Idéfaserapport

Sykehuset Innlandets idéfaserapport beskriver faglige utviklingstrekk og vurderer ulike modeller for en framtidig sykehusstruktur. Vedtaket om framtidig målbilde bygger på denne utredningen. Punktene under oppsummerer noen av rapportens temaer.


Behov for endring

Dagens sykehusstruktur i Innlandet ble etablert i en tid hvor sykehus hadde generell kompetanse og behandlet pasienten med de metodene som var tilgjengelig lokalt. Somatiske sykehus i de største byene betjente befolkningen i områdene rundt, mens psykiske tilstander ble behandlet utenfor byene. I takt med den medisinske og teknologiske utviklingen har sykehusenes innhold vært i stadig endring.

Utviklingen av nye behandlingstilbud krever nye arbeidsformer. Flere fagmiljøer er avhengige av hverandre og flere tjenester må derfor samles. Utviklingen åpner også muligheter for en høyere ambisjon om desentralisering. Nye teknologiske løsninger, nye samhandlingsmuligheter og avanserte ambulansetjenester åpner sykehuset mot pasientens hjem.


Utvikling mot 2040

Idéfaserapporten beskriver flere endringsdrivere: Befolkningsutvikling, medisinsk utvikling og teknologisk utvikling. Samtidig er pasientrollen og helsevesenet i endring.

Befolkningsutvikling

Befolkningsutviklingen i Innlandet preges av:

 • Relativt liten befolkningsvekst
 • Betydelig økning i antall eldre
 • Befolkningen konsentreres (vekst i byene og befolkningsnedgang i flere kommuner)

Medisinsk utvikling

 • Flere tjenester kan tilbys nærmere pasienten
 • Flere tilstander krever spesialisert behandling
 • Økt behov for samhandling mellom
  – Somatikk og psykiatri
  – Ulike spesialiserte fagmiljøer
  – Offentlige og private aktører
  – Primær- og spesialisthelsetjenesten
 • Flere kan behandles mer effektivt 

Teknologisk utvikling

 • Mye utstyr blir lettere, billigere og mer tilgjengelig. Det åpner for flere desentraliserte tjenester, avansert prehospital behandling, effektiv kommunikasjon og oppfølging, samt mer samhandling.
 • Annet utstyr blir større, dyrere og mer avansert. Det krever spesialiserte fagmiljø, større pasientvolum, høy utnyttelse og fleksible bygg.

Pasientrollen utvikles

 • Fritt sykehus- og behandlingsvalg
 • God tilgang til informasjon
 • Økte forventninger

Helsevesenet utvikles

 • Økte kvalitetskrav
 • Sykehusene får spissere oppgaver
 • Primærhelsetjenesten får større ansvar
 • Flere private aktører


Utfordringer og behov

Idéfaserapporten beskriver utfordringene i dagens sykehusstruktur og de framtidige, faglige behovene.

Utfordringer

 • Flere fagmiljøer er små og sårbare
 • Ulik kompetanse til stede ved ulike tider på døgnet
 • Somatikk og psykisk helsevern og rus behandles på ulike steder
 • Fagmiljøer som er avhengige av hverandre holder til på ulike steder
 • Flere sykehus trenger det samme utstyret
 • Vaktberedskap flere steder gir mindre ressurser til pasientbehandling
 • Sykehusene er ikke bygget for dagens arbeids- og pasientflyt
 • Pasienter må fraktes mellom sykehus
 • Ingen av sykehusene kan behandle hele pasienten

Behov

 • Høy kompetanse til stede hele døgnet hele året
 • Tverrfaglige team rundt pasienter med uavklarte/komplekse tilstander
 • Samlokalisering av nødvendige tilbud innen psykiatri/rus og somatikk
 • Nye og mer spesialiserte pasienttilbud
 • Solide fagmiljø som rekrutterer godt
 • Utnyttelse av ressurser til aktiv pasientbehandling
 • Moderne teknologi for pasienter, pårørende og ansatte
 • Forutsigbare sammenhengende behandlingsforløp
 • Flere tjenester nærmere der pasienten bor
 • Effektive ambulansetjenester
 • Sykehus som kan behandle hele pasienten


Vurderingskriterier

Alle modellene for en framtidig sykehusstruktur ble utredet i forhold til en rekke vurderingskriterier. Kriteriene er knyttet til fire effektmål, som er utledet fra den nasjonale kvalitetsstrategien.

1. Trygge og gode tilbud

Med trygge og gode tilbud menes det at de er sikre og virkningsfulle.

Strukturen skal bidra til å realisere:

 • Moderne og brukertilpasset pasientbehandling og opplæring
 • Tilgang på relevant og riktig kompetanse på det stedet pasienten tas imot
 • At den akutte pasient møtes av personale med kompetanse på høyeste kompetansenivå hele døgnet
 • Områdefunksjoner av høy kvalitet og et pasientvolum som sikrer god kvalitet i behandlingen
 • At ressurser frigjøres til moderne pasientbehandling i tråd med medisinsk- og teknologisk utvikling
 • Sykehustilbud for 80-90 % av befolkningen innenfor eget opptaksområde
 • God rekrutteringsevne
 • Robuste fagmiljø, herunder fagmiljø og vaktordninger som ikke er avhengige av kontinuerlig innleie
 • Mulighet til å ivareta lovpålagte oppgaver innen utdanning og forskning, inkludert samarbeid med universitet og høgskoler
 • At Sykehuset Innlandet i størst mulig grad kan tilby utdannelsesløpene i egen regi
 • At forskning og utdanning blir en del av den kliniske hverdag

2. God tilgjengelighet og samhandling

Strukturen skal bidra til å realisere:

 • Gode sammenhengende behandlingskjeder for akutt og planlagt behandling
 • Forsvarlig reiseavstand ved akutt sykdom, definert etter medisinske kriterier
 • Prehospitale tjenester av høy faglig kvalitet og med riktig tilgjengelighet
 • God tilgjengelighet for alle brukergrupper
 • God logistikk internt i bygningsmassen
 • En ytre logistikk tilrettelagt for alle transportbehov, inkludert kollektivtransport
 • Oppdaterte digitale løsninger, herunder pasientnær mobil teknologi for å sikre fleksibilitet og hurtig utredning
 • Tilgang til moderne og framtidsrettet medisinskteknisk og annet teknisk utstyr
 • Moderne og hensiktsmessige behandlingsfasiliteter (bygg) og en tilstrekkelig fleksibel bygningsmasse, herunder enerom for pasientene
 • Hensiktsmessig beliggenhet, egenskaper og utvidelsesmuligheter ved eksisterende og eventuelle nye tomter
 • Tilpasningsdyktig bygningsmasse ved katastrofesituasjoner
 • Mulighet for sykehusdrift i en byggeperiode

3. Organisering som underbygger gode pasientforløp

Strukturen skal bidra til å realisere:

 • En sterk vektlegging av desentraliserte tjenester nær der pasienten bor, og gi muligheter for å videreutvikle denne i tråd med faglig og teknologisk utvikling
 • At pasienten kan ferdigbehandles på det stedet han/hun tas imot og at flytting av pasienter mellom enheter unngås
 • Nødvendig samhandling mellom fagområdene psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), habilitering, rehabilitering og somatikk
 • Godt samarbeid med primær-/ kommunehelsetjenesten
 • Tydelig organisering for henviser og pasient

4. God ressursutnyttelse

Strukturen skal bidra til å realisere:

 • Optimal bruk av ressurser ved at personell kan brukes til aktiv pasientbehandling fremfor passiv vaktberedskap
 • Tilgjengelige personellressurser for desentraliserte tjenester
 • Mulighet for kostnadseffektiv organisering og rasjonell bruk av bygg, driftsmidler og lønnsmidler
 • Mulighet for høy utnyttelsesgrad av medisinsk-teknisk utstyr
 • Mulighet for anskaffelse av oppdatert medisinsk-teknisk utstyr og annen aktuell teknologi
 • Mulighet til å utnytte potensialet i framtidige digitale løsninger, deriblant telemedisin
 • Gode løsninger med tanke på ytre miljø og energisparende tiltak
 • Ressurser til nødvendige investeringer, bygningsmessig utvikling og vedlikehold

 

Les idéfaserapporten i sin helhet her Les om høring og innspill fra høringsinstanser

 

 

Fant du det du lette etter?