LabSIa sommeren 2019

Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt juni 2019.

Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi

Forsinkede prøvesvar fra laboratoriene – gjør kloke valg

Laboratoriet har gått over til ny analyseplattform for koagulasjon- og kjemianalyser innen medisinsk biokjemi. Etter oppstart har tekniske utfordringer i svaroverføring og bortfall i bruk av trombinrør ført til forsinkede prøvesvar.

Svaroverføring:
Siden oppstart på ny analyseplattform har det vært høyt fokus på å finne tiltak for å løse utfordringene med forsinkelser i resultatoverføringer, i samarbeid med eksterne leverandører og Sykehuspartner. Midlertidige tekniske tiltak har redusert kødannelsen som skapte problemene, og svartiden er normalisert for de fleste analyser. Det kan i enkelte tilfeller fortsatt sees noe kødannelse og mindre forsinkelser i de perioder på dagen hvor det produseres mest prøvesvar. Arbeidet med å løse problemet permanent pågår for fullt.

Trombinrør:
Samtidig med nytt analyseutstyr ble nye trombinrør tatt i bruk. Trombinrør har generelt en forkortet koagulasjonstid. Disse viste seg å gi problemer for troponin-analysen. Trombinrørene er tatt ut av rutinen og erstattet med serum rør, med 30 minutters koagulasjonstid. Dette medfører noe forsinkelser på hasteprøver. Målet er å teste ut alternative rør så fort det lar seg gjøre slik at forsinkelsen knyttet til koagulering kan unngås.

Gjør kloke valg:
I denne situasjonen er det ekstra viktig at vi samarbeider på tvers. Vi ønsker å bidra til riktig og problembasert rekvirering, i tråd med «Kloke valg» kampanjen. Det oppfordres til lokal dialog mellom klinikk og laboratorium for lokale løsninger.  Det må tilstrebes å bestille prøver, inklusive kontroller av troponin, til de faste prøverundene, slik at ø-hjelp forbeholdes det som virkelig haster. Det bes også om at man kritisk vurderer behov for daglige blodprøver på enkelte pasientgrupper. Legeforeningens anbefalinger knyttet til «Kloke valg» kampanjen finnes her.

Rekvirering av prøver til medisinsk biokjemi

Dersom det er mulig ønsker vi at all rekvirering av prøver til laboratoriene skjer elektronisk (og ikke på papirrekvisisjon). Dette sikrer god pasientflyt og god kvalitet - riktige prøver med rett svar til rett tid.

INR, APTT, Fibrinogen og D-dimer

Laboratoriene i SI har tatt nytt utstyr i bruk for disse analysene.

​Analyse​Referanseområde​Kommentar
​APTT​25 - 36 sekunder​Endret
​INR0.9 - 1.2​​Uendret
​Fibrinogen1.7 - 4.0 g/L​​Uendret
​D-dimer​<0.5 g/L​Uendret


APTT har fått NYTT referanseområde. Det er noen endringer når det gjelder holdbarhet:

  •  INR endret fra 72 timer til 48 timer
  •  Fibrinogen endret fra 24 timer til 48 timer
  • D-dimer er som før - 48 timer
  • APTT er som før - 1 time v/behandling og 4 timer u/behandling. Det vil si at APTT analyseres ikke i tilsendte prøver


Blåmerker- ekkymoser- økt blødningstendens

Bakgrunn:
Blåmerker i huden skyldes ekstravasert blod fra nærliggende blodårer 

Mulige årsaker:

  •  Blodårer og nærliggende vev: traume/skade, vitamin C mangel, bindevevssykdom
  • Trombocytter (blodplater): medikamenter, systemisk sykdom som infeksjon, von Willebrand sykdom mm.
  •  Koagulasjonsdefekter: faktormangel, leversykdom, vitamin K mangel.

Anmodning fra laboratoriet:
Ved mistanke om økt blødningstendens er det fornuftig i første omgang å rekvirere analysepakken Blødningstendens utredning hvor følgende analyser inngår: Hb, Trombocytter, LPK diff, INR, APTT og fibrinogen. APTT analyseres ikke på tilsendte prøver, pasienten må derfor møte opp på sykehuslaboratoriet for prøvetaking.

Videre kan man vurdere faktoranalyser, dette er sendeprøver til OUS.
Platefunksjonstester: ta kontakt med OUS (seksjon for hemostase og trombose).

Det er altså ikke hensiktsmessig å rekvirere trombofiliutredning på pasienter med blåmerker. Blåmerker skyldes ikke blodpropp.
Ta gjerne kontakt på telefon 959 24 793, så hjelper vi dere med rekvisisjonen.

Sædanalyser

Andrologiske analyser på  laboratoriet på Hamar utføres ikke i perioden 17. juni - 21. august.

Første mottak av prøver etter ferien er 22. august.

Urinprøverør uten tilsetning

Det har vært nytt anbud på prøvetakingsutstyr i Helse Sør-Øst, og i den forbindelse er det kommet nye prøverør uten tilsetning  til urinprøver. Disse erstatter de gule rørene fra Sarstedt. De nye rørene er pre-vakumerte prøverør og det betyr at man ikke skal ta av korken. Det medfølger overføringsstrå som benyttes for å få urinen over i prøverøret. Se veiledning.


Kanyler


Dersom dere opplever problemer/blodsøl med kanylene som leveres fra Sykehuset Innlandet, ber vi om tilbakemelding til lokalt laboratorium. Vi ønsker også at dere melder hvilket lotnummer kanylen har (står på esken), slik at vi kan melde dette til leverandør.

Endringsskjema for legebemanning


Ved endring i legebemanning må det fylles ut et skjema. Skjema fås ved henvendelse til vibeke.fredagsvik@sykehuset-innlandet.no

Dette gjør det enklere for oss å opprette riktige rekvirentkoder, slik at prøvesvar går til riktig sted.

 

 

 

Avdeling for patolog

Molekylærpatologi

Avdeling for patologi på Lillehammer, seksjon molekylærpatologi utfører følgende tester på formalinfiksert vev

  • EGFR (lunge)
  • KRAS, NRAS, BRAF, MSI (kolon)
  • BRAF (malignt melanom)

Ved spørsmål, kontakt lise.koll@sykehuset-innlandet.no

Utfylling av rekvisisjoner

Når det gjelder utfylling av rekvisisjoner til avdeling for patologi vil vi kun ha utfylte blanketter fra datasystemet på legekontoret, se brev av 10.04.2019. Vi ber om at alle gamle rekvisisjoner kastes.

Ved spørsmål ta kontakt med oss på telefon: 61 27 21 48 eller på e-post:: patologi@sykehuset-innlandet.no

 

 


Avdeling for medisinsk mikrobiologi

De forskjellige typer prøver til bakteriologisk dyrkning krever forskjellige prøvebeholdere og transportmedier. Transportmedier brukes for å forhindre vekst av uvedkommende bakterier og for å holde sykdomsagens i live. Enkelte transportmedier har spesifikke krav til oppbevaring før bruk, og/eller begrenset holdbarhet. Vennligst pass på at transportmedier oppbevares forskriftsmessig og ikke benyttes etter utløpsdato.
 
Alle prøver som inneholder biologisk prøvemateriale vil forringes over tid. Det er derfor av stor betydning at prøver transporteres til laboratoriet så raskt som mulig. Hvis prøvematerialet ikke kan leveres umiddelbart må det oppbevares ved riktig temperatur inntil det ankommer laboratoriet.
 
Informasjon om hvilket utstyr som benyttes til de forskjellige prøvetypene og oppbevaringstemperatur finnes i laboratoriehåndboken .
 Fant du det du lette etter?