HELSENORGE

Høring i idéfasen

Våren 2017 inviterte Sykehuset Innlandet til høring om den framtidige sykehusstrukturen. Vi mottok uttalelser fra 107 høringsinstanser, inkludert pasientorganisasjoner, offentlige instanser, statlige myndigheter, fagforeninger, politiske partier og andre.

Informasjon om høringen

Høringsdokumenter

Høringsbrev Idéfaserapport Samfunnsanalyse

     

Vedlegg og underlagsdokumenter

Spørsmål til høringsinstanser

Høringsinstansene bes spesielt om å uttale seg om følgende spørsmål: 

 1. Sykehuset Innlandet vil i en ny struktur legge til rette for en god desentralisert spesialisthelsetjeneste, med flere tjenester nær der pasienten bor. Det må planlegges i samarbeid med primærhelsetjenesten og kommunene. Sykehuset Innlandet er interessert i størst mulig aktivitet desentralt for å gi pasientene et faglig godt tilbud nærmere der de bor, dersom dette er hensiktsmessig. Sykehusstrukturen vil åpne for et annet tilbud i lokalmedisinske sentre og i frigjorte arealer i enkelte av dagens sykehus. Dette gir mulighet for økt samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.

  Hvilke spesialisthelsetjenester kan utvikles i felleskap mellom primær- og spesialisthelsetjenesten?
          
  Hvilke kommunale/interkommunale primærhelsetjenester for øvrig kan eventuelt lokaliseres i frigjorte arealer?
          
  Er det andre helse- og sosialtjenester innen kommunen/regionen som med fordel kan samlokaliseres i de sykehuslokalene som eventuelt blir frigjort?  2. Samtidig som tjenestene i så stor grad som mulig bør være nær der pasientene bor, er det behov for å samle de mest spesialiserte tjenestene. Dette gjelder for eksempel tilbud innen mage-tarmkirurgi, ortopedi, urologi, karkirurgi, gynekologi/føde, barnemedisin, hjertemedisin, nyremedisin, nevrologi, øre-nese-hals og øye. Idéfaserapporten beskriver ulike modeller for en fremtidig sykehusstruktur.

  Hvilken modell for en fremtidig sykehusstruktur gir det beste tilbudet til pasientene i Innlandet? 3. Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) legger føringer for at psykisk helsevern, rus og somatikk skal integreres bedre i fremtidens helsetjenester. Sykehuset Innlandet vil i en fremtidig sykehusstruktur legge til rette for dette gjennom større grad av samlokalisering av disse pasienttilbudene. 

  Gjennom hvilken modell kan dette best bli ivaretatt i Innlandet? 4. Idéfaserapporten anbefaler en modell med hovedsykehus ved Mjøsbrua. Denne modellen er utredet med ulik grad av gjenværende aktivitet i de eksisterende sykehusbyggene, dette gjelder akutt indremedisin, planlagt heldøgnskirurgi, dagbehandling og poliklinikk.

  Hvilken hovedsykehusmodell vil gi det beste tilbudet til pasientene i Innlandet?  5. I to- og tre-sykehusmodeller forutsetter Sykehuset Innlandet at områdefunksjoner / spesialiserte tjenester samles på ett sted.

  Hvilket alternativ av to- eller tre-sykehusmodellene ivaretar best befolkningens behov for spesialisthelsetjenester og ved hvilke sykehus bør områdefunksjonene samles? 6. En endring av sykehusstrukturen vil ha samfunnsmessige konsekvenser og skaper samtidig muligheter til utvikling.

  Hvilke samfunnsmessige hensyn bør Sykehuset Innlandet vektlegge sterkest i sin vurdering?

Høringsuttalelser

Brukerorganisasjoner/Pasientombud

Brukerrådet for divisjon Habilitering og rehabilitering.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner-pasientombud/Brukerrådet for divisjon Habilitering og rehabilitering.pdfBrukerrådet for divisjon Habilitering og rehabilitering.pdfpdf243867
Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner-pasientombud/Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet.pdfBrukerutvalget i Sykehuset Innlandet.pdfpdf498036
Diabetesforbundet Lillehammer.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner-pasientombud/Diabetesforbundet Lillehammer.pdfDiabetesforbundet Lillehammer.pdfpdf51357
Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner-pasientombud/Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland.pdfEpilepsiforeningen i Hedmark og Oppland.pdfpdf361428
Hamar og omland Parkinsonforening.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner-pasientombud/Hamar og omland Parkinsonforening.pdfHamar og omland Parkinsonforening.pdfpdf225665
Hedmark Parkinsonforening.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner-pasientombud/Hedmark Parkinsonforening.pdfHedmark Parkinsonforening.pdfpdf163628
Hedmark fylkes eldreråd.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner-pasientombud/Hedmark fylkes eldreråd.pdfHedmark fylkes eldreråd.pdfpdf392580
Kreftforeningen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner-pasientombud/Kreftforeningen.pdfKreftforeningen.pdfpdf2401968
LHL Dovre og Lesja.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner-pasientombud/LHL Dovre og Lesja.pdfLHL Dovre og Lesja.pdfpdf209258
LHL Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner-pasientombud/LHL Oppland.pdfLHL Oppland.pdfpdf168206
LNT - Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte i Hedmark og Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner-pasientombud/LNT - Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte i Hedmark og Oppland.pdfLNT - Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte i Hedmark og Oppland.pdfpdf145045
Norges astma- og allergiforbund Region Hedmark.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner-pasientombud/Norges astma- og allergiforbund Region Hedmark.pdfNorges astma- og allergiforbund Region Hedmark.pdfpdf32990
Norges astma- og allergiforbund Region Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner-pasientombud/Norges astma- og allergiforbund Region Oppland.pdfNorges astma- og allergiforbund Region Oppland.pdfpdf443280
Norges handikapforbund Innlandet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner-pasientombud/Norges handikapforbund Innlandet.pdfNorges handikapforbund Innlandet.pdfpdf343200
Oppland fylkes eldreråd.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner-pasientombud/Oppland fylkes eldreråd.pdfOppland fylkes eldreråd.pdfpdf222024
Pasient- og brukerombudet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner-pasientombud/Pasient- og brukerombudet.pdfPasient- og brukerombudet.pdfpdf466619
Personskadeforbundet LTN Midt- og Nord-Hedmark lokallag.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner-pasientombud/Personskadeforbundet LTN Midt- og Nord-Hedmark lokallag.pdfPersonskadeforbundet LTN Midt- og Nord-Hedmark lokallag.pdfpdf537401
Psoriasis- og eksemforbundet Hedmark.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner-pasientombud/Psoriasis- og eksemforbundet Hedmark.pdfPsoriasis- og eksemforbundet Hedmark.pdfpdf1287766
Råd for likestilling for funksjonshemmede - Hedmark.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner-pasientombud/Råd for likestilling for funksjonshemmede - Hedmark.pdfRåd for likestilling for funksjonshemmede - Hedmark.pdfpdf595009

Fylkeskommuner, fylkeskommunale foretak og regionråd

Hedmark fylkeskommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Fylkeskommuner, fylkeskommunale foreak og regionråd/Hedmark fylkeskommune.pdfHedmark fylkeskommune.pdfpdf718094
Oppland fylkeskommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Fylkeskommuner, fylkeskommunale foreak og regionråd/Oppland fylkeskommune.pdfOppland fylkeskommune.pdfpdf1496988
Regionrådet for Fjellregionen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Fylkeskommuner, fylkeskommunale foreak og regionråd/Regionrådet for Fjellregionen.pdfRegionrådet for Fjellregionen.pdfpdf475615
Regionrådet for Kongsvingerregionen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Fylkeskommuner, fylkeskommunale foreak og regionråd/Regionrådet for Kongsvingerregionen.pdfRegionrådet for Kongsvingerregionen.pdfpdf442942
Regionrådet for Sør-Østerdal.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Fylkeskommuner, fylkeskommunale foreak og regionråd/Regionrådet for Sør-Østerdal.pdfRegionrådet for Sør-Østerdal.pdfpdf886690

Kommuner   

Eidskog kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/3. Kommuner/Eidskog kommune.pdfEidskog kommune.pdfpdf750105
Folldal kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/3. Kommuner/Folldal kommune.pdfFolldal kommune.pdfpdf371755
Gausdal kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/3. Kommuner/Gausdal kommune.pdfGausdal kommune.pdfpdf492903
Gjøvik kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/3. Kommuner/Gjøvik kommune.pdfGjøvik kommune.pdfpdf2272761
Gran kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/3. Kommuner/Gran kommune.pdfGran kommune.pdfpdf3337832
Grue kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/3. Kommuner/Grue kommune.pdfGrue kommune.pdfpdf225296
Lillehammer kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/3. Kommuner/Lillehammer kommune.pdfLillehammer kommune.pdfpdf612357
Lom kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/3. Kommuner/Lom kommune.pdfLom kommune.pdfpdf794125
Lunner kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/3. Kommuner/Lunner kommune.pdfLunner kommune.pdfpdf245452
Nord-Aurdal kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/3. Kommuner/Nord-Aurdal kommune.pdfNord-Aurdal kommune.pdfpdf272252
Nord-Fron kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/3. Kommuner/Nord-Fron kommune.pdfNord-Fron kommune.pdfpdf333800
Nord-Odal kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/3. Kommuner/Nord-Odal kommune.pdfNord-Odal kommune.pdfpdf444670
Ringebu kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/3. Kommuner/Ringebu kommune.pdfRingebu kommune.pdfpdf753241
Ringsaker kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/3. Kommuner/Ringsaker kommune.pdfRingsaker kommune.pdfpdf1782839
Skjåk kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/3. Kommuner/Skjåk kommune.pdfSkjåk kommune.pdfpdf705418
Stor-Elvdal kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/3. Kommuner/Stor-Elvdal kommune.pdfStor-Elvdal kommune.pdfpdf94624
Tolga kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/3. Kommuner/Tolga kommune.pdfTolga kommune.pdfpdf839044
Tynset kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/3. Kommuner/Tynset kommune.pdfTynset kommune.pdfpdf975058
Vestre Toten kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/3. Kommuner/Vestre Toten kommune.pdfVestre Toten kommune.pdfpdf837646
Åmot kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/3. Kommuner/Åmot kommune.pdfÅmot kommune.pdfpdf418432
Østre Toten.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/3. Kommuner/Østre Toten.pdfØstre Toten.pdfpdf1421107
Øyer kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/3. Kommuner/Øyer kommune.pdfØyer kommune.pdfpdf1106563
Øystre Slidre kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/3. Kommuner/Øystre Slidre kommune.pdfØystre Slidre kommune.pdfpdf618993

Statlige myndigheter, utdanningsinstitusjoner og helseforetak

Bane NOR.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/4. Statlige myndigheter, utdanningsinstitusjoner og helseforetak/Bane NOR.pdfBane NOR.pdfpdf215419
Fylkesmannen i Hedmark.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/4. Statlige myndigheter, utdanningsinstitusjoner og helseforetak/Fylkesmannen i Hedmark.pdfFylkesmannen i Hedmark.pdfpdf407968
Fylkesmannen i Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/4. Statlige myndigheter, utdanningsinstitusjoner og helseforetak/Fylkesmannen i Oppland.pdfFylkesmannen i Oppland.pdfpdf120171
Høgskolen i Innlandet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/4. Statlige myndigheter, utdanningsinstitusjoner og helseforetak/Høgskolen i Innlandet.pdfHøgskolen i Innlandet.pdfpdf1558045
NTNU Gjøvik.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/4. Statlige myndigheter, utdanningsinstitusjoner og helseforetak/NTNU Gjøvik.pdfNTNU Gjøvik.pdfpdf299875
Oslo universitetssykehus.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/4. Statlige myndigheter, utdanningsinstitusjoner og helseforetak/Oslo universitetssykehus.pdfOslo universitetssykehus.pdfpdf425264
Revmatismesykehuset Lillehammer.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/4. Statlige myndigheter, utdanningsinstitusjoner og helseforetak/Revmatismesykehuset Lillehammer.pdfRevmatismesykehuset Lillehammer.pdfpdf152742
Statens vegvesen Region øst.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/4. Statlige myndigheter, utdanningsinstitusjoner og helseforetak/Statens vegvesen Region øst.pdfStatens vegvesen Region øst.pdfpdf218066


Bane NOR.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/4. Statlige myndigheter, utdanningsinstitusjoner og helseforetak/Bane NOR.pdfBane NOR.pdfpdf215419
Bjørg Marit Andersen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/7. Aksjoner, venneforeninger og privatpersoner/Bjørg Marit Andersen.pdfBjørg Marit Andersen.pdfpdf2640327
Brukerrådet for divisjon Habilitering og rehabilitering.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner-pasientombud/Brukerrådet for divisjon Habilitering og rehabilitering.pdfBrukerrådet for divisjon Habilitering og rehabilitering.pdfpdf243867
Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner-pasientombud/Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet.pdfBrukerutvalget i Sykehuset Innlandet.pdfpdf498036
Den norske jordmorforeningen i SI.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Den norske jordmorforeningen i SI.pdfDen norske jordmorforeningen i SI.pdfpdf288687
Diabetesforbundet Lillehammer.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner-pasientombud/Diabetesforbundet Lillehammer.pdfDiabetesforbundet Lillehammer.pdfpdf51357
Eidskog kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/3. Kommuner/Eidskog kommune.pdfEidskog kommune.pdfpdf750105
Elverum kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/3. Kommuner/Elverum kommune.pdfElverum kommune.pdfpdf14923391
Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner-pasientombud/Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland.pdfEpilepsiforeningen i Hedmark og Oppland.pdfpdf361428
Fagforbundet SI, Hedmark og Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Fagforbundet SI, Hedmark og Oppland.pdfFagforbundet SI, Hedmark og Oppland.pdfpdf719941
Fellesforbundet Raufoss Jern- og metalarbeiderforening.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Fellesforbundet Raufoss Jern- og metalarbeiderforening.pdfFellesforbundet Raufoss Jern- og metalarbeiderforening.pdfpdf408712
Fellesorganisasjonen Hedmark.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Fellesorganisasjonen Hedmark.pdfFellesorganisasjonen Hedmark.pdfpdf321395
Fellesorganisasjonen Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Fellesorganisasjonen Oppland.pdfFellesorganisasjonen Oppland.pdfpdf64018
Fellesorganisasjonen Vestre Toten.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Fellesorganisasjonen Vestre Toten.pdfFellesorganisasjonen Vestre Toten.pdfpdf65771
Folkebevegelsen for et komplett sykehus ved Mjøsbrua.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/7. Aksjoner, venneforeninger og privatpersoner/Folkebevegelsen for et komplett sykehus ved Mjøsbrua.pdfFolkebevegelsen for et komplett sykehus ved Mjøsbrua.pdfpdf340481
Folldal kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/3. Kommuner/Folldal kommune.pdfFolldal kommune.pdfpdf371755
Fylkesmannen i Hedmark.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/4. Statlige myndigheter, utdanningsinstitusjoner og helseforetak/Fylkesmannen i Hedmark.pdfFylkesmannen i Hedmark.pdfpdf407968
Fylkesmannen i Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/4. Statlige myndigheter, utdanningsinstitusjoner og helseforetak/Fylkesmannen i Oppland.pdfFylkesmannen i Oppland.pdfpdf120171
Gausdal kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/3. Kommuner/Gausdal kommune.pdfGausdal kommune.pdfpdf492903
Gjøvik SV.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/6. Politiske partier/Gjøvik SV.pdfGjøvik SV.pdfpdf61562
Gjøvik kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/3. Kommuner/Gjøvik kommune.pdfGjøvik kommune.pdfpdf2272761
Gran kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/3. Kommuner/Gran kommune.pdfGran kommune.pdfpdf3337832
Grue kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/3. Kommuner/Grue kommune.pdfGrue kommune.pdfpdf225296
Gunnar O. Hårstad.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/7. Aksjoner, venneforeninger og privatpersoner/Gunnar O. Hårstad.pdfGunnar O. Hårstad.pdfpdf394075
Hamar Arbeiderparti.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/6. Politiske partier/Hamar Arbeiderparti.pdfHamar Arbeiderparti.pdfpdf96279
Hamar Høyre.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/6. Politiske partier/Hamar Høyre.pdfHamar Høyre.pdfpdf258440
Hamar kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/3. Kommuner/Hamar kommune.pdfHamar kommune.pdfpdf5252450
Hamar og omland Parkinsonforening.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner-pasientombud/Hamar og omland Parkinsonforening.pdfHamar og omland Parkinsonforening.pdfpdf225665
Hedmark Parkinsonforening.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner-pasientombud/Hedmark Parkinsonforening.pdfHedmark Parkinsonforening.pdfpdf163628
Hedmark Trafikk.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Fylkeskommuner, fylkeskommunale foreak og regionråd/Hedmark Trafikk.pdfHedmark Trafikk.pdfpdf291360
Hedmark Venstre.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/6. Politiske partier/Hedmark Venstre.pdfHedmark Venstre.pdfpdf221747
Hedmark fylkes eldreråd.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner-pasientombud/Hedmark fylkes eldreråd.pdfHedmark fylkes eldreråd.pdfpdf392580
Hedmark fylkeskommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Fylkeskommuner, fylkeskommunale foreak og regionråd/Hedmark fylkeskommune.pdfHedmark fylkeskommune.pdfpdf718094
Hedmark legeforening - Den norske legeforening.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Hedmark legeforening - Den norske legeforening.pdfHedmark legeforening - Den norske legeforening.pdfpdf547447
Hunton Arbeiderforening avd 678 Fellesforbundet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Hunton Arbeiderforening avd 678 Fellesforbundet.pdfHunton Arbeiderforening avd 678 Fellesforbundet.pdfpdf314425
Høgskolen i Innlandet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/4. Statlige myndigheter, utdanningsinstitusjoner og helseforetak/Høgskolen i Innlandet.pdfHøgskolen i Innlandet.pdfpdf1558045
Kommunenes sentralforbund Hedmark og Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Kommunenes sentralforbund Hedmark og Oppland.pdfKommunenes sentralforbund Hedmark og Oppland.pdfpdf188376
Kreftforeningen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner-pasientombud/Kreftforeningen.pdfKreftforeningen.pdfpdf2401968
LHL Dovre og Lesja.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner-pasientombud/LHL Dovre og Lesja.pdfLHL Dovre og Lesja.pdfpdf209258
LHL Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner-pasientombud/LHL Oppland.pdfLHL Oppland.pdfpdf168206
LNT - Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte i Hedmark og Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner-pasientombud/LNT - Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte i Hedmark og Oppland.pdfLNT - Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte i Hedmark og Oppland.pdfpdf145045
LO i Gjøvik-Nordre og Søndre Land-Østre og Vestre Toten og Valdres.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/LO i Gjøvik-Nordre og Søndre Land-Østre og Vestre Toten og Valdres.pdfLO i Gjøvik-Nordre og Søndre Land-Østre og Vestre Toten og Valdres.pdfpdf315222
Lillehammer Arbeiderparti.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/6. Politiske partier/Lillehammer Arbeiderparti.pdfLillehammer Arbeiderparti.pdfpdf102473
Lillehammer Høyre.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/6. Politiske partier/Lillehammer Høyre.pdfLillehammer Høyre.pdfpdf299178
Lillehammer Senterparti.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/6. Politiske partier/Lillehammer Senterparti.pdfLillehammer Senterparti.pdfpdf370681
Lillehammer kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/3. Kommuner/Lillehammer kommune.pdfLillehammer kommune.pdfpdf612357
Lom kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/3. Kommuner/Lom kommune.pdfLom kommune.pdfpdf794125
Lunner kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/3. Kommuner/Lunner kommune.pdfLunner kommune.pdfpdf245452
Løten kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/3. Kommuner/Løten kommune.pdfLøten kommune.pdfpdf407092
Morten Andersen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/7. Aksjoner, venneforeninger og privatpersoner/Morten Andersen.pdfMorten Andersen.pdfpdf100299

Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger

Den norske jordmorforeningen i SI.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Den norske jordmorforeningen i SI.pdfDen norske jordmorforeningen i SI.pdfpdf288687
Fagforbundet SI, Hedmark og Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Fagforbundet SI, Hedmark og Oppland.pdfFagforbundet SI, Hedmark og Oppland.pdfpdf719941
Fellesforbundet Raufoss Jern- og metalarbeiderforening.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Fellesforbundet Raufoss Jern- og metalarbeiderforening.pdfFellesforbundet Raufoss Jern- og metalarbeiderforening.pdfpdf408712
Fellesorganisasjonen Hedmark.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Fellesorganisasjonen Hedmark.pdfFellesorganisasjonen Hedmark.pdfpdf321395
Fellesorganisasjonen Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Fellesorganisasjonen Oppland.pdfFellesorganisasjonen Oppland.pdfpdf64018
Fellesorganisasjonen Vestre Toten.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Fellesorganisasjonen Vestre Toten.pdfFellesorganisasjonen Vestre Toten.pdfpdf65771
Hedmark legeforening - Den norske legeforening.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Hedmark legeforening - Den norske legeforening.pdfHedmark legeforening - Den norske legeforening.pdfpdf547447
Hunton Arbeiderforening avd 678 Fellesforbundet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Hunton Arbeiderforening avd 678 Fellesforbundet.pdfHunton Arbeiderforening avd 678 Fellesforbundet.pdfpdf314425
Kommunenes sentralforbund Hedmark og Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Kommunenes sentralforbund Hedmark og Oppland.pdfKommunenes sentralforbund Hedmark og Oppland.pdfpdf188376
LO i Gjøvik-Nordre og Søndre Land-Østre og Vestre Toten og Valdres.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/LO i Gjøvik-Nordre og Søndre Land-Østre og Vestre Toten og Valdres.pdfLO i Gjøvik-Nordre og Søndre Land-Østre og Vestre Toten og Valdres.pdfpdf315222
NITO Oppland og NITO Hedmark.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/NITO Oppland og NITO Hedmark.pdfNITO Oppland og NITO Hedmark.pdfpdf230208
Norsk Sykepleierforbund Hedmark.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Norsk Sykepleierforbund Hedmark.pdfNorsk Sykepleierforbund Hedmark.pdfpdf458489
Norsk Sykepleierforbund Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Norsk Sykepleierforbund Oppland.pdfNorsk Sykepleierforbund Oppland.pdfpdf1088552
Norsk sykepleierforbund Nord-Gudbrandsdalen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Norsk sykepleierforbund Nord-Gudbrandsdalen.pdfNorsk sykepleierforbund Nord-Gudbrandsdalen.pdfpdf426348
Næringslivets hovedorganisasjon.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Næringslivets hovedorganisasjon.pdfNæringslivets hovedorganisasjon.pdfpdf117320
Oppland legeforening.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Oppland legeforening.pdfOppland legeforening.pdfpdf201276
Pensjonistforbundet Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Pensjonistforbundet Oppland.pdfPensjonistforbundet Oppland.pdfpdf311982
Psykologforeningen i Hedmark.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Psykologforeningen i Hedmark.pdfPsykologforeningen i Hedmark.pdfpdf108355
Utdanningsforbundet Hedmark.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Utdanningsforbundet Hedmark.pdfUtdanningsforbundet Hedmark.pdfpdf20216

Politiske partier

Gjøvik SV.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/6. Politiske partier/Gjøvik SV.pdfGjøvik SV.pdfpdf61562
Hamar Arbeiderparti.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/6. Politiske partier/Hamar Arbeiderparti.pdfHamar Arbeiderparti.pdfpdf96279
Hamar Høyre.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/6. Politiske partier/Hamar Høyre.pdfHamar Høyre.pdfpdf258440
Hedmark Venstre.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/6. Politiske partier/Hedmark Venstre.pdfHedmark Venstre.pdfpdf221747
Lillehammer Arbeiderparti.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/6. Politiske partier/Lillehammer Arbeiderparti.pdfLillehammer Arbeiderparti.pdfpdf102473
Lillehammer Høyre.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/6. Politiske partier/Lillehammer Høyre.pdfLillehammer Høyre.pdfpdf299178
Lillehammer Senterparti.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/6. Politiske partier/Lillehammer Senterparti.pdfLillehammer Senterparti.pdfpdf370681
Oppland KRF.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/6. Politiske partier/Oppland KRF.pdfOppland KRF.pdfpdf212532
Oppland SV.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/6. Politiske partier/Oppland SV.pdfOppland SV.pdfpdf86737
Oppland Senterparti.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/6. Politiske partier/Oppland Senterparti.pdfOppland Senterparti.pdfpdf183173
Partiet De Kristne.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/6. Politiske partier/Partiet De Kristne.pdfPartiet De Kristne.pdfpdf222390
Pensjonistpartiet i Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/6. Politiske partier/Pensjonistpartiet i Oppland.pdfPensjonistpartiet i Oppland.pdfpdf193484
Ringsaker Pensjonistparti.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/6. Politiske partier/Ringsaker Pensjonistparti.pdfRingsaker Pensjonistparti.pdfpdf208585
Rødt Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/6. Politiske partier/Rødt Oppland.pdfRødt Oppland.pdfpdf197505
Senterpartilagene Gjøvik, Hamar og Ringsaker.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/6. Politiske partier/Senterpartilagene Gjøvik, Hamar og Ringsaker.pdfSenterpartilagene Gjøvik, Hamar og Ringsaker.pdfpdf265819

Aksjoner, venneforeninger og privatpersoner

Folkebevegelsen for et komplett sykehus ved Mjøsbrua.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/7. Aksjoner, venneforeninger og privatpersoner/Folkebevegelsen for et komplett sykehus ved Mjøsbrua.pdfFolkebevegelsen for et komplett sykehus ved Mjøsbrua.pdfpdf340481
Gunnar O. Hårstad.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/7. Aksjoner, venneforeninger og privatpersoner/Gunnar O. Hårstad.pdfGunnar O. Hårstad.pdfpdf394075
Sykehusaksjonen i Hamarregionen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/7. Aksjoner, venneforeninger og privatpersoner/Sykehusaksjonen i Hamarregionen.pdfSykehusaksjonen i Hamarregionen.pdfpdf280429
Venneforeningen for Fysikalsk medisin og rehablitering.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/7. Aksjoner, venneforeninger og privatpersoner/Venneforeningen for Fysikalsk medisin og rehablitering.pdfVenneforeningen for Fysikalsk medisin og rehablitering.pdfpdf148532

A til Å

Bane NOR.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/4. Statlige myndigheter, utdanningsinstitusjoner og helseforetak/Bane NOR.pdfBane NOR.pdfpdf215419
Bjørg Marit Andersen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/7. Aksjoner, venneforeninger og privatpersoner/Bjørg Marit Andersen.pdfBjørg Marit Andersen.pdfpdf2640327
Brukerrådet for divisjon Habilitering og rehabilitering.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner-pasientombud/Brukerrådet for divisjon Habilitering og rehabilitering.pdfBrukerrådet for divisjon Habilitering og rehabilitering.pdfpdf243867
Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner-pasientombud/Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet.pdfBrukerutvalget i Sykehuset Innlandet.pdfpdf498036
Den norske jordmorforeningen i SI.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Den norske jordmorforeningen i SI.pdfDen norske jordmorforeningen i SI.pdfpdf288687
Diabetesforbundet Lillehammer.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner-pasientombud/Diabetesforbundet Lillehammer.pdfDiabetesforbundet Lillehammer.pdfpdf51357
Eidskog kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/3. Kommuner/Eidskog kommune.pdfEidskog kommune.pdfpdf750105
Elverum kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/3. Kommuner/Elverum kommune.pdfElverum kommune.pdfpdf14923391
Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner-pasientombud/Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland.pdfEpilepsiforeningen i Hedmark og Oppland.pdfpdf361428
Fagforbundet SI, Hedmark og Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Fagforbundet SI, Hedmark og Oppland.pdfFagforbundet SI, Hedmark og Oppland.pdfpdf719941
Fellesforbundet Raufoss Jern- og metalarbeiderforening.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Fellesforbundet Raufoss Jern- og metalarbeiderforening.pdfFellesforbundet Raufoss Jern- og metalarbeiderforening.pdfpdf408712
Fellesorganisasjonen Hedmark.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Fellesorganisasjonen Hedmark.pdfFellesorganisasjonen Hedmark.pdfpdf321395
Fellesorganisasjonen Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Fellesorganisasjonen Oppland.pdfFellesorganisasjonen Oppland.pdfpdf64018
Fellesorganisasjonen Vestre Toten.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Fellesorganisasjonen Vestre Toten.pdfFellesorganisasjonen Vestre Toten.pdfpdf65771
Folkebevegelsen for et komplett sykehus ved Mjøsbrua.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/7. Aksjoner, venneforeninger og privatpersoner/Folkebevegelsen for et komplett sykehus ved Mjøsbrua.pdfFolkebevegelsen for et komplett sykehus ved Mjøsbrua.pdfpdf340481
Folldal kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/3. Kommuner/Folldal kommune.pdfFolldal kommune.pdfpdf371755
Fylkesmannen i Hedmark.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/4. Statlige myndigheter, utdanningsinstitusjoner og helseforetak/Fylkesmannen i Hedmark.pdfFylkesmannen i Hedmark.pdfpdf407968
Fylkesmannen i Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/4. Statlige myndigheter, utdanningsinstitusjoner og helseforetak/Fylkesmannen i Oppland.pdfFylkesmannen i Oppland.pdfpdf120171
Gausdal kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/3. Kommuner/Gausdal kommune.pdfGausdal kommune.pdfpdf492903
Gjøvik SV.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/6. Politiske partier/Gjøvik SV.pdfGjøvik SV.pdfpdf61562
Gjøvik kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/3. Kommuner/Gjøvik kommune.pdfGjøvik kommune.pdfpdf2272761
Gran kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/3. Kommuner/Gran kommune.pdfGran kommune.pdfpdf3337832
Grue kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/3. Kommuner/Grue kommune.pdfGrue kommune.pdfpdf225296
Gunnar O. Hårstad.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/7. Aksjoner, venneforeninger og privatpersoner/Gunnar O. Hårstad.pdfGunnar O. Hårstad.pdfpdf394075
Hamar Arbeiderparti.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/6. Politiske partier/Hamar Arbeiderparti.pdfHamar Arbeiderparti.pdfpdf96279
Hamar Høyre.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/6. Politiske partier/Hamar Høyre.pdfHamar Høyre.pdfpdf258440
Hamar kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/3. Kommuner/Hamar kommune.pdfHamar kommune.pdfpdf5252450
Hamar og omland Parkinsonforening.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner-pasientombud/Hamar og omland Parkinsonforening.pdfHamar og omland Parkinsonforening.pdfpdf225665
Hedmark Parkinsonforening.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner-pasientombud/Hedmark Parkinsonforening.pdfHedmark Parkinsonforening.pdfpdf163628
Hedmark Trafikk.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Fylkeskommuner, fylkeskommunale foreak og regionråd/Hedmark Trafikk.pdfHedmark Trafikk.pdfpdf291360
Hedmark Venstre.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/6. Politiske partier/Hedmark Venstre.pdfHedmark Venstre.pdfpdf221747
Hedmark fylkes eldreråd.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner-pasientombud/Hedmark fylkes eldreråd.pdfHedmark fylkes eldreråd.pdfpdf392580
Hedmark fylkeskommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Fylkeskommuner, fylkeskommunale foreak og regionråd/Hedmark fylkeskommune.pdfHedmark fylkeskommune.pdfpdf718094
Hedmark legeforening - Den norske legeforening.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Hedmark legeforening - Den norske legeforening.pdfHedmark legeforening - Den norske legeforening.pdfpdf547447
Hunton Arbeiderforening avd 678 Fellesforbundet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Hunton Arbeiderforening avd 678 Fellesforbundet.pdfHunton Arbeiderforening avd 678 Fellesforbundet.pdfpdf314425
Høgskolen i Innlandet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/4. Statlige myndigheter, utdanningsinstitusjoner og helseforetak/Høgskolen i Innlandet.pdfHøgskolen i Innlandet.pdfpdf1558045
Kommunenes sentralforbund Hedmark og Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Kommunenes sentralforbund Hedmark og Oppland.pdfKommunenes sentralforbund Hedmark og Oppland.pdfpdf188376
Kreftforeningen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner-pasientombud/Kreftforeningen.pdfKreftforeningen.pdfpdf2401968
LHL Dovre og Lesja.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner-pasientombud/LHL Dovre og Lesja.pdfLHL Dovre og Lesja.pdfpdf209258
LHL Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner-pasientombud/LHL Oppland.pdfLHL Oppland.pdfpdf168206
LNT - Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte i Hedmark og Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner-pasientombud/LNT - Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte i Hedmark og Oppland.pdfLNT - Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte i Hedmark og Oppland.pdfpdf145045
LO i Gjøvik-Nordre og Søndre Land-Østre og Vestre Toten og Valdres.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/LO i Gjøvik-Nordre og Søndre Land-Østre og Vestre Toten og Valdres.pdfLO i Gjøvik-Nordre og Søndre Land-Østre og Vestre Toten og Valdres.pdfpdf315222
Lillehammer Arbeiderparti.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/6. Politiske partier/Lillehammer Arbeiderparti.pdfLillehammer Arbeiderparti.pdfpdf102473
Lillehammer Høyre.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/6. Politiske partier/Lillehammer Høyre.pdfLillehammer Høyre.pdfpdf299178
Lillehammer Senterparti.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/6. Politiske partier/Lillehammer Senterparti.pdfLillehammer Senterparti.pdfpdf370681
Lillehammer kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/3. Kommuner/Lillehammer kommune.pdfLillehammer kommune.pdfpdf612357
Lom kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/3. Kommuner/Lom kommune.pdfLom kommune.pdfpdf794125
Lunner kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/3. Kommuner/Lunner kommune.pdfLunner kommune.pdfpdf245452
Løten kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/3. Kommuner/Løten kommune.pdfLøten kommune.pdfpdf407092
Morten Andersen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/7. Aksjoner, venneforeninger og privatpersoner/Morten Andersen.pdfMorten Andersen.pdfpdf100299


 
 

Oppsummering av høringsuttalelser

Fant du det du lette etter?