LabSIa mars 2019

Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt mars 2019.

​Fra laboratoriefagene

Tilleggsrekvireringer

Det kan oppstå tilfeller der laboratoriene etter medisinsk vurdering analyserer flere analyser enn det som er rekvirert. Det er laboratoriet som foretar vurderingen som er ansvarlig for denne endringen.

Dersom det er pasienter som av forskjellige årsaker vil reservere seg fra en eventuell tilleggsrekvirering, må dette opplyses om i feltet for kliniske opplysninger.


Fra fagområde patologi

Oppdatering av rekvisisjoner

Avdeling for patologi ser helst at alle sender rekvisisjoner elektronisk på histologi- og cytologiprøver. Gamle papirrekvisisjoner kastes.

Hvis elektronisk rekvirering ikke benyttes, vil vi at dere bruker våre oppdaterte rekvisisjoner, som kan lastes ned og skrives ut herfra:

Oppdaterte rekvisisjoner er tilgjengelig her

Spørsmål angående dette kan rettes til:

Marion Fløtlien
Telefon: 61 27 21 50

Elektronisk rekvirering av patologiprøver

Ved registrering av både hasteprøver og pakkeforløp, må det velges hastegrad Ø-hjelp. Alternativet pakkeforløp kreft fungerer ikke i dagens versjon, men dette jobbes det med. Merk dette også på prøven med overstrekningstusj på navnet.

Endring av rekvirenter

Husk å sende e-post til meldingsansvarlig (meldingsansvarlig@sykehuset-innlandet.no) hvis dere får nye leger som skal legges inn i vårt rekvirentregister. Husk også å gi beskjed dersom noen leger slutter.


Fra fagområde medisinsk mikrobiologi

Endring i antibiotikarapportering

Det er kommet nye nasjonale anbefalinger for antibiotikarapportering fra medisinsk-mikrobiologiske laboratorier med infoskriv fra Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål (AFA), Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) og Norsk forening for allmennmedisin. Avdeling for medisinsk mikrobiologi følger opp dette med endring i rapportering fra februar 2019.

Her er utdrag fra denne informasjonen til fastleger og rekvirenter:

Hva er nytt?

Det blir nå bare utført resistensbestemmelse når det er sannsynlig at funnet i prøven er årsak til en infeksjon som krever antibiotika. Svarrapporten vil bare inneholde resistensbestemmelse for anbefalte midler.

Hva gjør jeg hvis jeg får et svar som ikke passer til den problemstillingen min pasient har?

Kontakt laboratoriet. Ofte vil bakterien allerede være undersøkt for flere antibiotikatyper enn det som er rapportert ut.

Telefon: 61 05 02 00
Be om bakterielaboratoriet eller legevakttelefon mikrobiologi.

Bakgrunn for endringen

Overforbruk av antibiotika er den viktigste årsaken til utvikling av resistens. Å resistensbestemme bakterier er viktig, men samtidig er det godt dokumentert at overrapportering kan føre til overbehandling. Det er en nasjonal målsetting å få ned antibiotikabruken med 30 prosent fra 2012 til 2020.

Nye nasjonale anbefalinger

Betydningen av et dyrkningsfunn vil vurderes mer individuelt enn tidligere. Det blir tatt stilling til om resistensbestemmelse skal utføres og hvilke midler som skal rapporteres (selektiv rapportering). Vurderingen baseres blant annet på infeksjonsfokus, alvorlighetsgrad, kontraindikasjoner, bakteriefunn og resultatet av resistensbestemmelsen.

Hva inneholder en godt utfylt rekvisisjon?

  • Klinisk indikasjon
  • Infeksjonsfokus
  • Alvorlighetsgrad
  • Kontraindikasjoner for antibiotikabehandling (allergi, nyresvikt/GFR?)
  • Graviditet og graviditetsuke
  • Pågående antibiotikabehandling
  • Reiseanamnese

Laboratoriene tar nå et større ansvar for bærekraftig bruk av antibiotika ved aktivt å tilby sin kunnskap til bruk i forskrivningsprosessen. Forhåpentlig vil dette samarbeidet være med på å minske unødvendig bruk av antibiotika, redusere bruk av de mest resistensdrivende preparatene og komme både pasienter og samfunnet til gode.

Hele anbefalingen kan leses her


Fra fagområde blodbank og medisinsk biokjemi

Laboratoriediagnostikk av malaria

Laboratoriediagnostikk kan utføres ved klinisk mistanke om malaria hos pasienter som har vært i malariaområder. Malariadiagnostikk er øyeblikkelig hjelp-undersøkelser, og rekvirering av malariautstryk/hurtigtest bør forhåndsavtales med laboratoriet. Prøven bør fraktes til laboratoriet så raskt som mulig. Påvisning av anemi, trombocytopeni og høy LD støtter mistanke om malaria, men sikker diagnose får man kun ved å påvise malariaparasitter i blodet.

Laboratoriet utfører først malaria hurtigtest. Dersom hurtigtest er negativ og trombocytter er normale, lages det ikke malariautstryk. En bør imidlertid være klar over at det ved lav parasittemigrad kan forekomme falskt negative svar på hurtigtesten. Hurtigtesten utelukker således ikke malariainfeksjon, spesielt ved lave parasittnivå. Ved positiv hurtigtest vil laboratoriet kontakte rekvirerende lege eller infeksjonslege på sykehuset.

Allergidiagnostikk

Nye cut-off verdier

Svar på ≥ 0,35 kU/L regnes fra nå av som positive. Dette gjelder både for spesifikke IgE mot enkeltallergener og for paneltester. Med de nye grensene vil den kliniske sensitiviteten bli lavere enn tidligere, og spesifisiteten høyere.

Ved mistanke om allergi mot et bestemt allergen, anbefales det å rekvirere bestemmelse av spesifikt IgE mot dette allergenet, da analyse for enkeltallergener har litt høyere sensitivitet enn paneltester. Vi vil minne om at kliniske opplysninger alltid skal oppgis ved allergiutredning.

IT-tekniske utfordringer

Ved noen legekontor har man problemer med å få opp hele analysenavnet på allergiundersøkelser. 

For hjelp, ta kontakt med IT-bioingeniør:

Anita Myrvik Kjærnli
Telefon: 918 74 983

Fritt PSA

Fritt PSA er en sendeprøve til Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet. Når man rekvirerer Fritt PSA, vil også total-PSA og PSA ratio besvares derfra. Husk at prøven må fryses og sendes frosset pga. holdbarhet.

Spermieanalyser

Fra 1.1.19 utføres spermieanalyser i Sykehuset Innlandet kun ved laboratoriet på sykehuset i Hamar. Prøver analyseres på torsdager og time må bestilles i forkant per telefon.

Husk at henvisningen må fylles ut av både lege og pasient, at pasienten har med seg rekvisisjon til laboratoriet på Hamar, og at pasienten må få god informasjon av henvisende lege før oppmøte.

Se mer informasjon her

Rekvirenter uten hente-/bringetjeneste og «Ekspress over natten»

  • Forsendelsene skal leveres inn til nærmeste postkontor eller nærmeste post i butikk innen et gitt klokkeslett. Forhør deg på ditt innleveringssted når fristen er.
  • Pakkene skal aldri legges i postkasse.
  • Posten har ingen utlevering i helg og høytidsdager. Tenk gjennom dette før du sender prøver. Benytt fortrinnsvis sending mandag-torsdag.

For forsendelse av prøver til Chlamydia Trachomatis, neglesopp og prøver til patologisk laboratorium, kan ferdig frankerte konvolutter fremdeles benyttes.

Husk å bestille egnede konvolutter (hvite boblekonvolutter) når du bestiller etiketter.

Etikettene kan ikke benyttes på brune forsendelses-konvolutter, slik det er gjort her: