SI'ste nytt 9-2017

Innhold fra SI'ste nytt nummer 9 - 2017.

Malignitetsutredning ved idiopatisk venøs trombose

Les mer

Av Trine E. Finnes,
assisterende fagdirektør, Sykehuset Innlandet
og
Ragnhild Dybvig,
praksiskonsulent Medisinsk avdeling, SI Hamar

Publisert 18.12.2017
 

  • Fullstendig anamnese med vekt på malignitetssuspekte symptomer.
  • Kroppsundersøkelse. Rectaleksplorasjon. Palpatorisk undersøkelse av testis og prostata. Brystundersøkelse hos kvinner.
  • Standard blodprøver inkludert hematologiske, lever og nyrefunksjon, CRP, PSA.
  • Urinprøve
  • Hemofec.
  • Kvinner henvises til mammografi. Gynekologisk undersøkelse hvis dette ikke er gjort siste 12 mndr.
  • Røntgen thorax dersom ikke CT thorax er gjort i forbindelse med utelukkelse av lungeemboli.
  • Ytterligere undersøkelser hvis unormale funn.


Trombofiliutredning
Personer >40 (-50) år med venøs trombose skal ikke trombofiliutredes hvis det ikke er en klar familieopphopning eller mistanke om antifosfolipid syndrom.
Utredning foretas av pasienter <45 år med DVT av ukjent årsak/ svake utløsende faktorer. Gjøres etter tre måneder under (forbigående) seponering av antikoagulasjon. Faktor V Leiden, Protrombin genmutasjon, Protein C, Protein S, test for antifosfolipidsyndrom (evt akutt).

 

Hypothyreosekurs

Sykehuset Innlandet Hamar arrangerer tverrfaglig kurstilbud over to dager om hypothyreose to ganger i året.

Les mer

Av Trine E. Finnes,
assisterende fagdirektør, Sykehuset Innlandet

Publisert 18.12.2017
   
Pasienter med lavt stoffskifte/hypothyreose og deres pårørende kan henvises. Kurset arrangeres i samarbeid med Medisinsk avdeling, Norsk Thyreoideaforbund og Ressursenteret for Pasient- og pårørendeopplæring (RPPO) i SI. Hensikten med kurset er at pasienter og deres pårørende skal få informasjon, og at de gjennom samtaler og erfaringsutveksling kan bli bedre i stand til å takle hverdagen med lavt stoffskifte.

Det kan henvises kontinuerlig, pasienten blir med på første kurs etter henvisning. Pasienter fra hele Sykehuset Innlandets nedslagsfelt er velkommen til å delta.
Henvisning sendes til Medisinsk avdeling, SI Hamar.

Merk henvisningen påmelding til kurs.

 

Hjerneslag i Lillehammer sitt nedslagsfelt

Nevrologisk avdeling overtar behandling av hjerneslagpasienter.
Pasienter med hjerneslag har til nå blitt behandlet ved medisinsk avdeling.
 

Les mer

Av Anette Huuse Farmen,
overlege Nevrologisk avdeling,
SI Lillehammer

Publisert 18.12.2017
 
 "Vi ønsker å snakke direkte med alle som melder hjerneslagpasienter/TIA til akuttmottaket på Lillehammer.  Det er ofte vanskelig å avgjøre om pasienten har hjerneslag eller andre årsaker til funksjonsendring. For best mulig å kunne sikre at riktig pasient kommer på rett avdeling, skal innleggende lege konferere med nevrologisk hjerneslagvakt når pasienten meldes til mottak.

Innleggende lege/AMK skal benytte vanlig telefonnummer for å melde innleggelse. Hos alle aktuelle pasienter settes innringer direkte over fra lokal kommunikasjonssentral (LOK) til hjerneslagvakt. Pasienter som har akutt hjerneslag (trombolysekandidater) meldes på vanlig måte".

Endringen gjelder fra 4. desember 2017.