Helsenorge

LabSIa 10. mars 2020

Siste nytt fra divisjon Medisinsk service, med oppdatert informasjon om SARS-CoV-2 . Utgitt 10. mars 2020.

Fra blodbank og medisinsk biokjemi

Nye referanseområder

På grunn av nytt analyseutstyr endres referanseområdet for enkelte spesialhormoner. Det legges på kommentar på prøvesvaret om endret referanseområde. Endringer skjer i løpet av uke 11.

Anti-Sm

Anti-Sm er en markør som sees hos 5-30 % av pasienter med SLE.

Fra og med 26/02-20 skiftet immunologisk lab test for denne markøren. Dette er en forbedret versjon av EliA testen vi har benyttet frem til nå ved laboratoriet. Den nye testen påviser antistoff mot Sm D3-peptid i motsetning til den gamle som var basert på nativt Sm.

Den nye testen har også endret kobling av antigenet, noe som gir bedre spesifisitet i henhold til informasjon fra leverandøren.
Dette er bekreftet ved intern uttesting ved OUS, og hos oss. Analysen anti-Sm får derfor nytt referanseområde, og resultater fra ny og gammel test er ikke sammenliknbare for den enkelte pasient.


Fra medisinsk mikrobiologi

SARS-CoV-2 (nytt koronavirus)

For oppdatert informasjon om lokal diagnostikk og prøvetaking, vennligst se eget kapittel om koronavirus (SARS-CoV-2) i Laboratoriehåndboka til Sykehuset Innlandet.

Koronavirus (SARS-CoV-2) i Laboratoriehåndboka

Hepatitt C

Det foreligger en nasjonal strategiplan for å bekjempe hepatitt C. Viser til Smittevernveilederen på fhi.no og kapittel om hepatitt C for utfyllende informasjon. I den forbindelse har vi lagt om rekvireringen av hepatitt C-analyser for å få en raskere avklaring og diagnostikk.

Det er laget tre profiler i DIPS under Mikrobiologi:

 • Hepatitt C-virus (HCV) - Antistoffscreening: Screening av lavrisikopasienter
 • Hepatitt C-virus (HCV) - Antistoff og RNA kvantitering/genotyping: Rekvireres der det er høy risiko og ukjent status og/eller viktig å få rask totalvurdering.
 • Hepatitt C-virus (HCV) - Behandlings-kontroll:
  For de pasientene som har kjent HCV-antistoff og er/har vært under behandling.

Borrelia IgM-alternativ test

Borrelia-infeksjon forekommer relativt sjelden i Innlandet. De fleste borrelia-analyser på vårt laboratorium er derfor fra pasienter som ikke har en borreliose, men som har en nevrologisk lidelse eller annen årsak til symptomene, og hvor det er viktig for sikkerhetsskyld å utelukke borrelia-infeksjon. Det er kjent at funn av IgM mot borrelia har usikker betydning og kan representere en uspesifikk antistoff-produksjon som er rettet mot annet agens enn borrelia.

Vi utfører derfor nå en borrelia IgM konfirmasjonstest på alle prøver som er reaktive i primæranalysen for IgM. Den nye testen viser at i de fleste tilfellene er primærfunnet uspesifikt. En slik avklaring er viktig da den kan gi veiledning til en mer sikker diagnose, og vil redusere unødig bruk av antibiotika.

For nærmere informasjon, se kapittelet om Borrelia burgdorferi-IgG og -IgM i Laboratoriehåndboka. Prøver med negativt funn i konfirmasjonstest besvares som regel: «Funn av IgM i screentesten er uspesifikk. Det er ikke serologisk støtte for borreliose.»

Endring av prøveglass til bakteriologisk dyrkning av urin

Vi minner om at fra og med 29.02.2020 er det ny leverandør av urinrør med borsyre til bakteriologisk dyrkning av urin. «Monovette» fra Sarstedt erstattes med «Vacutest» fra Kima. «Vacutest» har orange kork og tilbys i to størrelser:

 • 4 ml (artikkelnummer K149614E):
  Prøveglass
  Kork


 • 9 ml (artikkelnummer K149640E):

  Prøveglass
  Kork
 • «Vacutest» er prevakuumerte rør. Ved overføring av urin til røret må det brukes en overføringsenhet:

  Overføringsenhet
  Det er svært viktig at røret fylles helt opp, dette for å sikre riktig konsentrasjonsforhold mellom urin og borsyre. Feil konsentrasjonsforhold kan påvirke dyrkningsresultatet. Velg derfor riktig rør ut fra urinmengden. Se også «Laboratoriehåndboka» for Sykehuset Innlandet. Ved eventuelle spørsmål, ta gjerne kontakt med Avdeling for medisinsk mikrobiologi på telefonnummer 61 27 29 05.
 


Fra avdeling for patologi

Utfylling av kopimottaker i Interactor

Ønsker man at det sendes kopi av patologisvar til annet legekontor eller spesialist, skal kopimottaker søkes opp ved å klikke «kopimottaker» i den blå ringen. Se under.

Alle patologiprøvesvar legges automatisk som blindkopisvar i sykehusets pasientjournal, Dips. Ønsker man likevel at det skal sendes kopi av patologisvar til en bestemt lege i sykehuset, må dette skrives under kliniske opplysninger. Se svart ring.

Skjermbilde

Ønsker man at det skal sendes kopi av andre typer prøvesvar, (blodprøver, mikrobiologiske prøver etc) fyller man ut kopilege ved å velge «analyse» kopi, se rød ring.