LabSIa desember 2018

Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt desember 2018.

​Fra fagområde medisinsk biokjemi

Nye analyseinstrumenter på kjemi- og immunkjemianalyser

Vitamin D og HbA1c er fra 1. oktober analysert på nye analyseinstrumenter. Endelig dato for oppstart av resterende analyser er fremdeles ikke fastsatt. Informasjon kommer da dato for oppstart er bestemt.

CKMB

I forbindelse med innføring av nytt utstyr på laboratoriene våre vil CKMB utgå fra analyserepertoaret.  CKMB har vært tilgjengelig på Tynset og Elverum, men fases nå ut og fjernes fra repertoaret 1. januar 2019.

Etterbestillinger av analyser i Interactor

Hvis dere ønsker å etterbestille analyser på en rekvisisjon som allerede er sendt til Sykehuset Innlandet, er det viktig at dere finner igjen denne bestillingen uten å opprette en ny.

Skjermdump av Interactor


Dere vil da automatisk få opp kun de analyser som man kan etterrekvirere. Velg inn de analyser dere ønsker("Rediger bestilling"), og send på nytt. Det er ikke nødvendig å ringe laboratoriet for å gi beskjed om dette, vi fanger det opp.

Ta gjerne kontakt med:
Anita M.Kjærnli
IT-ansvarlig bioingeniør/koordinator eksterne tjenester
Telefon: 918 74 983

 


Fra fagområde medisinsk mikrobiologi

Påminnelse: Rubella-screening av gravide

Fra 2016 er det anbefalt screening for rubella kun hos gravide som ikke er vaksinert eller har usikker vaksinasjonsstatus. Rubella er derfor fjernet fra «Svangerskapspakke» i DIPS Interactor, samt fra bestilling av «første svangerskapsprøve» på rekvisisjon. Dersom det er indikasjon for analyse av Rubella må den bestilles fra analysemenyen i DIPS Interactor. Ved bruk av papirrekvisisjon må det spesifiseres at Rubella skal utføres.

Påminnelse

Rekvirering av PCR-analyse for CMV-DNA
Mikrobiologen på SI Lillehammer analyserer kun CMV IgM og IgG (antistoffmåling). CMV-DNA kvantitering utføres på Rikshospitalet og kun i EDTA-plasma. Vi opplever ofte mangelfull eller feil rekvirering av CMV, særlig hos transplantasjonspasienter, der CMV-DNA kvantitering er aktuelt i oppfølgingen. Dersom det krysses av for CMV på rekvisisjon til Mikrobiologen Sykehuset Innlandet, blir det analysert CMV IgM og CMV IgG. Skriv derfor CMV-DNA under «andre analyser» når denne analysen ønskes eller bruk Rikshospitalet sin egen rekvisisjon for virus.
Informasjon spesielt til prøvetaker:

Prøver til undersøkelse på CMV-DNA kvantitering videresendes til Rikshospitalet. CMV-DNA analyseres kun i EDTA-plasma (minimum 1 ml), og er holdbart i 5 døgn. Merk rør med materiale dersom det avpipetteres, for eksempel «EDTA-plasma» eller «serum».