HELSENORGE

LabSIa oktober 2020

Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt oktober 2020.

​SARS-CoV-2

Mandag 02.11.2020 skal det utføres nødvendig service på viktige instrumenter. Det vil derfor bli en forsinkelse i SARS-CoV-2 prøvesvar på rundt 4 - 5 timer denne dagen. Vi beklager dette og håper å være oppe igjen med normal drift umiddelbart etterpå.

Positive prøvesvar blir ringt ut av laboratorie-personell frem til klokka 21.30 på hverdager og klokka 15.00 i helg. Det blir ringt til kommuneoverleger der pasienten er bosatt og ved inneliggende pasienter også til avdelingen der pasienten er innlagt.

Alle prøvesvar blir tilgjengelig skriftlig fortløpende når de er ferdig godkjent. Svaret kan da finnes i rekvirentens datasystem, Kjernejournalen og for pasienten via HelseNorge.

Kommuner/teststasjoner som nå får analysert SARS-CoV-2-prøvene sine på Ahus: Lillehammer, Hamar og Elverum.

Det blir fortløpende vurdert om det er behov for at andre teststasjoner også skal sende prøver til Ahus. Kommunikasjon om dette går mellom Sykehuset Innlandet, Ahus og aktuelle kommuner.

Det er viktig for en effektiv og sikker håndtering av prøver og rekvisisjoner at dette så langt det er mulig foregår elektronisk. Det er derfor viktig at opprettelse og endringer av teststasjoner blir kommunisert til avdeling for medisinsk mikrobiologi slik at vi kan legge til rette for optimal drift. 

For IKT-støtte send e-post til: meldingsansvarlig@sykehuset-innlandet.no


Annen luftveisdiagnostikk

Våre andre luftveisanalyser (influensa A/B, RS-virus, humant metapneumovirus, parainfluensa-virus, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae og Bordetella pertussis) analyseres på samme maskiner som SARS-CoV-2. Grunnet prioritering av SARS-CoV-2 analysen kan resultat på disse analysene foreligge på andre tidspunkt og det kan forekomme forsinkelser.

Prøver fra teststasjoner hvor det ikke har vært en legevurdering vil kun bli analysert for SARS-CoV-2. Dersom det er indikasjon for utvidet luftveisdiagnostikk må denne vurderingen gjøres av lege og rekvireres på vanlig måte (via DIPS interactor) med kliniske opplysninger og ønsket analyse. Disse prøvene må tas på virustransportmedium (IKKE eswab) og sendes til oss. Ahus har ikke mulighet til å utføre andre analyser enn SARS-CoV-2.    

Nytt utstyr, (Panther fusion), blir installert uke 44, opplæring vil foregå uke 46-47. Vi håper at dette vil øke kapasiteten vår ytterligere fremover og vil også gi en bedre prøveflyt for andre luftveisagens. 

Annen diagnostikk

På grunn av den høye aktiviteten for å få analysert SARS-CoV-2 prøver har vi dessverre dårligere kapasitet på andre genteknologiske analyser. Dette medfører lengre svartid enn tidligere på Chlamydia trachomatis, Neiss. gonorrhoea, Mycoplasma genitalium og Hepatitt C kvantitering. I tillegg har vi ikke kapasitet til å analysere tarmpatogene agens alle hverdager, men kun mandag, onsdag og fredag. Vi beklager dette og håper på forståelse for situasjonen.