Helsenorge

LabSIa julen 2017

Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt desember 2017.


Postforsendelse av prøver fra nyttår

Fra januar 2018 slår posten sammen A- og B-post og normal forsendelsestid vil være 2-3 dager. Dette innebærer at de ferdig frankerte konvolutter dere bruker i dag vil komme senere fram til laboratoriet. For eksempel vil prøver sendt onsdag sannsynligvis ikke ankomme før tidligst mandag. For de fleste tilfeller vil dette forringe kvalitet på prøven, sjekk Laboratoriehåndboka for detaljer rundt aktuell analyse. Chlamydia kan for eksempel fortsatt sendes per post.

Endringen påvirker ikke dere som allerede har budtjeneste (hente-/bringe-tjeneste) til oss i dag og vi ser på muligheten for å videreutvikle denne. For dere som har hente-/bringe-tjeneste, oppfordrer vi om at alle prøver til laboratorier i Sykehuset Innlandet sendes med budet, så vil vi distribuere dette til rett sted hos oss på en trygg og effektiv måte.

Alternativ til postforsendelse er ekspresspakke over natt, der vi har avtale med Bring. For å kunne bruke denne forsendelsesmåten bestiller dere konvolutter til pakking av prøver og ferdig utfylte merkelapper fra oss via nettløsningen i Laboratoriehåndboka som vil bli tilgjengelig etter hvert.

Forsendelsen faktureres mottaker når merkelappen skannes av Bring. Ny prosedyre vil følge med ved bestilling av forsendelsesutstyr. Denne forsendelsesmåten vil koste cirka 130 kroner mer enn vanlig post, så vi ber om en fornuftig forsendelsespraksis. Har dere spørsmål rundt forsendelse, ta kontakt med overbioingeniør Vibeke.Fredagsvik@sykehuset-innlandet.no, eventuelt på telefon 930 57 117.

Det oppfordres til at pasienter som tar prøver hjemme ikke sender disse direkte selv, men leverer hos rekvirent for forsendelse.

Vi vil sikre at det fortsatt skal være enkelt å sende prøver til oss og tar gjerne i mot innspill til ønsker og forbedringer fra dere som brukere. Disse kan sendes til randi.lilleengen.beitdokken@sykehuset-innlandet.no, eventuelt på telefon 952 20 103.

Fra årets brukermøte

Laboratoriene i Sykehuset Innlandet holdt felles brukermøte for leger og helsefaglig personell i Hedmark og Oppland onsdag 15. november. Det var cirka 80 deltagere, de fleste fra primærhelsetjenesten.

Brukermøtet er en viktig arena for å sikre et godt faglig samarbeid mellom primærhelsetjenesten og laboratoriene i Sykehuset Innlandet.

Les mer om brukermøtet her

Fra Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi

Svarutgivelse fra rusmiddellaboratoriet på Sanderud

Prøvesvar på rusmiddelanalyser, immunologisk screening og kromatografi (spesifikk benzodiazepiner og z-hypnotika), vil ikke lenger bli formidlet direkte til pasienter eller pårørende. Forespørsler henvises til rekvirerende lege.

Elektroniske svar fra andre foretak

Vi minner om at det er mulig å etterspørre elektroniske svar fra OUS, Ahus, St. Olavs hospital, Haukeland universitetssykehus osv. ved å ta kontakt med laboratorier i Sykehuset Innlandet.

Etterrekvirering av prøver

Det er nå mulig å etterrekvirere prøver i DIPS Interactor på opprinnelig opprettet og sendt rekvisisjon. Det skal ikke opprettes ny rekvisisjon. Ved spørsmål, kontakt Anita.Myrvik.Kjaernli@sykehuset-innlandet.no, eventuelt på telefon 918 74 983.

Forsendelseskonvolutter

Det mottas daglig ferdig frankerte konvolutter i posten som ikke er lukket. Vennligst kontroller at forsendelseskonvolutter er skikkelig limt igjen, benytt eventuelt stiftemaskin i tillegg, før prøver sendes i vanlig postgang.

Fra Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Molekylær biologisk metode (PCR) for fæces diagnostikk

Vi minner om at avdelingen i høst innførte en molekylærbiologisk metode (PCR) for påvisning av tarmpatogene agens. Vennligst benytt Copan FecalSwab som transportmedium. Se Tarmpatogene bakterier, virus og parasitter i Laboratoriehåndboka.

Vi ønsker at alle som måtte ha utgåtte papireksemplarer av instrukser, oversikter og prosedyrer fra Avdeling for medisinsk mikrobiologi i bruk, om å makulere disse, eksempelvis «Prøvetaking - Medisinsk mikrobiologiske prøver». I stedet viser vi til den elektroniske Laboratoriehåndboka.

Rubella-screening av gravide

Fra 1. juni 2016 har Folkehelseinstituttet anbefalt screening for rubella-antistoff kun hos gravide som ikke er vaksinert eller har usikker vaksinasjonsstatus. Personer som vet at de har fått kun en vaksinedose, anbefales en dose MMR-vaksine uten forutgående testing. Det anbefales ikke lenger generell testing av personer som vet at de har fått to doser vaksine mot røde hunder (oftest i form av MMR-vaksine). Se FHI sin vaksinasjonsveileder for Røde hunder-vaksine (rubella) - veileder for helsepersonell.

Rubella er derfor fjernet fra «Svangerskapspakke» i DIPS Interactor. Dersom det er indikasjon for å måle Rubella-antistoff, kan Rubella bestilles fra analysemenyen. Dette må vurderes av lege/jordmor.

På papirrekvisisjon tilhørende Avdeling for Medisinsk Biokjemi og Blodbank vil kryss på «første svangerskapsprøve» inkludere Rubella. Dersom det rekvireres gravidscreening på denne rekvisisjonen, kan det skrives i feltet for kliniske opplysninger når rekvirent mener det er unødvendig å teste for rubella. Da vil laboratoriet fjerne analysen fra bestillingen.

Rett rekvirering av analyser for CMV og EBV

Det må spesifiseres på rekvisisjonen dersom det ønskes CMV-PCR / EBV-PCR, som kan være aktuell hos for eksempel transplanterte eller immunsupprimerte. Dersom det kun er krysset av for CMV/EBV, blir det lagt inn antistoffmåling. Prøver til undersøkelse på CMV-PCR og EBV-PCR videresendes til Ullevål. Prøven bør oppbevares kaldt før forsendelse og må ankomme Ullevål sykehus fredag før klokka 15.00. Det er derfor en fordel om prøvetaking utføres i starten av uka.

CMV-PCR (DNA) analyseres i EDTA-plasma (minimum 1 ml), som er holdbart i 5 døgn. EBV-PCR (DNA) analyseres i EDTA-fullblod (minimum 1 ml), som er holdbart i 3 døgn.


Vi takker for et godt samarbeid i 2017, og ønsker dere alle ei riktig god jul!