HELSENORGE

LabSIa juni 2017

Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt juni 2017.

Vi arrangerer brukermøte for helsefaglig personell i primærhelsetjenesten i Hedmark og Oppland i november. ​
Les om arrangementet her


Fra avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi

Andrologiske undersøkelser

Andrologiske undersøkelser utføres ikke i ukene 25 - 33. Første analysedag etter ferien blir torsdag 24. august.

Homocystein

Vi mottar daglig prøver til homocystein på EDTA-blod. Husk at dette utføres i EDTA-plasma.

Prøvebehandling
EDTA-blod skal sentrifugeres innen 30 minutter etter prøvetaking. Avpipetter plasma straks etter sentrifugering. Merk røret med EDTA-plasma. Eventuelt brukt EDTA-rør med gel. Inspiser røret etter sentrifugering. Røret kan sendes inn uten avpipettering hvis gelen separerer plasma helt fra erytrocyttene.

For legekontor med elektronisk rekvirering:
Bruk venstre-etiketten for å se hva slags prøvemateriale det skal være. Se i laboratoriehåndboka eller ring oss hvis du er usikker.

Antikoagulantia og koagulasjonsanalyser

Lupus Antikoagulant
Det er ikke hensiktsmessig å teste pasienter som er under behandling med Warfarin eller nye antikoagulantia. Warfarin, Rivaroksban, Apixaban og Dabigatran kan gi falsk positivt prøvesvar.

Prøve bør tas før oppstart med antikoagulantia eller >2 uker etter seponering av warfarin og >1 uke etter seponering av Dabigatran, Rivaroksban eller Apixaban.

Prøve kan tas under behandling med lavmolekylært heparin, men må da tas > 12 timer etter siste injeksjon.

Trombofiliutredning

To analysepakker:
Trombofili, prediktiv test og Trombofili, gjennomgått trombose.
Det er ikke hensiktsmessig å teste pasienter som er under behandling med Warfarin. Protein S bør ikke rekvireres på gravide og p-pillebrukere.

En grei huskeregel er prøvetaking >4 uker etter seponering av Warfarin og p-piller, og >12 uker etter fødsel.

Trombofili, prediktiv test er i hovedsak aktuelt før graviditet (tester man gravide husk at protein S nivå synker i svangerskapet) og for kvinner som ønsker p-piller i familie med klar opphopning av venøs tromboembolsk sykdom, familier med flere personer <50 år ved VTE, eller funn av alvorlige defekter som Lupus Antikoagulant, Antitrombinmangel, homozygoti for Leiden-mutasjon og kombinerte defekter.

Analyser som inngår:
Protein S, Protein C, Antritrombin, Leiden-mutasjon gentest, Protrombinmutasjon gentest.

Pasienten skal ha genetisk veiledning (bioteknologiloven kapitel 5, paragraf 5-5).
Generelt anbefales ikke utredning av pasienter som ikke selv har gjennomgått VTE. Generell screening før oppstart av p-piller anbefales ikke. Uavhengig av trombofilistatus må en vurdere alternativ prevensjon hos pasienter med sterk familieanamnese på VTE.

Trombofili, gjennomgått trombose er primært aktuelt ved gjennomgått VTE hos pasient <50 år og hvor utløsende årsak er ukjent.

Analyser som inngår:

 • Protein S
 • Protein C
 • Antitrombin
 • Leiden-mutasjon gentest
 • Protrombinmutasjon gentest
 • Lupus Antikoagulant
 • Anti-Cardiolipin antistoff
 • Beta-2-glykoprotein 1antistoff


Økt blødningstendens
Ved mistanke om økt blødningstendens er aktuelle analyser Hb, LPK diff, TPK, APTT og INR og eventuelt faktoranalyser (og platefunksjonstester).

Faktoranalyse utføres ved Oslo universitetssykehus:
Faktor VIII
Faktor IX
vWF:Ag
vWF:Act

Koagulasjonsanalysene vurderes og kommenteres av lege. For å kunne gjøre en god og riktig vurdering må vi ha kliniske opplysninger.

Ta gjerne kontakt på mail eller telefon ved spørsmål

Overlege og spesialist i medisinsk biokjemi
Solveig Meyer Mikalsen
Telefon: 975 06 220Fra avdeling for medisinsk mikrobiologi


Laboratoriehåndboka

Laboratoriehåndboka er nå utvidet til å inkludere mikrobiologiske analyser. Informasjonen i håndboka skal være til hjelp for å kvalitetssikre prøvene vi mottar fra primærhelsetjenesten, og som oppslagsverk for egne ansatte.

Håndboka skal være rådgivende for alle rekvirenter med tanke på prøvetaking, holdbarhet på materiale, type analyser, indikasjon for undersøkelse, resultat/tolkning av analysesvar, eventuelle merknader og andre ting som gjør at pasienten skal få korrekte prøvesvar.

I et felt i stadig endring skal Laboratoriehåndboka være oppdatert og under kontinuerlig forbedring.

Du finner Laboratoriehåndboka her

  
Analysene kan enten søkes frem med søkefeltet til høyre eller via den alfabetiske oversikten.

Det er forsøkt å inkludere relevante søkeord slik at man enkelt kan finne frem. For eksempel vil et søk på "kikhoste" finne de ulike Bordetella pertussis-analysene og "røde hunder" vil vise Rubellavirus-IgG-analysen etc.

Videre er det lagt inn oversiktssider for ulike tema, for eksempel, Mikrobiologisk undersøkelse - Genitalprøver for kvinne eller Mikrobiologisk undersøkelse - Tarmpatogene bakterier. Der er det skrevet mer utfyllende om ulike agens, indikasjoner og tolkning. Sidene om MRSA, VRE og ESBL-screening gir informasjon om når og hvor slike prøver skal tas.

Legg gjerne Laboratoriehåndboka inn som bokmerke/favoritt i nettleseren - så har du den lett tilgjengelig.

Spørsmål kan rettes til avdelingsoverlege Rolf-Arne Sandnes.
Tilbakemeldinger mottas med takk!

Ny rekvisisjon


Det er utarbeidet ny rekvisisjon for avdeling for medisinsk mikrobiologi. I tillegg til ny layout er det gjort flere endringer på selve rekvisisjonen.

Dere kan nå krysse av for om pasienten er inneliggende eller poliklinisk. Dette er viktig for prioriteringen på laboratoriet, samt for finansiering. Vi har også fått egne avkrysningsbokser for IVF og donor-prøver. En annen viktig endring er avkrysningsboksen VRE- og ESBL-screening som vi fortsatt ser blir rekvirert for sjeldent. (Viser til Smittevernets prosedyre: ESBL og VRE - håndtering av pasienter i sykehus). Under Molekylærbiologi (PCR) er det gjort en del endringer med blant annet egen boks for Hepatitt C-PCR, kvantitering.

Også baksiden er endret. I tillegg til å ha oppdatert tabellen for antibiotika står det nå mer informasjon om de opplysningene vi ønsker på rekvisisjonen. Ved valg av prøveglass og transportmedium henviser vi til den nye Laboratoriehåndboka nevnt ovenfor.

Vi håper den nye rekvisisjonen vil falle i smak og gjøre rekvireringen enklere.  


Fra avdeling for patologi

Sympathy


Avdeling for patologi har fått ny versjon av sitt datasystem Sympathy.
Det medfører at vi trenger korrekt utfylling av remissene for at svarene skal komme til riktig lege/legekontor.

Vi ønsker spesielt oppmerksomhet rundt:

 • legekontor/sykehusets avdeling
 • fullt legenavn (for- og etternavn)
 • legens HPR-NR
 • Kryss alltid av for poliklinikk eller inneliggende


Ønskes det kopi til annen lege, må det angis fullt legenavn samt legekontor/sykehusets avdeling.