Helsenorge

LabSIa 30. april 2020

Siste nytt fra divisjon Medisinsk service, med informasjon om analyser av koronavirus.

Avdeling for medisinsk mikrobiologi – status SARS-CoV-2-diagnostikk

Vi forholder oss til de anbefalinger og føringer som kommer fra FHI og Helsedirektoratet, og gjør vårt beste for å kunne tilby de tjenester som er viktig for pasientene i Innlandet.


Testkapasitet

Per nå har vi en kapasitet på å analysere 500 prøver per døgn. De siste 2 ukene har vi mottatt og analysert mellom 80 – 180 prøver per dag. Nasjonale myndigheter har som mål å øke testkapasiteten i Norge betydelig innen utgangen av mai 2020. Det er igangsatt tiltak nasjonalt og regionalt i Helse Sør-Øst, men også lokalt ved vår avdeling for å kunne få dette til. Det er fortsatt utfordringer når det gjelder levering av prøvetakingsutstyr og utstyr til analysering og det er dette som har vært, og er, den største begrensende faktor. Men vi håper på en mer stabil situasjon fremover også på dette området. 

Vi har gått til innkjøp av nytt utstyr som er på vei og lærer opp personell slik at vi skal kunne øke kapasiteten ytterligere mot slutten av mai/begynnelsen av juni. I tillegg er det planlagt samarbeid med universitetssykehusene for å kunne videresende prøver vi selv ikke har kapasitet til å analysere.

Dermed er vi forberedt på å ta imot økt antall prøver som tas etter de kriteriene som settes av FHI.

Vi blir likevel nødt til å be om at det ikke slippes helt opp og at det inntil videre gjøres en streng vurdering av de pasientene som faller inn under det nye punkt 7.

Dersom det blir svært mange prøver må vi prioritere basert på FHI sine testkriterier og det må forventes lengre svartid på prøver nederst på listen.Prøvetakingsutstyr

Det er fortsatt leveranseproblemer for prøvetakingsutstyr og det gjøres en allokering utfra innmeldt behov. Det vil i tiden fremover være behov for å benytte andre leverandører av prøvetakingsutstyr og dere kan oppleve å motta andre typer pensler og prøvemedium enn dere vanligvis får. Bestilling av utstyr foregår på vanlig måte.


Logistikk

Det jobbes for å få til løsninger for elektronisk rekvirering. For de som benytter DIPS interactor vil analysen SARS-CoV-2 PCR bli lagt ut ila uke 19. Svar frigis på vanlig måte via vårt datasystem og vil gå elektronisk til de som har denne tjenesten. De kommunene som ikke har en slik oppkobling i dag bes ta kontakt for å finne en løsning. 

Dette kan gjøres via mail: meldingsansvarlig@sykehuset-innlandet.no

Vi vet at det jobbes også nasjonalt med bedret elektronisk kommunikasjon for at kommuner og laboratoriene skal kunne håndtere den økte testingen og vi venter at informasjon om dette vil komme etter hvert.

Per i dag er det fortsatt varslingsplikt til kommuneoverlege når det påvises SARS-CoV-2 ved PCR og inntil bedre elektroniske løsninger er på plass ringes alle positive prøver til kommuneoverlege der personen er bosatt, og i tillegg rekvirent på sykehuset dersom prøven er rekvirert på inneliggende pasient.


Serologisk diagnostikk

Vi er i gang med å etablere serologisk diagnostikk på vårt laboratorium og forventer å kunne tilby dette om 3 - 4 uker. Ytterligere informasjon om testen og indikasjon vil komme i Laboratoriehåndboka til SI. 


Hurtigtester

Det finnes flere kommersielle hurtigtester på markedet, både antistoffbaserte og tester som påviser SARS-CoV-2 RNA.

Det vises til FHI sin vurdering av hurtigtester

Laboratoriet vil ikke per i dag tilby serologiske hurtigtester på grunn av snevert bruksområde og dårlig sensitivitet.

For pasienter innlagt i Sykehuset Innlandet har vi en hurtigtest som påviser SARS-CoV-2 RNA. Denne vil bli forbeholdt spesielle pasientgrupper og indikasjon må avklares med mikrobiologisk avdeling på forhånd. Denne vil ikke være tilgjengelig for prøver tatt i primærhelsetjenesten.