Informasjon til ansatte

Grønn beredskap i forbindelse med koronavirus

​Karantene, isolasjon og testing

Tiltak ved mulig smitte

 • Ansatte og studenter må ta kontakt med nærmeste leder dersom de faller inn under en av gruppene som ikke skal møte på jobb definert under.
 • Ledere vurderer behov for karantene i henhold til kriteriene angitt. Dersom situasjonen endrer seg eller det kommer nye opplysninger, skal det foretas ny vurdering.
 • Tiltak og retningslinjer er i hovedsak basert på råd fra Folkehelseinstituttet (FHI), men kan ha enkelte tilpasninger.

Ansatte som skal være hjemme

 • Ved symptomer på akutt luftveisinfeksjon skal alle ansatte holde seg hjemme. Egenmelding benyttes.
 • Ansatte som blir syke på jobb, skal så raskt som mulig testes ved nærmeste interne teststasjon.
 • Se Folkehelseinstituttets nettsider for råd ved symptomer på akutt luftveisinfeksjon og hvor lenge du bør holde deg hjemme.
Råd ved akutt luftveisinfeksjon (fhi.no)

Ansatte som skal ha karantene

Oppdatert 09.06.2020 kl. 08.25

 • Covid-19-forskriften pålegger karantene for:
  • «husstandsmedlem eller tilsvarende nær kontakt» til bekreftede tilfeller med covid-19, definert som personer i samme husstand og personer som har hatt tilsvarende omfattende eller fysisk nær kontakt som i en husstand (for eksempel kjæreste, nærmeste kolleger i kontorfellesskap).
  • de som har pleiet den bekreftet smittede eller hatt tilsvarende nær kontakt uten riktig beskyttelsesutstyr.
  • de som ankommer Norge fra utlandet, med visse unntak definert av myndighetene.
 • I tillegg anbefales karantene for:
  • «husstandsmedlem eller tilsvarende nær kontakt» til person med sannsynlig covid-19 (der test ikke kan gjennomføres).
  • «andre nærkontakter», definert innendørs som mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter sammenhengende med en person som er bekreftet syk med covid-19.
  • «andre nærkontakter», definert utendørs som mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter sammenhengende, ansikt til ansikt, med en person som er bekreftet syk med covid-19.
  • «andre nærkontakter», som har hatt direkte fysisk kontakt (for eksempel ved håndhilsing) med en som er bekreftet syk med covid-19 (gjelder ikke dersom anbefalt beskyttelsesutstyr er brukt).
Definisjon av nærkontakter, samt mistenkt, sannsynlig og bekreftet tilfelle (fhi.no)


Varighet og tiltak ved karantene

 • For nærkontakter varer karantenen i 10 dager etter siste smitteeksponering, i perioden 48 timer før symptomdebut til avisolering.
 • Hvis indekspasienten er asymptomatisk regnes tid i karantene fra prøvedato.
 • For husstandsmedlemmer med vedvarende kontakt med person med bekreftet eller sannsynlig covid-19, varer karantenen i 10 dager etter symptomfrihet hos den/de syke.
Råd til nærkontakter ved karantene (fhi.no)Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering (fhi.no)


Testing og egenobservasjon som alternativ til karantene

 • Hvis du er helsepersonell som jobber pasientnært, kan du se bort fra dette punktet. Da gjelder vanlig karantene, beskrevet over.
 • Dette punktet gjelder kun de som er definert under «andre nærkontakter», beskrevet over.
 • Dersom du ikke har pasientkontakt, kan testing like etter at man er kjent med eksponering for smitte og ny test etter cirka 3 dager være et alternativ for ansatte som har mulighet til å holde to meter avstand til andre ansatte i løpet av arbeidsdagen, under forutsetning av god håndhygiene og egenoppfølging.
 • Ansatte må uansett følge med på symptomer i 10 dager.
 • Hjemmekontor bør vurderes som alternativ.
 • Hvis du får symptomer på luftveisinfeksjon, eller du føler deg syk, skal du straks isolere deg. Kontakt helsevesenet / følg interne rutiner for test og videre oppfølging.
Råd til nærkontakter som ikke må i karantene (fhi.no)Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering (fhi.no)


Arbeid fra karantenestedet

 • For enkelte ansatte i hjemmekarantene kan det være aktuelt at arbeidsgiver og arbeidstager blir enige om den ansatte kan utføre jobben fra karantenestedet. Dette avklares med nærmeste leder.


Unntak fra karanteneplikt

 • Det gis unntak fra karanteneplikten i seks måneder for personer som har gjennomgått covid-19-infeksjon.
  • Infeksjon må være påvist med PCR-test. Serologiske prøver er ikke er godkjent som testmetode for unntak for karantene.
 • Det gis unntak fra karanteneplikten for arbeidsreisende fra visse land/områder definert av myndighetene.
  • Se informasjon knyttet til vikarer og ansatte bosatt i utlandet nedenfor.
Unntak fra karanteneplikten og anbefalte smitteverntiltak (fhi.no)


Innhenting av ansatte fra karantene

 • Fullmakt for å innvilge unntak fra karantene er gitt administrerende direktør.
  • Unntak fra karantene må vurderes når det er nødvendig for å opprettholde medisinsk forsvarlig drift.
  • Vurderingen gjøres av avdelingssjef/avdelingsoverlege og diskuteres med egen divisjonsdirektør.
  • Beslutningen tas av administrerende direktør.
 • Hvis en ansatt innhentes til jobb fra karantene, skal det iverksettes ekstra strenge smitteverntiltak.
  • Den ansatte skal ha på kirurgisk munnbind ved all nærkontakt både med pasienter, pårørende og ansatte.
  • Kontakt med andre i arbeidssituasjonen skal minimeres.

Unntak fra karanteneplikten og anbefalte smitteverntiltak (fhi.no)

Ansatte som skal ha isolering

 • Ansatte med bekreftet covid-19 som ikke trenger innleggelse på sykehus skal ha hjemmeisolering.
 • Ansatte med mistenkt covid-19, det vil si de som har luftveissymptomer og testes for covid-19, skal ha hjemmeisolering.
 • Ansatte i hjemmekarantene som får symptomer på luftveisinfeksjon, skal ha hjemmeisolering. Gi beskjed til nærmeste leder.
 • Se Folkehelseinstituttets nettsider for varighet og råd ved hjemmeisolering. 
Råd ved hjemmeisolering (fhi.no)Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering (fhi.no)

Vikarer og ansatte fra utlandet | Oppdatert 02.07.2020 kl. 16.00

Informasjon om grensepassering

 • Politiet opplyser at alle reisende som drar til eller fra Norge må være forberedt på å vise gyldig legitimasjon, og anbefaler at du tar med deg pass på reiser også innenfor Norden for å lette grensekontrollen.
 • Sykehuset Innlandet legger til grunn at Sykehuset Innlandets ID-kort og pass / annen legitimasjon er gyldig dokumentasjon.


Vikarer og fast ansatte fra Norden, unntatt Sverige

 • Ingen karanteneregler.
 • Bevisstgjøring av norske regler for fravær og karantene, uavhengig av grensekryssing på vei til jobb, forutsettes formidlet.
Unntak fra karanteneplikten og anbefalte smitteverntiltak (fhi.no)Smittevernråd ved reise, inkludert oversikt over områder med og uten reisekarantene (fhi.no)


Vikarer og fast ansatte fra Sverige

 • For helsepersonell fra Sverige gjelder bestemmelsene som for vikarer og fast ansatte fra Schengen og EØS-land (beskrevet under).
 • Merk at pendlere og fast ansatte fra Sverige som ikke har samtidig arbeid i svensk helsetjeneste, er unntatt fra kravet om testing. Disse må bruke munnbind i kontakt med pasienter og ellers, dersom ikke anbefalt avstand kan følges. Så lenge de oppholder seg i Norge, skal de være i karantene på fritiden.
 • For ansatte som skal være i Norge over en lengre periode av gangen, er det aktuelt å gjennomføre testing som beskrevet i tredje kulepunkt i bestemmelsene for vikarer og fast ansatte fra Schengen og EØS-land (beskrevet under). Ved to negative prøvesvar fritas de fra karantene på arbeid og i fritiden. 
Unntak fra karanteneplikten og anbefalte smitteverntiltak (fhi.no)Smittevernråd ved reise, inkludert oversikt over områder med og uten reisekarantene (fhi.no)


Vikarer og fast ansatte fra Schengen og EØS-land

 • Dispensasjon fra karantene i jobbsammenheng for vikarer fra Schengen og EØS-land gis etter individuell vurdering av administrerende direktør.
 • Merk at covid-19-infeksjon påvist med PCR-test de siste 6 månedene gir unntak fra karantene. Serologiske prøver er ikke godkjent som testmetode for unntak fra karantene.
 • Ansatte testes ved ankomst til Norge. Det skal alltid tas totalt 2 tester med minimum 48 timers mellomrom. Test to kan tidligst tas dag fem etter ankomst.
 • Hurtigtest er tilgjengelig for testen som tas ved ankomst Norge etter stedlige rutiner for «hastetesting» av ansatte. Leder har ansvar for å melde om behov for testing.
 • Det skal avventes ett negativt prøvesvar før man tiltrer jobb og en skal være særskilt oppmerksomme på symptomer.
 • Dersom også andre test er negativ, er personen unntatt fra karanteneplikt både i arbeid og på fritiden.
 • Alle må få opplæring i basale smittevernrutiner samt på- og avkledning, og til enhver tid følge retningslinjene for dette. Kurs og prosedyrer er tilgjengelig i Kvalitetsportalen under fanen «Korona» og Læringsportalen.
 • Leder har ansvar for å påse at munnbind brukes så lenge vedkommende er inne på sykehuset inntil begge prøver er besvart som negative.
 • Norske regler for fravær og karantene forutsettes formidlet. Minner om at vanlige karanteneregler gjelder på fritiden frem til det foreligger to negative prøvesvar.
 • Kravene over gjelder alle som skal utføre arbeid i Sykehuset Innlandet.
Unntak fra karanteneplikten og anbefalte smitteverntiltak (fhi.no)Smittevernråd ved reise, inkludert oversikt over områder med og uten reisekarantene (fhi.no)

Testing av ansatte

Informasjon om testing av ansatte

Ved spørsmål eller tvil

 • I tvilstilfeller om ansatte skal møte på jobb, kan ledere kontakte Bedriftshelsetjenesten i Sykehuset Innlandet på telefon 480 18 411 for rådgivning.
 • Bedriftshelsetjenestens telefon betjenes hverdager 08.00-15.30 og søndager 14.00-16.00.


Reise- og møtevirksomhet

Møter, kurs og konferanser

Oppdatert 28.05.2020 kl. 09.45

 • For møtevirksomhet internt i Sykehuset Innlandet gjelder følgende:
  • Maks antall ansatte, inkludert møteleder, er 20. Det skal være 2 meter avstand mellom hver deltaker for å unngå karantene.
  • Dette medfører at noen må finne alternative løsninger for gjennomføring av morgenmøter, internundervisning og lignende.
 • For behandling i grupper gjelder følgende:
  • Maks antall deltakere, inkludert behandlere, er 20. Det skal holdes 1 meter avstand.
  • Deltakere skal gjennom pre-triagering og man bør unngå å kalle inn personer som er i risiko for alvorlig forløp av covid-19.
 • For møtevirksomhet eksternt gjelder følgende:
  • Ved behov for fysisk deltakelse på eksterne møter og kurs, skal behovet vurderes og godkjennes av egen leder.
  • Deltakelse på obligatoriske kurs for spesialisthelsetjenesten tillates. Arrangør sørger for nødvendige smitteverntiltak.
 • Kostnader knyttet til avlyste tjenestereiser refunderes via skjema «Refusjon av utlegg» i Personalportalen. Ledere må huske å benytte prosjektnummer 171020 Koronavirus.
 • Ved spørsmål vedrørende regulering av møter, kurs og konferanser, ta kontakt med nærmeste leder. 

Tjenestereiser til utlandet

Oppdatert 16.06.2020 kl. 22.00

Restriksjoner

 • Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell ble opphevet fra 7. mai 2020. Utenriksdepartementet opprettholder reiserådet som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige fram til 20. august 2020. Ansatte som har vært i utlandet, må i hjemmekarantene ved hjemkomst.
 • Et unntak gjøres fra 15. juni 2020 for reiser til områder i Norden med lav smittespredning. Hvis man reiser til disse områdene, slik de til enhver tid er definert av myndighetene, vil man ikke bli pålagt karantene når man kommer tilbake til Norge.
  • Det åpnes for å kunne kjøre i privatbil gjennom et område i Norden med forhøyet smitterisiko på vei til eller fra Norge, uten at det medfører reisekarantene når man kommer til Norge. Dette er under forutsetning av at det ikke overnattes i området og at man tar korteste reisevei. Dersom man må stanse, må man gjøre det kort og holde avstand.
  • Dersom smittesituasjonen endrer seg mens du er i utlandet, slik at det innføres krav om karantene ved innreise fra området du er i, vil rådet være å reise hjem. Du vil da ilegges 10 døgn reisekarantene etter ankomst til Norge.
 • Tjenestereiser til utlandet skal kun gjennomføres dersom det er strengt nødvendig. Eventuelt behov vurderes og godkjennes av nærmeste leder.
 • Ansatte må være forberedt på høyning av beredskapsnivå i organisasjonen på kort varsel. I tillegg kan myndighetenes reiseråd endre seg raskt.

Smittevernråd ved reise, inkludert oversikt over områder med og uten reisekarantene (fhi.no)


Refusjon

 • Kostnader knyttet til avlyste tjenestereiser refunderes via skjema «Refusjon av utlegg» i Personalportalen. Husk å benytte prosjektnummer «171020 - Koronavirus».

Privatreiser til utlandet    

Oppdatert 23.06.2020 kl. 14.45

Restriksjoner

 • Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell ble opphevet fra 7. mai 2020. Utenriksdepartementet opprettholder reiserådet som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige fram til 20. august 2020. Ansatte som har vært i utlandet, må i hjemmekarantene ved hjemkomst.
 • Et unntak gjøres fra 15. juni 2020 for reiser til områder i Norden med lav smittespredning. Hvis man reiser til disse områdene, slik de til enhver tid er definert av myndighetene, vil man ikke bli pålagt karantene når man kommer tilbake til Norge.
  • Det åpnes for å kunne kjøre i privatbil gjennom et område i Norden med forhøyet smitterisiko på vei til eller fra Norge, uten at det medfører reisekarantene når man kommer til Norge. Dette er under forutsetning av at det ikke overnattes i området og at man tar korteste reisevei. Dersom man må stanse, må man gjøre det kort og holde avstand.
  • Dersom smittesituasjonen endrer seg mens du er i utlandet, slik at det innføres krav om karantene ved innreise fra området du er i, vil rådet være å reise hjem. Du vil da ilegges 10 døgn reisekarantene etter ankomst til Norge.
 • Ansatte må være forberedt på høyning av beredskapsnivå i organisasjonen på kort varsel. I tillegg kan myndighetenes reiseråd endre seg raskt.
Smittevernråd ved reise, inkludert oversikt over områder med og uten reisekarantene (fhi.no)


Ferie, reiser og refusjon

 • Helsepersonell som har måttet avlyse utenlandsreiser som følge av reiseforbudet gitt i covid-19-forskriften, har rett til dekning av utgifter til reise og overnatting under visse forutsetninger.
 • Se detaljert informasjon fra stabsområde HR knyttet til ferie, reiser og refusjon på sykehusets intranett (tilgjengelig på SIKT).

Ved spørsmål eller tvil

 • Ved spørsmål knyttet til regulering av reisevirksomhet, tar leder kontakt med HR i divisjonen.


Fravær og fraværsregistrering

Registrering av status

 • Ansatte som er i hjemmekarantene, hjemmeisolasjon eller som har fravær på grunn av luftveissymptomer, skal daglig registrere egen status elektronisk.
Registrering av status

Fravær ved stenging av skoler, barnehager og SFO

 • Det henstilles om at medarbeidere i helse- og omsorgstjenesten bør prioriteres til å komme på jobb der det er to i hjemmet til å ta seg av barn under 12 år.
 • Det henstilles videre til å forsøke å finne løsninger gjennom annen omsorgsperson i familie eller vennekrets, slik at ansatte kan utføre arbeid i helsetjenesten.
 • Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler er pålagt av Helsedirektoratet å sørge for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten. Ta direkte kontakt med barnehage/skole ved spørsmål.
 • Dersom det ikke lar seg løse med barnepass på annen måte, har du rett på permisjon og lønn. Informasjon om varighet og vilkår knyttet til slik permisjon utarbeides av regjeringen.

Fraværsregistrering i Gat

Oppdatert 10.06.2020 kl. 20.00

Koder for registrering av fravær i Gat

 • For registrering av koronarelatert fravær i Gat henvises det til prosedyren Fraværskoder med kommentarer i Kvalitetsportalen (tilgjengelig på SIKT).


Prosjektnummer ved merarbeid/innleie

 • «171020 - Koronavirus» er opprettet som prosjektnummer for bruk ved registrering av merarbeid eller innleie av vikarer som følge av karantene eller reelt sykefravær.


Ved spørsmål vedrørende registrering av fravær

 • For registrering av fravær hos ansatte som ikke har rett på sykepenger, ta kontakt med rådgiver Beate Lundstadsveen på telefon 920 34 189 for nærmere avklaring. Dette gjelder utenlandske vikarer med og uten A1-skjema, ansatte som mottar arbeidsavklaringspenger eller har en ytelse fra KLP.
 • For andre spørsmål, ta kontakt med lokal GAT-rådgiver.


Risikogrupper

Grupper med økt risiko

Oppdatert 30.03.2020 kl. 19.00

 • Følgende personer har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19: 
  • Personer over 65 år
  • Voksne personer med kronisk sykdom som hjerte- og karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk
  • Personer som røyker har mulig også en høyere risiko for alvorlig koronasykdom (covid-19)
 • Risiko for alvorlig forløp øker med økende alder og flere risikofaktorer. Samtidig er det sannsynlig at norske pasienter med kroniske sykdommer som er godt behandlet, ikke har samme forhøyede risiko for alvorlig sykdom.
 • For eksempel vil en pasient med velregulert diabetes uten senkomplikasjoner, ikke antas å ha særlig økt risiko for alvorlig forløp av sykdom.
 • Det er ikke er grunnlag for å endre behandling med blodtrykksmedikamenter på bakgrunn av koronavirusutbruddet.
 • Vi har per i dag liten kjennskap til andre risikogrupper. Det er mulig at personer med alvorlig nyresykdom, leversykdom og personer som har nedsatt immunforsvar (også der det skyldes medikamentell behandling), også har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19.
 • Det er ikke grunnlag for å fraråde oppstart eller stoppe pågående immunsupprimerende behandling. Dersom personer som bruker immunsupprimerende behandling blir syke, anbefales det å kontakte egen lege for råd knyttet til medisinering, prøvetaking og undersøkelse.
Råd og informasjon til risikogrupper (fhi.no)

Helsepersonell i risikogrupper

Oppdatert 30.03.2020 kl. 19.00

Pasientkontakt

 • Rådene under gjelder helsepersonell med pasientkontakt, som selv er i risikogruppe.

På arbeid

 • Anbefalt smittevernutstyr skal benyttes av alt helsepersonell ved mottak og behandling av pasienter med mistenkt eller påvist covid-19.
 • For helsepersonell med risikofaktor(er) anbefales tilrettelegging, slik at annet helsepersonell uten risikofaktorer tar prøver av og behandler personer med mulig covid-19-sykdom. Tilrettelegging skal gjøres i samråd med leder.
 • Ved arbeid der pasientnært arbeid og eksponering for covid-19-syke pasienter ikke kan unngås, anbefales omplassering til andre arbeidsoppgaver eller hjemmekontor.
 • Sykmelding er ikke anbefalt med mindre omplassering eller tilrettelegging for hjemmekontor ikke er mulig.

Utenfor arbeid

 • Sørge for å ha nødvendige medisiner tilgjengelig
 • Hold avstand til andre og unngå folkemengder
 • Begrens offentlig transport hvis mulig
 • Lag avtaler med de som kan hjelpe deg med nødvendige innkjøp

Anbefaling om vaksine

Oppdatert 30.03.2020 kl. 19.00

 • Det finnes per i dag ingen vaksine mot covid-19, men det forskes på dette for å kunne utvikle en vaksine.
 • Folkehelseinstituttet har anbefalinger om at personer i risikogrupper skal ta influensavaksine hver sesong og pneumokokkvaksine (mot en bakterie som blant annet kan gi lungebetennelse) hvert 10. år. Disse anbefalingene gjelder uavhengig av koronavirussituasjonen, men personer i risikogrupper rådes til å påse at de har oppdatert disse vaksinasjonene.
 • Fastlegen din gjør en vurdering av om du bør ha pneumokokkvaksine ut fra sykdommen du har. Det er ingen anbefaling om pneumokokkvaksine til friske personer under 65 år.
 • Ansatte som ikke har tatt influensavaksine kan bestille den hos bedriftssykepleier Liv.Tone.Kveen@sykehuset-innlandet.no, helst ved å sende e-post.
 • Influensaepidemien er på topp nå. Selv om toppen er mye lavere enn tidligere år, kan sesongen vare til april. Det er fortsatt aktuelt å ta vaksinen i mars.

Gravide ansatte

Oppdatert 30.03.2020 kl. 19.00

 • Det er ukjent om koronaviruset innebærer økt risiko for gravide. Tidligere utbrudd av SARS (som er beslektet med korona) i 2003 viste ingen fosterskader hos gravide.
 • For gravide gjelder de samme anbefalinger om håndhygiene og dråpesmitte. I tillegg bør kontakt med andre, utenom egen familie, begrenses.
 • For helsepersonell som er gravide, er det ut fra et føre-var-prinsipp anbefalt at annet helsepersonell tar prøver av og behandler personer med mulig covid-19-sykdom, så langt det er mulig. Tilrettelegging gjøres i samråd med leder.
 • For helsepersonell som er gravide, og som også har svangerskapskomplikasjoner eller kroniske sykdommer som kan være forbundet med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 (se definisjon av grupper med økt risiko over), anbefales omplassering til andre arbeidsoppgaver eller hjemmekontor. Vurdering gjøres ut fra individuell risiko.
 • Sykmelding er ikke anbefalt med mindre omplassering eller tilrettelegging for hjemmekontor ikke er mulig.
 • Gravide anbefales vaksine mot sesonginfluensa fra 2. trimester.

 


Ivaretakelse av ansatte

Psykososial støttetelefon

 • Ansatte som opplever situasjonen ekstra vanskelig og stressende og har et behov for å snakke med en fagperson, kan ta kontakt på psykososial støttetelefon, som betjenes av divisjon Psykisk helsevern.
 • Ta kontakt på telefonnummer 468 58 791. Åpningstid hverdager klokka 09.00-15.00.

Innkvartering av helsepersonell

 • Ved behov for innkvartering av helsepersonell, kan ansatte få plass på hotell i nærheten av sykehuset.
 • Det er muligheter for innkvartering på de overnattingsvirksomhetene som Sykehuset Innlandet har avtale med. Rom reserveres når behov meldes.
 • Ledige tjenesteboliger kan også benyttes til dette formålet.
 • Ordningen kan i tillegg brukes ved behov for innkvartering av pasienter.
 • Ved behov for innkvartering tar ledere kontakt for oversikt over tilgjengelige rom, boliger og priser.
 • Behov meldes til avdelingssjef i Eiendomsforvaltning på e-post Rune.Aaberg@sykehuset-innlandet.no eller telefon 905 90 130.

Bruk av parkeringsplasser | Oppdatert 30.06.2020 kl. 13.45

 • Ansatte anbefales å bruke egen bil til og fra jobb.
 • Midlertidig ordning med fri bruk for ansatte av sykehusets egne parkeringsplasser videreføres foreløpig fram til 15. august:
  • Ansatte på Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer kan benytte sykehusets parkeringsplasser for pasienter og pårørende uten å betale parkeringsavgift.
  • Ansatte oppfordres til å ta i bruk ansattparkeringen dersom det er ledige plasser der.
  • Det kreves ikke inn parkeringsavgift for parkering i parkeringshusene som disponeres til ansattparkering.
  • For å benytte ordningen må ansatte ha vanlig parkeringstillatelse med digital parkeringsavtale (den som gjelder for ansattparkering for øvrig).
 • På Gjøvik endres midlertidig ordning med fri bruk for sykehusets ansatte av kommunens parkeringsplasser rundt sykehuset endres fra 1. juli 2020:
  • Det må betales avgift på gateparkering med timebetaling (gjelder Ludvig Skattums gate nord for Johan Sverdrups gate, Johan Sverdrups gate sør for Ole Bulls gate, Kyrre Grepps gate).
  • Parkeringsplasser tilrettelagt for dagparkering kan brukes uten å betale avgift (gjelder Ludvig Skattums gate sør for Oscar Nissens gate, Johan Sverdrups gate nord for Ole bulls gate, Oscar Nissens gate).
 • På Hamar fortsetter den midlertidige ordningen med fri bruk for sykehusets ansatte av kommunens parkeringsplasser ved Krematoriet inntil videre. 
Hvordan få digital parkeringsavtale

 

IKT og pålogging

Hvordan koble seg på hjemmefra

Ulike løsninger

 • Når man jobber hjemmefra med arbeidsgiver sitt utstyr, logger man seg på via løsningen «VPN».
 • Dersom ansatte ikke har utstyr fra jobben, kan man benytte privat utstyr for å koble seg på via løsningen «Ekstern arbeidsflate».


Pålogging fra privat PC (ekstern arbeidsflate)

 • Gå til https://ekstern.sykehuspartner.no/
 • Du blir bedt om å logge inn med elektronisk ID.
 • Brukernavnet ditt vil være utfylt, og du må taste inn passordet ditt og klikke «Logon» (bruk passordet du bruker når du logger inn på jobb).
 • Les meldingen som dukker opp og klikk «OK».
 • Klikk på ikonet for å starte arbeidsflaten din.
 • Ved første oppstart av arbeidsflaten vil de fleste bli spurt om å installere «Citrix Receiver». Følg stegene i brukerveiledningen under for å installere.
 • Når «Citrix Receiver» er installert kan du prøve å starte arbeidsflaten din på nytt.
 • Med ekstern arbeidsflate får du i hovedsak tilgang til det du har tilgang til når du er på jobb. Det er noen få systemer som ikke fungerer på denne måten, blant annet RIS/PACS. Dersom det er en applikasjon du mangler, kan denne bestilles i henhold til ordinære bestillingsrutiner.
 • Merk at løsningen er søknadsbasert. Dette medfører at alle brukere som har tjenstlig formål for å bruke ekstern arbeidsflate, må søke om dette gjennom Min Sykehuspartner. Se informasjon på intranett.
 • Fra 1. juli stenges den gamle løsningen «Startportalen». Ansatte som fortsatt bruker start.sykehuspartner.no og fremdeles har behov for å logge seg på sykehusets arbeidsflate fra privat utstyr, må søke om tilgang til «Ekstern arbeidsflate».
Brukerveiledning for ekstern arbeidsflate – PC (sykehuspartner.no) Brukerveiledning for ekstern arbeidsflate – Mac (sykehuspartner.no)

 

Pålogging fra sykehusets PC (VPN)

 • Løsning for VPN skal ligge på PC-en din når du får den utlevert.
 • Med VPN vil du i stor grad få tilgang til det du har tilgang til når du er på jobb. Unntaket er
  noen spesialapplikasjoner. Dersom det er en applikasjon du mangler, kan denne bestilles i
  henhold til ordinære bestillingsrutiner.
Brukerveiledning for VPN (sykehuspartner.no)

Hvordan gjennomføre elektroniske møter 

Les om hvordan du gjennomfører elektroniske møter

Læringsportalen hjemmefra


Passord

 • Du må ha et eget passord for å logge inn i Læringsportalen hjemmefra:
  • Gå til nettsiden og klikk på Innlogging
  • Klikk på Glemt passord?
  • Velg helseforetak Sykehuset Innlandet og din B-bruker/bokstav-ident
  • Velg å få passord tilsendt på sms
  • Du får sms med passordlenke til din mobil, og kan velge nytt passord selv
 • Hvis du ikke har lagt inn mobilnummer, kan du få passordlenken til e-posten din på jobb. Dette krever tilgang til denne e-posten for å få satt nytt passord.
 • Deretter går du tilbake til nettsiden og logger inn med B-bruker/bokstav-ident + selvvalgt passord.


Problemer med avspilling?

 • Hvis du får problemer med kursene, sjekk at du har sist oppdaterte nettleser. Chrome (for PC) skal fungere fint. Sørg også for at Adobe Flash Player er oppdatert.


Feil med Læringsportalen?

Bruk av sykehusets nettverk

 • Det er viktig å sikre god kapasitet på nettverk til arbeidsoppgaver.   
 • Sykehuspartner oppfordrer ansatte til å begrense bruken av videomøter til de som er nødvendig.   
  • Sykehuspartner stenger Netflix, HBO og andre underholdningstjenester fra 20.03.2020 klokka 12.00.
  • Tiltaket berører ikke gjestenettet. Pasienter kan fortsatt benytte strømmetjenester.
  • Andre strømmetjenester, som nett-radio, nyhetskanaler, YouTube/Vimeo, musikk og lignende, er åpent, men ansatte oppfordres til å bruke privat utstyr (som radio, TV, mobil, nettbrett eller musikkanlegg).
 • Sykehuspartner øker nettverkskapasiteten for å imøtekomme behovene, men om det blir ytterligere kapasitetsproblemer vil klinisk trafikk prioriteres.

Brukerstøtte hos Sykehuspartner

 • Finner du ikke det du leter etter eller trenger du hjelp?
 • Informasjon og veiledninger til ansatte i Helse Sør-Øst er tilgjengelig på Sykehuspartners nettsider.
Informasjon om innlogging og brukerstøtte hos Sykehuspartner


Ved hjemmekontor

Ikke utskrift av sensitiv informasjon

 • Det er ikke anledning til å ta utskrift av sensitiv informasjon hjemme.
 • Personopplysninger og opplysninger av særlig kategori (sensitive) skal ikke sendes fra sykehusets e-post til privat e-post for å muliggjøre utskrift.
 • E-post er usikkert, og ved å tillate utskrift fra hjemmekontor er det stor sannsynlighet for at helse- og personopplysninger kommer på avveie.

Kompensasjon

Ansatte vil kunne ha krav på kompensasjon i forbindelse med hjemmekontor knyttet til koronavirus. Hver enkelt ansatt bes om å ta kontakt med sin nærmeste leder.

Bredbånd/ADSL og telefon

 • Sykehuset Innlandet har retningslinjer for utgiftskompensasjon for bredbånd/ADSL og telefon.
 • Bredbånd/ADSL: Fast sum på 500 kroner per måned (uavhengig av stillingsbrøk)
 • Telefon for de som ikke har tjenestemobil: 200 kroner per måned (uavhengig av stillingsbrøk)

Yrkesskadeforsikring

 • Utgangspunktet er at den ansatte er yrkesskadeforsikret når det utføres arbeid på hjemmekontor i arbeidsgivers tjeneste.
 • En forutsetning er at arbeidet utføres på en nærmere avgrenset og egnet del av boligen.
 • Dersom arbeidstakeren beveger seg andre steder i huset, vil han som hovedregel ikke være omfattet av yrkesskadeforsikringen.
 • Skade som oppstår i forbindelse med rent private gjøremål faller utenfor yrkesskadeforsikringens dekningsområde.
 • For å få rett til yrkesskadeerstatning kreves det at vilkårene for dekning ellers er oppfylt. Dette beror på en konkret vurdering i det enkelte tilfelle.


Tilgjengelig internt

Retningslinjer, prosedyrer og opplæring

Retningslinjer og aktuelle prosedyrer, samt aktuell informasjon og ressurser for opplæring av ansatte, er tilgjengelig via Sykehuset Innlandets interne systemer.

Informasjon fra stabsområde HR

Informasjon fra stabsområde HR til ledere og ansatte om temaer knyttet til endringer av avtaler og regelverk, samt veiledning fra Bedriftshelsetjenesten knyttet til ivaretakelse av ansatte, er tilgjengelig via sykehusets intranett. 

 

Fant du det du lette etter?