Hilde Mjell Donkor disputerer

Lege i spesialisering ved Barneavdelingen på Lillehammer, Hilde Mjell Donkor, forsvarer sin doktorgradsavhandling tirsdag 17. november.

Hun har i sitt doktorgradsarbeid sett på risikofaktorer for undervekt, overvekt og fedme, og effekt av behandling av fedme i tidlig barndom.

Bilde av Hilde Mjell Donkor

Hilde Mjell Donkor disputerer tirsdag 17. november.

– Overvekt og fedme har vært et økende problem de siste tiårene, både blant barn og voksne. Det er derfor viktig med kunnskap om hvordan vi kan forebygge og behandle overvekt og fedme i tidlig barnealder, sier Donkor.

I studien «Vekst og helse blant barn i Oppland» har de undersøkt hvilke forhold som har sammenheng med uheldig vektutvikling fram mot skolestart.

– Vi undersøkte også om et gruppebasert intervensjonsprogram over 3 år gjennom lærings- og mestringssentrene ved sykehusene i Gjøvik og Lillehammer hadde en gunstig effekt på vektutviklingen hos barna med fedme. Det var bare foreldrene som deltok i programmet i møte med flere fagpersoner ut fra tanken om at en gunstig effekt måtte skje gjennom endring i familiens vaner, forteller hun.

I studien framgår det at kroppsmasseindeks (KMI), som er vekt i forhold til høyde, hadde nær sammenheng med foreldrenes kroppsmasseindeks.

– I tillegg fant vi mange faktorer knyttet til familiens livsstil og utdanningsnivå. Barna med undervekt, men ikke med overvekt eller fedme, hadde litt mer psykiske plager enn barn med normalvekt. Intervensjonsprogrammet over tre år førte ikke til lavere KMI enn blant barn av familier som ikke deltok i programmet, men begge gruppene hadde en liten nedgang i KMI, forteller Donkor.

Hilde Mjell Donkor håper forskningen skal bidra til økt kunnskap om undervekt, overvekt og fedme i førskolealder.

– Jeg håper også det kan bidra til ny forskning som kan se nærmere på de sammenhengene vi fant, for eksempel sammenhengen mellom mer psykiske plager og undervekt. Dessuten er det viktig at det forskes videre på hva som er den beste behandlingen av fedme hos barn, sier hun. Hun mener forskningsresultatene kan komme til nytte i det daglige arbeidet ved barneavdelingene.

– Det å forstå kompleksiteten i uheldig vektutvikling er grunnlaget for å kunne gjøre noe med det. Dette er kunnskap vi som barneleger må videreformidle til andre som jobber med barn. Det er særlig viktig å ta inn over oss hvor krevende det er for familier og barn å bekjempe fedme når de er disponert for det. Vi må vise tålmodighet og forståelse, og bidra til å unngå stigmatisering, sier hun.   

Overvekt og fedme har økt i hele verden de siste tiårene, og WHO estimerer at 38 millioner barn under fem år har overvekt eller fedme i verden. I Norge har omtrent 15-20 prosent av barn overvekt eller fedme. Blant førskolebarn i Oppland viser studien at 10,6 prosent hadde overvekt og 3,5 prosent fedme. 

Disputas: Hilde Mjell Donkor