Inntakskriterier og henvisningsrutiner

FACT Valdres

Pasienter fra Sør Aurdal, Nord Aurdal, Etnedal, Øystre Slidre, Vestre Slidre og Vang kommune er aktuelle for utredning og behandling hos FACT Valdres.

Inntakskriterier og henvisningsrutiner

Hvorfor egne inntaksrutiner?Det er viktig å prioritere pasienter som både kommunen og spesialisthelsetjenesten er enige om har et behov for oppfølging.​
Hvem kan henvises til FACT?
Pasienter over 18 år som har:

  • alvorlig psykisk lidelse og/eller rusproblematikk (kjent eller mistenkt)
  • alvorlig funksjonssvikt på ett eller flere livsområder (psykisk helse, fysisk helse, økonomi, aktivitet, bolig, sosialt nettverk og sosial kompetanse)
  • psykisk lidelse og/eller rusproblematikk som krever langvarig oppfølging /behandling
  • behov for oppsøkende og helhetlige tjenester - og som ønsker slik behandling selv

I tillegg må:

  • eksisterende hjelpetiltak ikke ha bidratt til endring (eller endringer vurderes som utilstrekkelige) 
  • oppfølging over tid forventes å gi bedre funksjon og psykisk helsetilstand for pasienten 

Har pasienten personlighetsforstyrrelser skal det i særlig grad vurderes om lidelsen tilsier at han/hun kan ha nytte av og profittere på behandlingstilbudet fra FACT.
Hvordan henvise?FACT er et samtykkebasert tilbud.
 
Det er i utgangspunktet ikke anledning å henvise pasienter direkte til FACT-Valdres uten at det er avklart med FACT.

Personer hjelpeapparatet mener er aktuelle drøftes med kommunal rus/psykisk helsetjeneste og/eller aktuell behandler i DPS (iht. gjeldende lovverk rundt taushetsplikt/ informasjonsdeling).

Ved enighet om at behandling og oppfølging fra FACT er aktuelt - meldes saken til henvisningsmøte.

Alle mulige inntak blir drøftet i et månedlig henvisningsmøte, med representanter fra FACT-teamet, rus/psykisk helsetjeneste i aktuell kommune og/eller behandler ved DPS.

Formelt inntak gjøres i etterkant av henvisningsmøte, gjennom formell henvising fra fastlege og/eller overføringsnotat fra behandler ved DPS.
Personvern
Kommune/spesialisthelsetjeneste har med seg relevant bakgrunnsinformasjon om aktuelle pasienter inn til FACT-teamet.

Lov om helsepersonell (paragraf 25) forutsetter ikke at pasienten må samtykke til informasjonsdeling.  Aktuell instans bør likevel forsøke å informere pasienten om at han/hun diskuteres som aktuell for en slik behandling.

Fant du det du lette etter?