Kongsvingerregionen til Ahus

All spesialisthelsetjeneste i  Kongsvinger med tilhørende opptaksområde skal fra 1. februar 2019 overføres fra Sykehuset Innlandet  HF til Akershus universitetssykehus HF. Helse Sør-Øst har etablert et eget overføringsprosjekt som skal sørge for sikker og smidig overføring.

Bilde av sykehuset på Kongsvinger
 

Kongsvinger endel av Ahus


Ansvaret for pasientbehandlingen innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling for befolkningen i Kongsvingerregionen overføres fra 1. februar 2019 fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF (Ahus).

Kongsvinger sykehus er fra da av en del av Ahus, men forblir lokalsykehus for innbyggerne i kommunene Kongsvinger, Grue, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog og Nes i Akershus. Også DPS Kongsvinger og BUP Kongsvinger blir fra samme dato en del av Ahus.

Pasienter som trenger annen behandling enn det som tilbys på Kongsvinger vil få et behandlingstilbud ved Ahus på Nordbyhagen i Lørenskog.

Sykehuset Innlandet og Ahus samarbeider om en smidig og trygg overføring:

Øyeblikkelig hjelp

Pasienter med akutt behov for medisinsk hjelp og som ikke kan vente på en timeavtale:

 • Fra 1. februar 2019: Fastleger og legevakt skal som tidligere henvise pasienter fra Kongsvingerregionen som har behov for øyeblikkelig hjelp til Kongsvinger sykehus.
 • Pasienter med behov for annen øyeblikkelig hjelp enn det som tilbys ved Ahus på Kongsvinger vil fra 1. februar bli henvist til Ahus på Nordbyhagen i Lørenskog.
 • Pasienter fra Kongsvingerregionen som fram til 1. februar er innlagt ved andre sykehus i Sykehuset Innlandet, skal gis den nødvendige øyeblikkelige hjelpen der. Ved behov for videre oppfølging i sykehus etter innleggelse, skal Sykehuset Innlandet informere pasientene om at de kan velge å bli overført til Ahus.
 • Pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp og selv oppsøker et sykehus, skal ikke sendes videre uten at det er gjort en vurdering av deres tilstand.


Planlagt helsehjelp

Pasienter som har ordinær timeavtale eller er innkalt til innleggelse:

 • Fra 1. februar 2019: Pasienter fra Kongsvingerregionen som henvises av lege til planlagt helsehjelp skal fortsatt til Kongsvinger sykehus, dersom pasienten selv ikke velger et annet behandlingssted, ut fra prinsippet om fritt behandlingsvalg.
 • Ved behov for behandling som ikke tilbys ved Ahus på Kongsvinger, vil pasientene bli henvist til Ahus på Nordbyhagen i Lørenskog.
 • Pasienter fra Kongsvingerregionen som før 1. februar har fått time ved et annet sykehus i Sykehuset Innlandet, skal møte ved det sykehuset de er innkalt til. Sykehuset Innlandet skal da avtale det videre behandlingsforløpet med den enkelte pasient.

Påbegynt helsehjelp

 • Fram til 1. februar 2019: Pasienter fra Kongsvingerregionen som har påbegynt utredning eller behandling ved andre sykehus i Sykehuset Innlandet, skal som hovedregel utredes eller behandles ferdig i Sykehuset Innlandet - dersom de ikke ønsker å bli overflyttet til Ahus.      
 • Pasienter fra Kongsvingerregionen med kroniske lidelser og langvarige forløp ved andre sykehus i Sykehuset Innlandet, skal etter avtale med sykehuset de er tilknyttet få sine utrednings- og behandlingsforløp overført til Ahus.
 • Avsluttende behandling og kontroller etter operasjoner ved et annet sykehus i Sykehuset Innlandet skal utføres der operasjonen er utført, dersom ikke pasienten ønsker annet.

Psykisk helsevern og rus og avhengighet

 • Fra 1. februar 2019: Tilknytningen pasienter fra Kongsvingerregionen har til DPS Kongsvinger og BUP Kongsvinger vil etter overføringen til Ahus fortsette som før.
 • Pasienter fra Kongsvingeregionen skal etter 1. februar 2019 fortsatt henvises til planlagt helsehjelp skal til DPS Kongsvinger og BUP Kongsvinger, dersom pasienten selv ikke velger et annet behandlingssted.      
 • Pasienter fra Kongsvingerregionen med akutt behov for psykisk helsehjelp legges fra 1. februar inn på Akuttpsykiatrisk avdeling (over 18 år) eller Ungdomspsykiatrisk avdeling (under 18 år) på Nordbyhagen i Lørenskog.

Overgangsordninger

Sykehuset Innlandet vil i en overgangsperiode bistå Ahus med enkelte behandlingstilbud. Pasientene det gjelder får innkallingsbrev til Sykehuset Innlandet. informasjon om dette.

Bistanden gjelder først og fremst innen øyefaget. Øyepoliklinikken på Kongsvinger vil fortsette sitt tette samarbeid med Sykehuset Innlandets øyeavdeling på Elverum, også etter 1. februar 2019.

Samtidig vil det samme samarbeidet med øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus, Ullevål fortsette som tidligere.

Hva skjer med pasientopplysningene?

Pasientjournalopplysningene om pasientene i Kongsvingerregionen forblir ved Kongsvinger sykehus. Etter 1. februar vil de være tilgjengelig også for behandlende personell ved andre aktuelle behandlingsteder ved Ahus.Bakgrunn

​Foretaksmøtet i Helse Sør-Øst besluttet i juni 2017 at Kongsvinger sykehus skal overføres til Akershus universitetssykehus (Ahus). Det innebærer at ansvaret for det samlede spesialisthelsetjenestetilbudet til befolkningen i Kongsvingerområdet overføres til Ahus, som etter overtakelsen skal levere spesialisthelsetjenester for de om lag 50 000 innbyggerne i området.

Helse Sør-Øst leder arbeidet med overføringen

Overføringsprosjektet som er etablert i Helse Sør-Øst skal sørge for at overføringen gjennomføres på en god måte. Prosjektet ledes av en bredt sammensatt styringsgruppe med representanter fra helseforetakene, brukere og tillitsvalgte.

Les om foretakstilhørighet for Kongsvinger på Helse Sør-Øst sine sider
  

Sykehuset Innlandet har ansvaret hele 2018

Sykehuset Innlandet har det driftsmessige ansvaret for SI Kongsvinger, DPS, BUP, ambulansestasjoner og annen spesialisthelsetjeneste fram til 1. februar 2019. Ahus overtar deretter ansvaret for fremtidig organisering og drift av sykehuset.

Pasienter fra Kongsvingerområdet vil etter overføringen fortsatt ha Kongsvinger som sitt lokalsykehus. Innen enkelte fagspesialiteter vil endringen innebære at noen pasienter vil få sitt spesialisthelsetjenestetilbud ved Ahus sine øvrige lokaliteter.

 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.