Helsenorge

LabSIa september 2016

Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt september 2016.

Informasjon fra rusmiddellaboratoriet på Sanderud

Vi vil nok en gang minne om vårt tilbud om spesifikk påvisning av benzodiazepiner og Z-hypnotika. Det kan bestilles som panel eller enkelttester.

Skriv på ønsket bestilling ved et av punktene merket «Andre» på rekvisisjonen: «UBENZO» for panel eller virkestoffet for enkeltanalyser.

Vi mottar en del prøveforsendelser med mangelfulle opplysninger på rekvisisjoner og prøver. Vi vil derfor presisere følgende:

  • Det er prøvebeholderen (den gule monovetten) som skal merkes.
  • Bruk korrekt pasient-ID, dvs navn og 11-siffret fødselsnummer.
  • Bruk korrekte rekvirentopplysninger, det vil si fullt og korrekt navn på lege eller institusjon. Skriv gjerne på rekvirentens HPR-nr.
  • Nav, barnevern, ROP-team, arbeidsgivere osv. kan ikke stå som rekvirent.

Vårt tilbud for overvåket prøveavgivelse er populært hos pasientene, men vi opplever at en del pasienter som følges opp av fastlege kommer på eget initiativ og/eller uten henvisning fra lege. Vi trenger ikke henvisning for hver gang en pasient som kommer fra PHT eller poliklinikker avgir urinprøve, men må ha henvisning første gang eller med reoppstart, slik at vi har et dokument i arkivet.

Prøver til Rusmiddellaboratoriet Sanderud, som sendes inn via SI sine ulike budtjenester, kan med fordel pakkes i seksjonens egne konvolutter merket med seksjonens adresse. Dette vil medføre raskere håndtering og kortere svartid.

Rapportering av Troponin T-svar ned til 5 ng/L

I forbindelse med implementering av "2015 ESC guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation" har det vært krav om rapportering av Troponin T-svar ned til 5 ng/L, dvs. langt lavere enn den kliniske cut-off verdi for infarkt som forblir uendret på 14 ng/L.

Fra 1. oktober vil vi rapportere kvantitative svar ned til 5 ng/L for Troponin T.

Indikasjoner for undersøkelser til luftveis PCR

For Mycoplasma pneumoniae er indikasjon for undersøkelse klinikk på atypisk pneumoni. Da det ofte er vanskelig å stille sikker diagnose ut fra det kliniske bilde alene, vil det ved mistanke være indikasjon for PCR tidlig i sykdomsforløpet (<4 uker).  Mycoplasma pneumoniae PCR undersøkes alltid sammen med Chlamydophila pneumoniae PCR og hvis hosteanamnese også Bordetella pertussis PCR.

Når det gjelder Influensa-virus er det kun unntaksvis indikasjon for undersøkelse utenom influensasesongen.  Også for andre virus og bakterier vurderes sannsynlighet for agens og indikasjon for test i forhold til epidemiologi. Oversikt over analyserte luftveisprøver publiseres på nettet.


Når det er indikasjon for virus undersøkelse bør prøven tas innen 1 – 2 uker etter sykdomsstart. Bakterier kan påvises inntil 3 – 4 uker etter sykdomsstart, best sensitivitet om prøven tas tidlig i forløpet. Ved lengre varende sykehistorie er det vanligvis ingen nytte av prøve til PCR.

 

Vi ønsker at det anføres gode kliniske opplysninger og at det krysses av for at «Lab. velger undersøkelse ut fra oppgitte opplysninger».