HELSENORGE

Labsia september 2020

Siste nytt fra divisjon Medisinsk service, utgitt september 2020.

Datainnbrudd i laboratoriehåndboka

Laboratoriehåndboka er ett av systemene som ble rammet av datainnbruddet mot Sykehuset Innlandet forrige uke og er derfor ute av drift. Det innebærer at informasjon om analyser ikke er tilgjengelig på nåværende tidspunkt og det jobbes med en løsning på dette. Driftsstansen påvirker også bestillingsrutinene for prøvetakingsutstyr.

Midlertidig endring av rutiner for bestillinger av prøvetakingsutstyr

Alle bestillinger av prøvetakingsutstyr må skje via skjemaer. 
Les om bestilling av prøvetakingsutstyr her


Vi oppfordrer til å få med så mye som mulig på samme bestilling. Det jobbes med å forbedre og effektivisere løsningen for bestilling.
Vi beklager ulempen dette medfører for våre rekvirenter.


Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi

Cannabis/kreatinin-ratio

Rusmiddellaboratoriet på Sanderud utfører bl.a. screeningtest av rusmidler i urin. Det testes for tilstedeværelse av metadon, benzodiazepiner, cannabis, opiater, acetylmorfin, amfetamin, kokain, etanol, etylglucuronid (EtG) og buprenorfin. For å kunne fange opp feil og manipulering av prøver måles kreatinin og pH i urinen. Disse svarene gis ut sammen med resultatet av screeningtesten.
Laboratoriet vil fra nå av, ved påvist cannabis i prøven, også gi ut urinens cannabis/kreatinin-ratio (konsentrasjonen av THC-syre i ng/mL dividert med kreatinin-konsentrasjonen i mmol/L). Denne ratioen vil gjøre det lettere for rekvirenter å sammenligne konsentrasjonen av cannabis over en tidsperiode hos samme pasient, idet det blir tatt hensyn til urinens fortynningsgrad. Fortolkning av svaret må likevel gjøres med forsiktighet, da det er betydelig biologisk variasjon av stoffer i urin. Inntil 50 % økning i ratioen må i enkelte tilfeller kunne godtas som ikke nytt inntak.
En brukerdose med cannabis vil normalt kunne påvises i urin inntil 3-4 døgn etter inntaket. Dersom det har vært inntatt doser daglig over tid, kan cannabis påvises i urinen i mange uker etter inntaket. 

For sikkert å kunne påvise fallende verdier bør det sendes inn to prøver ukentlig til resultatene er negative. Ved spørsmål vedrørende dette kan laboratorielege kontaktes på telefon 959 24 793 eller overingeniør på Sanderud telefon 62 58 15 75.


Dialogmeldinger

Dialogmeldinger ble tilgjengelig fra mars 2020. Det er kun laboratoriefaget Medisinsk biokjemi på tjenesteadresse «Medisinsk biokjemi, Dialog» som er tilgjengelig, og meldingene betjenes kun av legene i avdelingen. Dialogmelding kan ikke brukes til Bildediagnostikk, mikrobiologi, patologi eller blodbank. 

En forespørsel kan enten opprettes som en ny henvendelse eller som et svar på et prøvesvar (nb: skriv hvilket prøvesvar/dato det gjelder). Dialogmeldinger skal brukes til dialog, og ikke til å melde feil; alle ikke-faglige henvendelser (feilsendt prøvesvar, kopi av prøvesvar etc.) bes tas til laboratoriets ekspedisjon per telefon. 

Les mer om dialogmeldinger her!

 


Avdeling for patologi

Cervix cytologi

Påminnelse:
Husk å sjekke utløpsdato på Surepath medium før prøvetaking.


 Avdeling for medisinsk mikrobiologi


Status SARS-CoV-2 diagnostikk

PCR:
Det har de siste ukene vært en stor økning i prøver som tas for SARS-CoV-2 diagnostikk etter at kriteriene for testing ble endret. I uke 33 analyserte vi over 3000 prøver, fortsatt er en liten andel av disse positive (<1%). Per d.d. er vår analysekapasitet 4-600 prøver per dag. Det er derfor en regional avtale med Ahus at vi sender prøver dit når vår kapasitet er overskredet. Vår kapasitet vil også økes utover høsten med nytt utstyr som er bestilt. Hvis prøvemengden overskrider vår kapasitet vil vi ta direkte kontakt med enkelte av de større teststasjonene for å organisere forsendelse av prøver direkte til Ahus. Dette vil bidra til å sikre raskest mulig svar for alle.
For å optimalisere prøveflyten er det viktig med god kommunikasjon og vi oppfordrer derfor kommunene til å ta kontakt med oss dersom det skal gjøres endringer i organiseringen av testing eller ved utbrudd/stor prøvemengde slik at vi kan forsøke å få til elektronisk rekvirering og sikre at alt er ivaretatt. 

Kontaktinformasjon: meldingsansvarlig@sykehuset-innlandet.no

Åpningstider genteknologisk seksjon er nå mandag – fredag klokka 08.00 – 21.30, og lørdag/søndag 08.00 – 15.00. Prøver analyseres fortløpende når de ankommer, men prøver på innlagte og ansatte i helsevesenet blir prioritert. Svartid kan forventes å være mellom 1 – 3 dager avhengig av indikasjon og prøvemengde. Laboratoriene i Sykehuset Innlandet har stor pågang på telefoner kveld, natt og helg. Vaktgående bioingeniører har ikke kapasitet til å håndtere den økte pågangen på telefoner som har oppstått pga coronapandemien.

Vi gir ikke ut SARS-CoV-2 prøvesvar til pasienter over telefon; pasienten må selv finne prøvesvar på helsenorge.no. Svarene overføres til journal på helsenorge.no idet svaret foreligger. For rekvirenter vil svar overføres elektronisk, men også foreligge i Kjernejournalen. Positive prøver ringes kommuneoverlege.

Andre genteknologiske analyser

På grunn av den høye aktiviteten for å få analysert SARS-CoV-2 prøver har vi dessverre dårligere kapasitet på andre genteknologiske analyser. Dette medfører lengre svartid enn tidligere på Chlamydia trachomatis, Neiss. gonorrhoea, Mycoplasma genitalium og Hepatitt C kvantitering. Vi beklager dette og håper på forståelse for situasjonen.
Antistofftest (serologi):
Fra uke 23 har vi hatt antistofftest tilgjengelig. Analysen heter SARS-CoV-2 IgG og kan bestilles elektronisk i DIPS og DIPS interactor. Prøvemateriale er serum. Analysen utføres daglig (mandag - fredag). Vi har god kapasitet på denne analysen.
Indikasjoner:

  • Mistenkt gjennomgått infeksjon med SARS-CoV-2.
  • Sterk klinisk mistanke om aktuell infeksjon med SARS-CoV-2, der PCR-test er negativ.

Tilbud om analyse for harepest (tularemi) fra 1.september 2020

Tularemi (også kalt harepest) er en zoonose forårsaket av bakterien Francisella tularensis. Bakterien kan overføres til mennesker ved direkte kontakt eller bitt av dyr, gjennom drikkevann, ved flått/myggstikk eller ved inhalasjon av kontaminert støv.

Sykdommen kan manifestere seg på mange forskjellige vis, og de mest vanlige i Norge er:

  • orofaryngeal: smertefull og sår hals/svelg/mandler med lokal lymfeknutehevelse. Vanligvis etter smitte gjennom mat og vann.
  • ulceroglandulær: sår og utslett på hender og med lokal lymfeknutehevelse. Vanligvis smitte etter dyrekontakt eller insektstikk/flåttbitt.

Diagnostikk er hovedsaklig med PCR fra sår/biopsier eller med antistoffer. Dyrkning lykkes sjelden.

Analyse for IgG og IgM kan nå rekvireres elektronisk i DIPS/DIPS interactor og utføres på avdeling for medisinsk mikrobiologi. Analysen utføres minst en gang per uke. Det er også en hurtigtest som utføres kun ved helt akutte og alvorlige tilfeller hos pasient som er på sykehus. Husk at hvis det er lesjon skal det i tillegg tas prøve på UTM-rør til PCR, som videresendes fra oss til St. Olavs hospital.

Det skal alltid tas serumprøve ved første konsultasjon (0-prøve), i tillegg til kontrollprøve 1-2 uker senere. Det er viktig å dokumentere titerstigning for å konkludere med aktuell infeksjon. Antistoff kommer som regel sent, 2-6 uker etter smitte (symptomer kommer tidligere, ofte etter 2-5 dager). Både IgG og IgM, kan vedvare i mange år etter gjennomgått infeksjon.