kunnskapsdeling. Det er utarbeidet mandater for de ulike prosjektene. Mandatene gir en utfyllende beskrivelse av bakgrunn og innhold i prosjektene og krav til bruk og rapportering av midlene. 

OSU-møte 11. mai 2017 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.