Inntakskriterier og henvisningsrutiner

FACT Hedmarken

Pasienter fra Ringsaker, Hamar, Stange og Løten er aktuelle for utredning og behandling hos FACT Hedmarken.


Det er i utgangspunktet ikke er anledning å henvise pasienter direkte til FACT. 
Det er et inntaksteam som rettighetsvurderer pasienter. 
Teamleder i FACT har avgjørende beslutning i forhold til teamets kapasitet. 

Inntakskriterier og henvisningsrutiner


Hvorfor egne inntaksrutiner?
 Det er viktig å prioritere pasienter som både kommunen og spesialisthelsetjenesten er enige om har et behov for oppfølging.
Hvem kan henvises til FACT?
Pasienter over 18 år som har: 

 • kjent eller begrunnet mistanke om alvorlig psykisk lidelse/og eller rusproblematik
 • alvorlig funksjonssvikt og omfattende tilleggsproblemer innenfor flere livsområder (eks: psykisk helse, fysisk helse, økonomi, aktivitet, bolig og sosialt nettverk
 • psykisk lidelse og/eller rusproblematikk som krever langvarig oppfølging /behandling

I tillegg må:

 • eksisterende hjelpetiltak har betydelige vansker med å gi tilrettelagte tilbud 
 • det foreligge et stor behov for bruk av en aktiv oppsøkende arbeidsform
 • oppfølging over tid forventes å gi bedre funksjon og psykisk helsetilstand for pasiente
Hvordan henvise?
Pasienter kan ikke henvises direkte til FACT Hedmarken. Personer hjelpeapparatet mener er aktuelle drøftes med teamkoordinator i FACT via avklaringsmøter over telefon 

Om behandlingen er aktuell kan personen henvises til FACT av fastlege/ kommunepsykolog, eller via overføringsnotat fra behandler i spesialisthelsetjenesten    

Inntak i FACT blir avgjort i et månedlig felles inntaksmøte med representanter fra rus/psykisk helsetjeneste i kommunene, psykosepoliklinikken, TSB-poliklinikk og FACT-teamet (teamkoordinator, spesialist/overlege og enhetsleder)
Hva må henvisningen inneholde?
Beskrivelse av pasientens 
 • ønsker og eventuell motivasjon
 • problemstilling og varighet av denne (herunder funksjonsnivå)
 • somatiske status
 • tidligere utredninger/konklusjoner og eventuell usikkerhet heftet til disse
 • tidligere tiltak og omfang av disse
  • resultater (eventuell mangel på - gjerne som en beskrivelse på hvorfor noe var bra og noe var mindre bra)
 • nettverk
 • økonomi
 • bolig

I tillegg må du som sender henvisning beskrive din vurdering om hvorfor 
FACT ønskes som behandlingstilbud og hva som oppfattes som pasientens primære behov i et slikt tilbud. 

Henvisning sendes: 
Sykehuset Innlandet Sanderud
FACT-Hedmarken
Postboks 68
 2312 Ottestad 
Vurderinger
Alle henvisninger vil bli vurdert ut fra målgruppedefinisjon, inntakskriterier, problembeskrivelse og prioriteringsforskriftens bestemmelser (jfr. pasient- og brukerrettighetsloven), samt teamets kapasitet til enhver tid.
Personvern
Kommune/spesialisthelsetjeneste har med seg relevant bakgrunnsinformasjon om aktuelle pasienter inn til FACT-teamet.

Lov om helsepersonell (paragraf 25) forutsetter ikke at pasienten må samtykke til informasjonsdeling.  Aktuell instans bør likevel forsøke å informere pasienten om at han/hun diskuteres som aktuell for en slik behandling.  
Fant du det du lette etter?