HøringSykehuset Innlandets idéfaserapport beskriver faglige utviklingstrekk og vurderer ulike modeller for en fremtidig sykehusstruktur. Hvordan bør tilbudet være i 2040? Sykehuset Innlandet inviterer høringsinstanser til å gi sine innspill innen 12. mai.

Høringsdokumenter

Høringsbrev Idéfaserapport Samfunnsanalyse

     

Vedlegg og underlagsdokumenter

Spørsmål til høringsinstanser

Høringsinstansene bes spesielt om å uttale seg om følgende spørsmål: 

 1. Sykehuset Innlandet vil i en ny struktur legge til rette for en god desentralisert spesialisthelsetjeneste, med flere tjenester nær der pasienten bor. Det må planlegges i samarbeid med primærhelsetjenesten og kommunene. Sykehuset Innlandet er interessert i størst mulig aktivitet desentralt for å gi pasientene et faglig godt tilbud nærmere der de bor, dersom dette er hensiktsmessig. Sykehusstrukturen vil åpne for et annet tilbud i lokalmedisinske sentre og i frigjorte arealer i enkelte av dagens sykehus. Dette gir mulighet for økt samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.

  • Hvilke spesialisthelsetjenester kan utvikles i felleskap mellom primær- og spesialisthelsetjenesten?

  • Hvilke kommunale/interkommunale primærhelsetjenester for øvrig kan eventuelt lokaliseres i frigjorte arealer?

  • Er det andre helse- og sosialtjenester innen kommunen/regionen som med fordel kan samlokaliseres i de sykehuslokalene som eventuelt blir frigjort?  2. Samtidig som tjenestene i så stor grad som mulig bør være nær der pasientene bor, er det behov for å samle de mest spesialiserte tjenestene. Dette gjelder for eksempel tilbud innen mage-tarmkirurgi, ortopedi, urologi, karkirurgi, gynekologi/føde, barnemedisin, hjertemedisin, nyremedisin, nevrologi, øre-nese-hals og øye. Idéfaserapporten beskriver ulike modeller for en fremtidig sykehusstruktur.

  • Hvilken modell for en fremtidig sykehusstruktur gir det beste tilbudet til pasientene i Innlandet? 3. Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) legger føringer for at psykisk helsevern, rus og somatikk skal integreres bedre i fremtidens helsetjenester. Sykehuset Innlandet vil i en fremtidig sykehusstruktur legge til rette for dette gjennom større grad av samlokalisering av disse pasienttilbudene. 

  • Gjennom hvilken modell kan dette best bli ivaretatt i Innlandet? 4. Idéfaserapporten anbefaler en modell med hovedsykehus ved Mjøsbrua. Denne modellen er utredet med ulik grad av gjenværende aktivitet i de eksisterende sykehusbyggene, dette gjelder akutt indremedisin, planlagt heldøgnskirurgi, dagbehandling og poliklinikk.

  • Hvilken hovedsykehusmodell vil gi det beste tilbudet til pasientene i Innlandet?  5. I to- og tre-sykehusmodeller forutsetter Sykehuset Innlandet at områdefunksjoner / spesialiserte tjenester samles på ett sted.

  • Hvilket alternativ av to- eller tre-sykehusmodellene ivaretar best befolkningens behov for spesialisthelsetjenester og ved hvilke sykehus bør områdefunksjonene samles? 6. En endring av sykehusstrukturen vil ha samfunnsmessige konsekvenser og skaper samtidig muligheter til utvikling.

  • Hvilke samfunnsmessige hensyn bør Sykehuset Innlandet vektlegge sterkest i sin vurdering?

Delta i høringen

Høringsuttalelser sendes til postmottak@sykehuset-innlandet.no eller til postadresse Sykehuset Innlandet, Postboks 104, 2381 Brumunddal innen fristen 12. mai 2017, og merkes «Høringsuttalelse Idéfaserapport».

Innkomne høringsuttalelser blir forelagt styret i Sykehuset Innlandet til foreløpig gjennomgang og vurdering i styrets møte 16. juni 2017.

Fremdrift

 • 1. februar 2017
  Oppstart høringsperiode

 • 12. mai 2017
  Høringsfrist

 • 16. juni 2017
  Styret behandler høringsuttalelser

 • Høst 2017
  Styret behandler idéfaserapport
  Avklaring av fremtidig sykehusstruktur


Høringsuttalelser

Brukerorganisasjoner

Astma- og allergiforbundet region Hedmark.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner/Astma- og allergiforbundet region Hedmark.pdfAstma- og allergiforbundet region Hedmark.pdf
Astma- og allergiforbundet region Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner/Astma- og allergiforbundet region Oppland.pdfAstma- og allergiforbundet region Oppland.pdf
Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner/Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet.pdfBrukerutvalget i Sykehuset Innlandet.pdf
Diabetesforbundet Lillehammer.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner/Diabetesforbundet Lillehammer.pdfDiabetesforbundet Lillehammer.pdf
Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner/Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland.pdfEpilepsiforeningen i Hedmark og Oppland.pdf
Hamar og omland Parkinsonforening.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner/Hamar og omland Parkinsonforening.pdfHamar og omland Parkinsonforening.pdf
Hedmark Parkinsonforening.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner/Hedmark Parkinsonforening.pdfHedmark Parkinsonforening.pdf
Hedmark fylkes eldreråd.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner/Hedmark fylkes eldreråd.pdfHedmark fylkes eldreråd.pdf
Kreftforeningen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner/Kreftforeningen.pdfKreftforeningen.pdf
LHL Dovre og Lesja.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner/LHL Dovre og Lesja.pdfLHL Dovre og Lesja.pdf
LHL Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner/LHL Oppland.pdfLHL Oppland.pdf
LNT - Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte i Hedmark og Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner/LNT - Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte i Hedmark og Oppland.pdfLNT - Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte i Hedmark og Oppland.pdf
Norges handikapforbund Innlandet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner/Norges handikapforbund Innlandet.pdfNorges handikapforbund Innlandet.pdf
Oppland fylkes eldreråd.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner/Oppland fylkes eldreråd.pdfOppland fylkes eldreråd.pdf
Personskadeforbundet LNT Midt- og Nord-Hedmark lokallag.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner/Personskadeforbundet LNT Midt- og Nord-Hedmark lokallag.pdfPersonskadeforbundet LNT Midt- og Nord-Hedmark lokallag.pdf
Psoriasis- og eksemforbundet Hedmark.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner/Psoriasis- og eksemforbundet Hedmark.pdfPsoriasis- og eksemforbundet Hedmark.pdf
Råd for likestilling for funksjonshemmede - Hedmark.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner/Råd for likestilling for funksjonshemmede - Hedmark.pdfRåd for likestilling for funksjonshemmede - Hedmark.pdf

Kommuner

Eidskog kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Kommuner/Eidskog kommune.pdfEidskog kommune.pdf
Elverum kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Kommuner/Elverum kommune.pdfElverum kommune.pdf
Folldal kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Kommuner/Folldal kommune.pdfFolldal kommune.pdf
Gausdal kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Kommuner/Gausdal kommune.pdfGausdal kommune.pdf
Gjøvik kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Kommuner/Gjøvik kommune.pdfGjøvik kommune.pdf
Gran kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Kommuner/Gran kommune.pdfGran kommune.pdf
Grue kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Kommuner/Grue kommune.pdfGrue kommune.pdf
Hamar kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Kommuner/Hamar kommune.pdfHamar kommune.pdf
Lillehammer kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Kommuner/Lillehammer kommune.pdfLillehammer kommune.pdf
Lom kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Kommuner/Lom kommune.pdfLom kommune.pdf
Lunner kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Kommuner/Lunner kommune.pdfLunner kommune.pdf
Løten kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Kommuner/Løten kommune.pdfLøten kommune.pdf
Nord-Fron kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Kommuner/Nord-Fron kommune.pdfNord-Fron kommune.pdf
Nord-Odal kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Kommuner/Nord-Odal kommune.pdfNord-Odal kommune.pdf
Ringebu kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Kommuner/Ringebu kommune.pdfRingebu kommune.pdf
Ringsaker kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Kommuner/Ringsaker kommune.pdfRingsaker kommune.pdf
Skjåk kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Kommuner/Skjåk kommune.pdfSkjåk kommune.pdf
Stange kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Kommuner/Stange kommune.pdfStange kommune.pdf
Stor-Elvdal kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Kommuner/Stor-Elvdal kommune.pdfStor-Elvdal kommune.pdf
Sør-Fron kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Kommuner/Sør-Fron kommune.pdfSør-Fron kommune.pdf
Tolga kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Kommuner/Tolga kommune.pdfTolga kommune.pdf
Trysil kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Kommuner/Trysil kommune.pdfTrysil kommune.pdf
Tynset kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Kommuner/Tynset kommune.pdfTynset kommune.pdf
Vestre Toten kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Kommuner/Vestre Toten kommune.pdfVestre Toten kommune.pdf
Våler kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Kommuner/Våler kommune.pdfVåler kommune.pdf
Åmot kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Kommuner/Åmot kommune.pdfÅmot kommune.pdf
Østre Toten.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Kommuner/Østre Toten.pdfØstre Toten.pdf
Øystre Slidre kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Kommuner/Øystre Slidre kommune.pdfØystre Slidre kommune.pdf

Regionråd og fylkeskommuner

Hedmark fylkesting.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/3. Regionråd og fylkeskommuner/Hedmark fylkesting.pdfHedmark fylkesting.pdf
Oppland fylkesting.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/3. Regionråd og fylkeskommuner/Oppland fylkesting.pdfOppland fylkesting.pdf
Regionrådet Nord-Gudbrandsdalen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/3. Regionråd og fylkeskommuner/Regionrådet Nord-Gudbrandsdalen.pdfRegionrådet Nord-Gudbrandsdalen.pdf
Regionrådet for Fjellregionen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/3. Regionråd og fylkeskommuner/Regionrådet for Fjellregionen.pdfRegionrådet for Fjellregionen.pdf
Regionrådet for Kongsvingerregionen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/3. Regionråd og fylkeskommuner/Regionrådet for Kongsvingerregionen.pdfRegionrådet for Kongsvingerregionen.pdf
Regionrådet for Sør-Østerdal.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/3. Regionråd og fylkeskommuner/Regionrådet for Sør-Østerdal.pdfRegionrådet for Sør-Østerdal.pdf
Regionrådet i Valdres.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/3. Regionråd og fylkeskommuner/Regionrådet i Valdres.pdfRegionrådet i Valdres.pdf

Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger

Den norske jordmorforeningen i SI.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/4. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Den norske jordmorforeningen i SI.pdfDen norske jordmorforeningen i SI.pdf
Fagforbundet SI, Hedmark og Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/4. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Fagforbundet SI, Hedmark og Oppland.pdfFagforbundet SI, Hedmark og Oppland.pdf
Fellesforbundet Raufoss Jern- og metalarbeiderforening.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/4. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Fellesforbundet Raufoss Jern- og metalarbeiderforening.pdfFellesforbundet Raufoss Jern- og metalarbeiderforening.pdf
Fellesorganisasjonen Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/4. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Fellesorganisasjonen Oppland.pdfFellesorganisasjonen Oppland.pdf
Fellesorganisasjonen Vestre Toten.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/4. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Fellesorganisasjonen Vestre Toten.pdfFellesorganisasjonen Vestre Toten.pdf
Hedmark legeforening - Den norske legeforening.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/4. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Hedmark legeforening - Den norske legeforening.pdfHedmark legeforening - Den norske legeforening.pdf
Hunton Arbeiderforening avd 678 Fellesforbundet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/4. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Hunton Arbeiderforening avd 678 Fellesforbundet.pdfHunton Arbeiderforening avd 678 Fellesforbundet.pdf
Kommunenes sentralforbund Hedmark og Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/4. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Kommunenes sentralforbund Hedmark og Oppland.pdfKommunenes sentralforbund Hedmark og Oppland.pdf
LO i Gjøvik-Nordre og Søndre Land-Østre og Vestre Toten og Valdres.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/4. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/LO i Gjøvik-Nordre og Søndre Land-Østre og Vestre Toten og Valdres.pdfLO i Gjøvik-Nordre og Søndre Land-Østre og Vestre Toten og Valdres.pdf
NITO Oppland og NITO Hedmark.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/4. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/NITO Oppland og NITO Hedmark.pdfNITO Oppland og NITO Hedmark.pdf
Norsk Sykepleierforbund Hedmark.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/4. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Norsk Sykepleierforbund Hedmark.pdfNorsk Sykepleierforbund Hedmark.pdf
Norsk Sykepleierforbund Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/4. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Norsk Sykepleierforbund Oppland.pdfNorsk Sykepleierforbund Oppland.pdf
Norsk sykepleierforbund Nord-Gudbrandsdalen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/4. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Norsk sykepleierforbund Nord-Gudbrandsdalen.pdfNorsk sykepleierforbund Nord-Gudbrandsdalen.pdf
Næringslivets hovedorganisasjon.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/4. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Næringslivets hovedorganisasjon.pdfNæringslivets hovedorganisasjon.pdf
Oppland legeforening.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/4. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Oppland legeforening.pdfOppland legeforening.pdf
Pensjonistforbundet Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/4. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Pensjonistforbundet Oppland.pdfPensjonistforbundet Oppland.pdf
Psykologforeningen i Hedmark.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/4. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Psykologforeningen i Hedmark.pdfPsykologforeningen i Hedmark.pdf
Utdanningsforbundet Hedmark.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/4. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Utdanningsforbundet Hedmark.pdfUtdanningsforbundet Hedmark.pdf

Politiske partier

Gjøvik SV.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Politiske partier/Gjøvik SV.pdfGjøvik SV.pdf
Hamar Arbeiderparti.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Politiske partier/Hamar Arbeiderparti.pdfHamar Arbeiderparti.pdf
Hamar Høyre.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Politiske partier/Hamar Høyre.pdfHamar Høyre.pdf
Hedmark Venstre.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Politiske partier/Hedmark Venstre.pdfHedmark Venstre.pdf
Lillehammer Arbeiderparti.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Politiske partier/Lillehammer Arbeiderparti.pdfLillehammer Arbeiderparti.pdf
Lillehammer Høyre.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Politiske partier/Lillehammer Høyre.pdfLillehammer Høyre.pdf
Lillehammer Senterparti.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Politiske partier/Lillehammer Senterparti.pdfLillehammer Senterparti.pdf
Oppland KRF.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Politiske partier/Oppland KRF.pdfOppland KRF.pdf
Oppland SV.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Politiske partier/Oppland SV.pdfOppland SV.pdf
Oppland Senterparti.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Politiske partier/Oppland Senterparti.pdfOppland Senterparti.pdf
Oppland Venstre.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Politiske partier/Oppland Venstre.pdfOppland Venstre.pdf
Partiet De Kristne.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Politiske partier/Partiet De Kristne.pdfPartiet De Kristne.pdf
Pensjonistpartiet i Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Politiske partier/Pensjonistpartiet i Oppland.pdfPensjonistpartiet i Oppland.pdf
Ringsaker Pensjonistparti.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Politiske partier/Ringsaker Pensjonistparti.pdfRingsaker Pensjonistparti.pdf
Rødt Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Politiske partier/Rødt Oppland.pdfRødt Oppland.pdf
Senterpartilagene Gjøvik, Hamar og Ringsaker.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Politiske partier/Senterpartilagene Gjøvik, Hamar og Ringsaker.pdfSenterpartilagene Gjøvik, Hamar og Ringsaker.pdf

Statlige myndigheter

Bane NOR.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/6. Statlige myndigheter/Bane NOR.pdfBane NOR.pdf
Fylkesmannen i Hedmark.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/6. Statlige myndigheter/Fylkesmannen i Hedmark.pdfFylkesmannen i Hedmark.pdf
Fylkesmannen i Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/6. Statlige myndigheter/Fylkesmannen i Oppland.pdfFylkesmannen i Oppland.pdf
Pasient- og brukerombudet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/6. Statlige myndigheter/Pasient- og brukerombudet.pdfPasient- og brukerombudet.pdf
Statens vegvesen Region øst.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/6. Statlige myndigheter/Statens vegvesen Region øst.pdfStatens vegvesen Region øst.pdf

Andre

Bjørg Marit Andersen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/7. Andre/Bjørg Marit Andersen.pdfBjørg Marit Andersen.pdf
Folkebevegelsen for et komplett sykehus ved Mjøsbrua.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/7. Andre/Folkebevegelsen for et komplett sykehus ved Mjøsbrua.pdfFolkebevegelsen for et komplett sykehus ved Mjøsbrua.pdf
Gunnar O. Hårstad.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/7. Andre/Gunnar O. Hårstad.pdfGunnar O. Hårstad.pdf
Hedmark Trafikk.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/7. Andre/Hedmark Trafikk.pdfHedmark Trafikk.pdf
Høgskolen i Innlandet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/7. Andre/Høgskolen i Innlandet.pdfHøgskolen i Innlandet.pdf
Morten Andersen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/7. Andre/Morten Andersen.pdfMorten Andersen.pdf
NTNU Gjøvik.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/7. Andre/NTNU Gjøvik.pdfNTNU Gjøvik.pdf
Oslo universitetssykehus.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/7. Andre/Oslo universitetssykehus.pdfOslo universitetssykehus.pdf
Revmatismesykehuset Lillehammer.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/7. Andre/Revmatismesykehuset Lillehammer.pdfRevmatismesykehuset Lillehammer.pdf
Sykehusaksjonen Vi som er for 3 akuttsykehus i Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/7. Andre/Sykehusaksjonen Vi som er for 3 akuttsykehus i Oppland.pdfSykehusaksjonen Vi som er for 3 akuttsykehus i Oppland.pdf
Sykehusaksjonen i Hamarregionen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/7. Andre/Sykehusaksjonen i Hamarregionen.pdfSykehusaksjonen i Hamarregionen.pdf
Venneforeningen for Fysikalsk medisin og rehablitering.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/7. Andre/Venneforeningen for Fysikalsk medisin og rehablitering.pdfVenneforeningen for Fysikalsk medisin og rehablitering.pdf

A til Å

Astma- og allergiforbundet region Hedmark.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner/Astma- og allergiforbundet region Hedmark.pdfAstma- og allergiforbundet region Hedmark.pdf
Astma- og allergiforbundet region Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner/Astma- og allergiforbundet region Oppland.pdfAstma- og allergiforbundet region Oppland.pdf
Bane NOR.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/6. Statlige myndigheter/Bane NOR.pdfBane NOR.pdf
Bjørg Marit Andersen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/7. Andre/Bjørg Marit Andersen.pdfBjørg Marit Andersen.pdf
Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner/Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet.pdfBrukerutvalget i Sykehuset Innlandet.pdf
Den norske jordmorforeningen i SI.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/4. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Den norske jordmorforeningen i SI.pdfDen norske jordmorforeningen i SI.pdf
Diabetesforbundet Lillehammer.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner/Diabetesforbundet Lillehammer.pdfDiabetesforbundet Lillehammer.pdf
Eidskog kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Kommuner/Eidskog kommune.pdfEidskog kommune.pdf
Elverum kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Kommuner/Elverum kommune.pdfElverum kommune.pdf
Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner/Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland.pdfEpilepsiforeningen i Hedmark og Oppland.pdf
Fagforbundet SI, Hedmark og Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/4. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Fagforbundet SI, Hedmark og Oppland.pdfFagforbundet SI, Hedmark og Oppland.pdf
Fellesforbundet Raufoss Jern- og metalarbeiderforening.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/4. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Fellesforbundet Raufoss Jern- og metalarbeiderforening.pdfFellesforbundet Raufoss Jern- og metalarbeiderforening.pdf
Fellesorganisasjonen Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/4. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Fellesorganisasjonen Oppland.pdfFellesorganisasjonen Oppland.pdf
Fellesorganisasjonen Vestre Toten.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/4. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Fellesorganisasjonen Vestre Toten.pdfFellesorganisasjonen Vestre Toten.pdf
Folkebevegelsen for et komplett sykehus ved Mjøsbrua.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/7. Andre/Folkebevegelsen for et komplett sykehus ved Mjøsbrua.pdfFolkebevegelsen for et komplett sykehus ved Mjøsbrua.pdf
Folldal kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Kommuner/Folldal kommune.pdfFolldal kommune.pdf
Fylkesmannen i Hedmark.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/6. Statlige myndigheter/Fylkesmannen i Hedmark.pdfFylkesmannen i Hedmark.pdf
Fylkesmannen i Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/6. Statlige myndigheter/Fylkesmannen i Oppland.pdfFylkesmannen i Oppland.pdf
Gausdal kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Kommuner/Gausdal kommune.pdfGausdal kommune.pdf
Gjøvik SV.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Politiske partier/Gjøvik SV.pdfGjøvik SV.pdf
Gjøvik kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Kommuner/Gjøvik kommune.pdfGjøvik kommune.pdf
Gran kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Kommuner/Gran kommune.pdfGran kommune.pdf
Grue kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Kommuner/Grue kommune.pdfGrue kommune.pdf
Gunnar O. Hårstad.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/7. Andre/Gunnar O. Hårstad.pdfGunnar O. Hårstad.pdf
Hamar Arbeiderparti.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Politiske partier/Hamar Arbeiderparti.pdfHamar Arbeiderparti.pdf
Hamar Høyre.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Politiske partier/Hamar Høyre.pdfHamar Høyre.pdf
Hamar kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Kommuner/Hamar kommune.pdfHamar kommune.pdf
Hamar og omland Parkinsonforening.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner/Hamar og omland Parkinsonforening.pdfHamar og omland Parkinsonforening.pdf
Hedmark Parkinsonforening.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner/Hedmark Parkinsonforening.pdfHedmark Parkinsonforening.pdf
Hedmark Trafikk.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/7. Andre/Hedmark Trafikk.pdfHedmark Trafikk.pdf
Hedmark Venstre.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Politiske partier/Hedmark Venstre.pdfHedmark Venstre.pdf
Hedmark fylkes eldreråd.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner/Hedmark fylkes eldreråd.pdfHedmark fylkes eldreråd.pdf
Hedmark fylkesting.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/3. Regionråd og fylkeskommuner/Hedmark fylkesting.pdfHedmark fylkesting.pdf
Hedmark legeforening - Den norske legeforening.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/4. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Hedmark legeforening - Den norske legeforening.pdfHedmark legeforening - Den norske legeforening.pdf
Hunton Arbeiderforening avd 678 Fellesforbundet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/4. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Hunton Arbeiderforening avd 678 Fellesforbundet.pdfHunton Arbeiderforening avd 678 Fellesforbundet.pdf
Høgskolen i Innlandet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/7. Andre/Høgskolen i Innlandet.pdfHøgskolen i Innlandet.pdf
Kommunenes sentralforbund Hedmark og Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/4. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Kommunenes sentralforbund Hedmark og Oppland.pdfKommunenes sentralforbund Hedmark og Oppland.pdf
Kreftforeningen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner/Kreftforeningen.pdfKreftforeningen.pdf
LHL Dovre og Lesja.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner/LHL Dovre og Lesja.pdfLHL Dovre og Lesja.pdf
LHL Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner/LHL Oppland.pdfLHL Oppland.pdf
LNT - Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte i Hedmark og Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner/LNT - Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte i Hedmark og Oppland.pdfLNT - Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte i Hedmark og Oppland.pdf
LO i Gjøvik-Nordre og Søndre Land-Østre og Vestre Toten og Valdres.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/4. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/LO i Gjøvik-Nordre og Søndre Land-Østre og Vestre Toten og Valdres.pdfLO i Gjøvik-Nordre og Søndre Land-Østre og Vestre Toten og Valdres.pdf
Lillehammer Arbeiderparti.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Politiske partier/Lillehammer Arbeiderparti.pdfLillehammer Arbeiderparti.pdf
Lillehammer Høyre.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Politiske partier/Lillehammer Høyre.pdfLillehammer Høyre.pdf
Lillehammer Senterparti.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Politiske partier/Lillehammer Senterparti.pdfLillehammer Senterparti.pdf
Lillehammer kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Kommuner/Lillehammer kommune.pdfLillehammer kommune.pdf
Lom kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Kommuner/Lom kommune.pdfLom kommune.pdf
Lunner kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Kommuner/Lunner kommune.pdfLunner kommune.pdf
Løten kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Kommuner/Løten kommune.pdfLøten kommune.pdf
Morten Andersen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/7. Andre/Morten Andersen.pdfMorten Andersen.pdf