Helsenorge

LabSIa september 2017

Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt september 2017.

Les om høstens brukermøte her:


Fra fagområde medisinsk biokjemi

Nye enheter for de natriuretiske peptider NT-proBNP og BNP


De fleste norske laboratorier har til nå benyttet enheten pmol/L for NT-proBNP og BNP.
I følge hjertesviktgruppen i Norsk Cardiologisk Selskap er det vanskelig for brukerne å forholde seg til dette. Både de europeiske anbefalinger for behandling av hjertesvikt utgitt av European Society of Cardiology i 2012, den engelskspråklige litteraturen og våre skandinaviske naboland benytter ng/L. 
Norsk Cardiologisk Selskap og Norsk selskap for medisinsk biokjemi anbefaler derfor å rapportere NT-proBNP og BNP med enheten  ng/L på alle norske laboratorier.

Vi innfører overgangen til ng/L fra 1. november 2017.

Omregningsfaktorene er:
NT-proBNP: pmol/L = ng/L x 0,118
        ng/L = pmol/L x 8,457
BNP: pmol/L = ng/L x 0,289
        ng/L = pmol/L x 3,460


Fra fagområde immunologi og transfusjonsmedisin:

Analyser tilknyttet immunologi og immunhematologi i Laboratoriehåndboka

I løpet av høsten vil analyser tilknyttet immunologi og immunhematologi/blodbank bli tilgjengelig i Laboratoriehåndboka. Her finner du nyttig informasjon om krav til prøvetaking og prøvemateriale, tolkning av svar og eventuelle merknader knyttet til analysene våre. 

Bilde av forsiden til Laboratoriehåndboka


Analysene våre finner du ved å velge fagområde «Immunologi og transfusjonsmedisin», og så enten velge en bokstav i alfabetet eller søke etter analysen i søkefeltet. Det skal være mulig å søke på analysenavn, og for immunologi vil det være mulig å søke på autoantistoffer og i de fleste tilfeller assosierte autoimmune sykdommer. 

Det vil være en egen oppføring for svangerskapsimmunologi, og rekvirenter oppfordres til å holde seg oppdatert på rutiner for prøvetaking og innsending av prøver fra gravide. I den forbindelse slutter blodbanken å sende med informasjonsbrev til rekvirentene fra 1. november. Den samme informasjonen er tilgjengelig i Laboratoriehåndboka. Vi vil fortsatt sende med informasjon til den gravide.

Vi håper dette blir et nyttig hjelpemiddel for både interne og eksterne rekvirenter. Fra fagområde medisinsk mikrobiologi

Feces diagnostikk – innføring av molekylær biologisk metode (PCR)


Fra 30. oktober 2017 innfører avdeling for Medisinsk mikrobiologi en molekylær biologisk metode, multiplex PCR, til påvisning av tarmpatogene agens. Bakgrunnen er at PCR-basert diagnostikk er en mer sensitiv og hurtigere metode. 


Prøvesvar vil for de fleste analyser foreligge tidligere. For enkelte agens utføres dyrkning sekundært etter positivt PCR-funn, blant annet for nærmere identifikasjon, evt. resistensbestemmelse og epidemiologisk overvåkning på nasjonalt nivå. Rekvirenten vil motta separat svar for dette.

Indikasjon:
Utredning av diaré. Prøven vil bli undersøkt med PCR for et bredt panel av tarmpatogene bakterier, virus og parasitter. 

Aktuelle agens:
Bakterier: Salmonella spp., Campylobacter spp., Shigella spp., Yersinia enterocolitica, EHEC (enterohemorrhagisk E.coli), EPEC (enteropatogen E.coli), EIEC (enteroinvasiv E.coli), ETEC (enterotoksigen E.coli), Clostridium difficile.
Virus: Norovirus, rotavirus, adenovirus F (serotype 40/41), astrovirus, sapovirus.
Parasitter: Giardia lamblia, Cryptosporidium spp., Entamoeba histolytica.

Kontrollprøver:
Dersom behov for kontrollprøver etter påvisning av spesifikt agens, vennligst merk rekvisisjonen med ønsket agens, for å unngå at hele panelundersøkelsen settes opp.
Reiseanamnese og evt. antatt smittekilde er fortsatt viktig å angi på rekvisisjonen. Ved diaré etter reise til tropisk område med tilknytning til sjø (bading, inntak av sjømat) utføres i tillegg dyrkning av Vibrio spp. og de beslektede Aeromonas spp. og Plesiomonas. 
Ved mistanke om andre parasitter enn Giardia lamblia, Cryptosporidium spp., Entamoeba histolytica vennligst send feces på transportmedium tilsatt formalin til mikroskopi.

Prøvetaking:
Bruk FecalSwab transportmedium. Samle en liten mengde avføringsprøve ved å sette hele spissen av vattpinnen med nylonfiber inn i avføringsprøven og roter. Velg et blodig, slimete eller vannaktig område av avføringsprøven. Påse at det finnes synlig avføring på vattpinnen etter prøvetaking. OBS! Vattpinnen skal ikke brukes som en skje. Kontroller at den innsamlede prøven ikke overstiger maksimumslinjen som er markert på mediet.
Ytterligere info vil finnes i Laboratoriehåndboka vår både for nåværende diagnostikk og for ny PCR-basert diagnostikk når denne innføres 30.oktober («Mikrobiologisk undersøkelse tarmpatogene agens»).. 


Tuberkulose diagnostikk


Avdeling for medisinsk mikrobiologi tar imot prøver for undersøkelse på mykobakterier til PCR-diagnostikk, mikroskopi og dyrkning. Fra 1.oktober vil prøver bli videresendt til OUS Ullevål for TB-dyrkning, prøvene sendes da fortløpende, og endringen vil dermed ikke påvirke svartid på TB-dyrkning. PCR-diagnostikk og mikroskopi vil fortsatt bli utført ved avdelingen på Lillehammer.


Fra fagområde patologi

Cervix cytologi


Viktig påminnelse til alle våre rekvirenter: Sjekk holdbarheten på SurePath mediumet før prøvetaking. Medium som er utgått på dato kastes og nye må bestilles fra oss.
Hvis vår avdeling mottar prøver lagt på medium med utgått holdbarhetsdato, blir disse returnert til rekvirent og ny prøve må tas.