HELSENORGE

LabSIa mars 2018

Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt mars 2018.

Fra fagområde patologi

Patologitilbud i Interactor:

Flere legekontor har nå fått tilbud om Patologi i Interactor. Dette tilbudet vil etter hvert gå ut til alle.
Prosedyren for Funksjonalitet i Interactor er oppdatert og bakerste side står en nøye forklaring om hvordan man skal rekvirere prøver til patologi. Fyll ut så mye som mulig.

Rekvirering av prøver til Patologi

Illustrasjon viser felter som skal fylles ut ved rekvirering av prøver.
Bildet viser en side fra dataprogrammet Interactor. Roland Gundersen og hans fødselsnummer er et standard som test i helsedatabaser.

Kommentaren til prøvematierialet kommer ut på etiketten, og er ment for å kunne skille de ulike histologiske materialene fra hverandre. Hudeksisjoner, shavebiopsier, stansebiopsier legges 1 i hvert glass. Husk å fylle ut alle felt merket *. Ulike felter aktiveres avhengig av hva som er rekvirert. Fyll ut så mye som mulig.

Illustrasjon viser felter som skal fylles ut ved rekvirering av prøver.
Bildet viser en side fra dataprogrammet Interactor. Roland Gundersen og hans fødselsnummer er et standard som test i helsedatabaser.

Når rekvirering er ferdig, kan man lagre rekvisisjonen, eller gå inn på fanen «Prøvetaking» og ta ut etiketter på vanlig måte.

NB! Hvis patologiprøvene er pakkeforløp må dette skrives i kliniske opplysninger. Markerer med rosa markeringspenn på prøveglass som haster.

Fra fagområde medisinsk biokjemi

Benzodiazepiner fra Rusmiddellaboratoriet, Sanderud

Rusmiddellaboratoriet opplever for tiden analyseutfordringer av benzodiazepiner med kromatografi. Det jobbes med å rette opp feilen. Prøver, der det er ønskelig med spesifikk benzo, videresendes midlertidig til avdeling for klinisk farmakologi, ved St. Olavs Hospital.


Nytt terapeutisk nivå for litium

Nytt veiledende terapeutisk nivå for litium er 0,5-1,0 mmol/L, gjelder ved monoterapi.
Ved bruk av litium i kombinasjonsbehandling ved depresjon vil noe lavere serumkonsentrasjoner kunne være adekvate.
Litium har et smalt terapeutisk vindu.

Ved en serumkonsentrasjon på 1,2-1,5 mmol/L er det risiko for toksiske bivirkninger.
Verdier over 1,5 mmol/L medfører betydelig risiko for toksiske effekter.
Prøvetaking skal skje 12 timer etter siste doseinntak.
Serumkonsentrasjonen av litium måles forslagsvis en uke etter oppstart av behandling eller ved doseendring, senere månedlig.
Det anbefales kontroll av nyrefunksjon og thyreoideafunksjon.

Endret formel for estimert GFR hos voksne

  • Fra 15.3.2018. vil laboratoriene ved Sykehuset Innlandet utgi estimert glomerulær filtrasjonsrate (eGFR) basert på CKD-EPI-formelen i stedet for den nåværende MDRD-formel.
  • Endringen vil kunne gi et nivåskift av eGFR-verdiene, og man rådes til å følge med på kreatininverdiene for å vurdere endringen i nyrefunksjon hos pasienter som monitoreres.
  • eGFR-verdier oppgis nå i tallverdi opp til 90 mL/min/1,73m2, verdier derover utgis som «>90 mL/min/1,73m2»
  • Våre eGFR-svar gjelder for kaukasiere. Dersom personen er av afrikansk etnisitet, anbefales det å multiplisere eGFR-verdien med 1,16 (pga. økt muskelmasse).


Bakgrunn for endring
Estimering av glomerulær filtrasjonsrate (GFR) er et viktig verktøy ved utredning og oppfølging av kronisk nyresykdom. Estimert GFR (eGFR) utgis automatisk av laboratoriet hos alle voksne pasienter når s-kreatinin måles. Det er i flere studier vist at MDRD-formelen underestimerer GFR hos de med bare lett nedsatt glomerulær filtrasjonsrate, og spesielt hos yngre pasienter.

I 2009 publiserte Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration en ny, videreutviklet formel, CKD-EPI-formelen. Formelen er basert på de samme fire variablene som MDRD-formelen (alder, kjønn, s-kreatinin og etnisitet), men den er utviklet fra personer med høyere målt GFR enn populasjonen som ble brukt til å lage MDRD-formelen. CKD-EPI-formelen har en mindre systematisk feil, og da spesielt i de høyere GFR-nivåer > 60 mL/min/1.73m2. Den har også en litt bedre nøyaktighet.

Flere studier har vist at CKD-EPI-formelen er bedre enn MDRD-formelen til å predikere risiko for generell død, kardiovaskulær død og endestadium nyresvikt. Bruk av CKD-EPI-formelen kan dermed gi et bedre grunnlag for å vurdere om pasientene trenger oppfølging og behandling. CKD-EPI-formelen anbefales internasjonalt.


Feilkilder ved måling av eGFR

  • Usikre estimater på nyresykdom finnes hos pasienter med bl.a.:
     avvikende muskelmasse i forhold til kjønn og alder (pasienter med lav BMI, muskelsykdommer, amputasjoner, lammelser og hos kroppsbyggere)
  • høyt/lavt inntak av kjøtt eller inntak av kreatin
  • inntak av medikamenter som påvirker sekresjonen av kreatinin i nyrene (bl.a. cimetidin, trimetoprim)


Klassifisering av kronisk nyresykdom


Tabell: Klassifisering av kronisk nyresykdom baseres på GFR-kategori, sykdomsårsak og albuminuri-kategori
​GFR-kategoriNyrefunksjon​eGFR (mL/min/1,73m2)​
​ G1​Normal​≥ 90
​G2​Lett redusert​60 - 89
​G3a​Lett til moderat redusert​45 - 59
​G3bModerat til betydelig redusert​​30 - 44
​G4​Betydelig redusert​15 - 29
​G5​Endestadium nyresvikt​< 15Fra fagområde medisinsk mikrobiologi

Quantiferontest (TB-IGRA)

For TB-IGRA testen har vi i løpet av 2017 gått over til ny versjon av Quantiferontesten (Quantiferon-TB-Gold Plus).
I den nye versjonen måles i tillegg til interferon-γ produksjon hos CD4-celler også interferon-γ produksjon hos CD8-celler etter at cellene er stimulert med Mycobacterium tuberculosis kompleks-spesifikke antigen. Det antas at CD8-responsen bidrar til en økt sensitivitet og spesifisitet. Den nye Quantiferontesten består av 4 testrør sammenlignet med den gamle versjonens 3 testrør. Prøvetakning og prøvebehandling er ellers som tidligere.
 
Flere parametre analyseres i den nye testversjonen. Dette gir flere svarmuligheter og større rom for tolkning av analyseresultatet. Svarrapporten vil derfor inneholde en medisinsk tolkning av analyseresultatet.
Ved positiv test er infeksjon med Mycobacterium tuberculosis sannsynlig. Testen skiller ikke mellom aktiv og latent tuberkulose. Positivt resultat kan også ses ved infeksjon med enkelte andre mykobakteriearter (M. kansasii, M. szulgai og M. marinum).

Ved negativ test er infeksjon med M. tuberculosis  ikke sannsynlig. Men vær obs på at testen har usikker sensitivitet hos barn under 4 år og personer med svekket immunsystem. Negative funn utelukker ikke aktiv tuberkulose (opptil 15% av disse er negative).

Testresultat kan også rapporteres som lav positiv, gråsone eller inkonklusiv og vil da ledsages av en medisinsk tolkning.

Bilde viser TB-IGRA, ny versjon med 4 testrør
Figur: TB-IGRA, ny versjon med 4 testrør


Nye anbefalinger om antistoffmåling mot rubella hos gravide

Folkehelseinstituttet anbefaler kun screening for rubellaantistoffer hos gravide som ikke er vaksinert, eller har usikker vaksinasjonsstatus. Gravide som har fått 2 doser MMR-vaksine, regnes som beskyttet og trenger ikke å teste antistoffstatus. Anbefalingene fremgår av tabell nedenfor. Viser til tidligere informasjon om at Rubella analysen derfor er fjernet fra «Svangerskapspakke» i DIPS Interactor. Behov for antistoffanalysen må vurderes og rekvireres av lege/jordmor.

Merk at MMR- og rubellavaksine er kontraindisert til gravide og i siste måned før planlagt graviditet. Ved behov for vaksine gis dette etter avsluttet svangerskap. Dersom det gis vaksine etter gjeldende anbefalinger, trenger man ikke teste antistoffnivået på nytt.


   

Tabell: Anbefaling om antistoffmåling og vaksinasjon mot rubella
​Tidligere vaksinasjon eller antistoffmåling​ Antistoffmåling ​Vaksinasjonsanbefaling
​To doser ruballavaksineNei​​0
​Antistofftiter > 10 IU/ml​Nei​0
​En dose rubellavaksineNei​​1 dose MMR
Ikke vaksinert/usikker vaksinasjonsstatus​​Ja​≥ 10 IU/ml: 0
≥ 5 IU/mL < 10 IU/ml: 1 dose MMR
< 5 IU/ml: 2 doser MMR


Utfyllende informasjon om immunitet mot rubella finnes på hjemmesiden til Folkehelseinstituttet.

God påske!