Informasjon til ansatte

Grønn beredskap i forbindelse med koronavirusTesting, karantene og isolasjon

Har du luftveissymptomer? 

Oppdatert 11.09.2020 kl. 09.30

 • Det anbefales at alle som har nyoppståtte luftveissymptomer som ikke har en kjent årsak, testes og holder seg hjemme til de har fått svar.
 • Ved negativ test kan du gå tilbake på jobb når du er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri), selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon. Du må bruke munnbind så lenge symptomene varer. Tilbakekomst på jobb må avklares med nærmeste leder.
  • Selv etter negativ test er det viktig å være hjemme fra jobb i den smitteførende fasen. Dette for å unngå smitte i sykehuset, som igjen utløser nye runder med koronamistanke hos andre medarbeidere, behov for testing og ytterligere fravær.
 • Ved forverring av symptomer igjen skal du ikke møte på jobb.
 • Ved positiv test må ansatte ta kontakt med nærmeste leder.
 • Leder vurderer behov for karantene eller isolasjon (se egne avsnitt under) i henhold til kriteriene angitt.


Aktuelle lenker

Informasjon om testing av ansatte Hvis du mistenker at du er syk med koronaviruset (fhi.no)

Testing | Oppdatert 06.04.2021 kl. 08.55

Informasjon om testing av ansatte

Karantene | Oppdatert 29.03.2021 kl. 10.40

Karantene pålegges for:

 • alle «nærkontakter» til bekreftede tilfeller med covid-19
 • de som ankommer Norge fra utlandet, med visse unntak definert av myndighetene
  • Se eget avsnitt om privatreiser til utlandet.
  • Se eget avsnitt om vikarer og fast ansatte bosatt i utlandet. 

Former for karantene

 • Smittekarantene:
  • Nærkontakter skal være i karantene i 10 døgn etter siste kontakt med den som er smittet. Dersom du oppholder deg i en bolig med en annen som i løpet av karantenetiden får positivt testresultat, må du starte på en ny karanteneperiode fra siste tidspunkt dere hadde kontakt. Karantenen kan forkortes dersom det foreligger en negativ PCR-test tatt tidligst 7 døgn etter siste kontakt med den smittede.
  • Det gis unntak fra karanteneplikten i seks måneder etter gjennomgått covid-19-infeksjon. Det kreves norsk attest som dokumenterer infeksjon påvist med PCR-test eller antigentest for SARS-CoV-2 i Norge. Serologiske prøver er ikke godkjent som testmetode for unntak for smittekarantene.
  • Ansatte som har gjennomgått covid-19-infeksjon siste 6 måneder trenger ikke å testes om de defineres som nærkontakter, men må benytte beskyttelsesutstyr som andre.
  • I situasjoner der det er nødvendig for å opprettholde forsvarlig behandlingskapasitet, kan det gis unntak fra smittekarantene for ansatte som er vaksinert. Det må ha gått minst tre uker etter første dose. Den ansatte skal testes med PCR 3. og 7. døgn etter siste eksponering og kan ikke arbeide med spesielt sårbare pasientgrupper. Du er i karantene når du ikke er på jobb.
 • Ventekarantene:
  • Nærkontakters husstandsmedlemmer skal være i «ventekarantene» fram til nærkontakten har fått negativt svar på første test (men ikke lenger).
  • Det bør kun brukes ventekarantene for husstandsmedlemmer, og eventuelt partnere, til personer som er definert som nærkontakter.
  • Det anbefales ikke ventekarantene for øvrige nærkontakter.
  • Personer som har gjennomgått covid-19 de siste 6 månedene eller er vaksinerte (3 uker etter første dose), trenger ikke å være i ventekarantene. 
 • Innreisekarantene:
  • Du skal være i karantene i 10 døgn etter ankomst til Norge fra et rødt land/område.
  • Karantene kan forkortes dersom det foreligger en negativ PCR-test tatt tidligst 7 døgn etter ankomst.
  • Det gis enkelte unntak fra innreisekarantene for arbeidsreisende. Se eget avsnitt om vikarer og fast ansatte bosatt i utlandet.
 • Fritidskarantene:
  • Unntakene fra innreisekarantene gir på visse vilkår den som er i innreisekarantene anledning til å jobbe.
  • Når personen ikke er i arbeid, det vil si på fritiden, må vedkommende følge de samme regler som andre som er i innreisekarantene. Med fritid menes tid som ikke er arbeidstid.


Arbeid fra karantenestedet

 • For enkelte ansatte i karantene kan det være aktuelt at arbeidsgiver og arbeidstager blir enige om den ansatte kan utføre jobben fra karantenestedet. Dette avklares med nærmeste leder.


Dispensasjon fra karanteneplikt

 • Fullmakt for å innvilge dispensasjon fra karanteneplikt er gitt administrerende direktør.
  • Dispensasjon fra karanteneplikt må vurderes dersom det er strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift.
  • Vurderingen gjøres av avdelingssjef/avdelingsoverlege og diskuteres med egen divisjonsdirektør. Beslutningen tas av administrerende direktør.
 • Hvis en ansatt innhentes til jobb fra karantene, skal det iverksettes ekstra strenge smitteverntiltak.
  • Den ansatte skal ha på medisinnsk munnbind ved all nærkontakt både med pasienter, pårørende og ansatte.
  • Kontakt med andre i arbeidssituasjonen skal minimeres.


Informasjonsbrosjyre


Aktuelle lenker

Definisjon av mistenkt, sannsynlig og bekreftet tilfelle av covid-19, samt definisjon av nærkontakter (fhi.no)Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering (fhi.no)Råd til de som skal være i karantene (fhi.no)Unntak fra karanteneplikten og anbefalte smitteverntiltak (fhi.no)

Isolasjon

Oppdatert 05.11.2020 kl. 15.40

 • Hjemmeisolering gjelder for de som har bekreftet eller sannsynlig covid-19, men som ikke er så syke at de trenger å være isolert på sykehus.
 • Også ansatte i karantene som får symptomer på luftveisinfeksjon, skal testes og i hjemmeisolering. Gi beskjed til nærmeste leder.
 • Man kan avisoleres når det er gått 10 døgn etter symptomdebut og har vært feberfri i minst 24 timer.
 • PCR-testing før friskmelding anbefales ikke før oppstart i arbeidet igjen.
 • Se Folkehelseinstituttets nettsider for varighet og råd ved hjemmeisolering. 


Aktuelle lenker

Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering (fhi.no) Råd til de som skal være i hjemmeisolering (fhi.no)

Vikarer og fast ansatte fra utlandet | Oppdatert 14.04.2021 kl. 15.35

Vikarer og fast ansatte som ankommer Norge fra «gule» land/områder

 • Ingen karanteneplikt.
 • Ansatte skal som hovedregel testes for SARS-CoV-2 før oppstart i jobb. Fram til negativt testsvar foreligger kan hjemmekontor benyttes der dette er aktuelt.
 • Ansatte som starter i jobb før det har gått 5 døgn etter ankomst fra «gult» land, skal testes hver 3. dag. Siste test tas tidligst 7 døgn etter innreise til Norge.
 • Ansatte som starter i jobb etter det har gått 5 døgn etter ankomst fra «gult» land, skal testes før oppstart i jobb og når det har gått 7 døgn etter innreise til Norge.
 • Munnbind ved under 2 meter avstand til andre. Leder har ansvar for å påse at munnbind benyttes.
 • Alle må få opplæring i basale smittevernrutiner samt på- og avkledning, og til enhver tid følge retningslinjene for dette. Kurs er tilgjengelig i Læringsportalen og prosedyrer er tilgjengelig i Kvalitetsportalen. Liste over obligatoriske kurs ved første oppmøte finnes på side 2 i prosedyren Koronavirus – Opplæringsplan i Kvalitetsportalen (tilgjengelig når du er pålogget SIKT).


Dispensasjon fra karanteneplikt (innreisekarantene) i arbeidstiden for vikarer og fast ansatte som ankommer Norge fra «røde» land/områder i EU/EØS/Schengen


Ved innvilget dispensasjon fra karanteneplikt (innreisekarantene) i arbeidstiden skal den ansatte følge smittevernråd og testes som angitt under:

 • Ansatte som er vaksinert (det vil si 3 uker etter første dose, uansett vaksinetype), kan etter negativ PCR ved ankomst helt fritas fra innreisekarantene i arbeidstida. Arbeidsgiver plikter å innhente og vurdere dokumentasjon på vaksinasjonen.
 • For ansatte som ikke omfattes av første punkt, må negativt svar på undersøkelse for SARS-CoV-2 med PCR tatt tidligst 3 døgn etter ankomst til Norge foreligge før de kan komme inn i Sykehuset Innlandet.
 • For ansatte som ikke omfattes av første punkt, må det foretas retesting hver 3. dag. Dersom de tester negativt for SARS-CoV-2 med PCR tidligst 7 døgn etter ankomst, opphører innreisekarantenen (arbeidstid og fritid).
 • Munnbind ved under 2 meter avstand til andre. Leder har ansvar for å påse at munnbind benyttes.
 • Kontakt med andre i arbeidssituasjonen minimeres. Ansatte må praktisere god håndhygiene.
 • Ansatte må testes og straks forlate jobb ved utvikling av symptomer på luftveisinfeksjon, feber eller ved redusert allmenntilstand.
 • Alle må få opplæring i basale smittevernrutiner samt på- og avkledning, og til enhver tid følge retningslinjene for dette. Kurs er tilgjengelig i Læringsportalen og prosedyrer er tilgjengelig i Kvalitetsportalen. Liste over obligatoriske kurs ved første oppmøte finnes på side 2 i prosedyren Koronavirus – Opplæringsplan i Kvalitetsportalen (tilgjengelig når du er pålogget SIKT).
 • Dispensasjon fra karanteneplikt for ansatte gjelder kun under arbeid og på vei til eller fra arbeidet.


Presiseringer for grensependlere, dagpendlere og ukependlere, bosatt i Sverige eller Finland, og som ikke har arbeid i helsetjenesten i hjemlandet

 • De som mer enn én gang i løpet av en periode på 15 dager ankommer Norge fra områder i Sverige eller Finland med karanteneplikt, er unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden dersom de i Norge testes for SARS-CoV-2 minst hver 7. dag.
 • Munnbind ved under 2 meter avstant til andre. Leder har ansvar for å påse at munnbind benyttes.


Unntak fra karanteneplikt

 • Smittekarantene:
  • Det gis unntak fra karanteneplikten i seks måneder etter gjennomgått covid-19-infeksjon. Det kreves norsk attest som dokumenterer infeksjon påvist med PCR-test eller antigentest for SARS-CoV-2 i Norge. Serologiske prøver er ikke godkjent som testmetode for unntak for smittekarantene.
  • Ansatte som har gjennomgått covid-19-infeksjon siste 6 måneder trenger ikke å testes om de defineres som nærkontakter, men må benytte beskyttelsesutstyr som andre.
 • Innreisekarantene:
  • Det gis ikke unntak fra karanteneplikten for personer som har gjennomgått covid-19-infeksjon.
  • Det gis enkelte unntak fra innreisekarantene for arbeidsreisende.
 • Fritidskarantene:
  • Unntakene fra innreisekarantene gir på visse vilkår den som er i innreisekarantene anledning til å jobbe selv om vedkommende er i karantene.
  • Når personen ikke er i arbeid, det vil si på fritiden, må vedkommende følge de samme regler som andre som er i innreisekarantene. Med fritid menes tid som ikke er arbeidstid.


Informasjon om grensepassering

 • Politiet opplyser at alle reisende som drar til eller fra Norge må være forberedt på å vise gyldig legitimasjon, og anbefaler at du tar med deg pass på reiser også innenfor Norden.


Vaksinasjonsbevis

 • Koronavaksinen registreres sammen med andre vaksiner i det nasjonale vaksinasjonsregisteret Sysvak.
 • Ved å logge inn på helsenorge.no, kan ansatte selv skrive ut vaksinasjonsbevis for koronavaksinen og andre vaksiner man har tatt.
 • Gå inn på https://tjenester.helsenorge.no/vaksiner og velg elektronisk ID (norsk), for eksempel BankID eller BankID på mobil (knyttet opp mot norsk bankkonto).
 • Dersom den ansatte ikke har norsk ID, ta kontakt med bedriftshelsetjenesten i Sykehuset Innlandet på e-post bht@sykehuset-innlandet.no eller på telefon 936 53 081, som bistår med vaksinasjonsbevis.


Informasjonsbrosjyre


Aktuelle lenker

Oversikt over «gule» og «røde» områder (fhi.no)Unntak fra karanteneplikten og anbefalte smitteverntiltak (fhi.no)

Ved spørsmål eller tvil

Oppdatert 25.08.2020 kl. 08.30


Reise- og møtevirksomhet

Privatreiser til utlandet

Oppdatert 10.03.2021 kl. 08.45

Felles anbefalinger for ansatte, studenter i praksis og hospitanter i Sykehuset Innlandet

 1. Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Sykehuset Innlandet slutter seg til dette.
 2. All reiseaktivitet til land/områder med økt smitterisiko («gule» land/områder som er unntatt karanteneplikt), skjer på eget ansvar. Under de rådende forhold ber arbeidsgiver om at alle ansatte nøye vurderer både behovet for å reise og hvilke forholdsregler man bør ta når man velger å reise til de enkelte land/områder.
 3. Reiser til land/områder med forhøyet smitterisiko («røde» land/områder med karanteneplikt) frarådes. Dersom ansatte likevel mener at de har viktige grunner for å reise til slike land/områder, ber vi om at reisen først drøftes med nærmeste leder.
 4. Hvis ansatte velger å reise til «røde» land/områder med karanteneplikt, ber vi om at de på forhånd redegjør for hvordan karantenetiden vil bli gjennomført slik at plikter og ansvar i arbeidsforholdet ikke rammes unødig. Karantenetiden er i dag på 10 dager. Ansatte kan gå ut av karantene dersom de tester negativt for covid-19 med PCR tidligst sju døgn etter ankomst.
 5. Karantenetiden skal primært planlegges som en del av feriefraværet. Dersom karantenetiden ikke inngår i det avtalte feriefraværet, må ansatte gå i karantene uten lønn (ulønnet permisjon). Det er reiserådene på utreisetidspunktet som er avgjørende for dette, det vil si at det gjelder reiser til «røde» land/områder på utreisetidspunktet.
 6. Hvis ansatte får luftveissymptomer etter en reise, innenlands eller utenlands, skal de testes for SARS-CoV-2 og holde seg hjemme til de er symptomfrie. Det oppfordres til testing selv ved milde symptomer eller vag mistanke om smitte.
 7. Ansatte bes informere arbeidsgiver dersom de har vært på reise i land som ikke er omfattet av karanteneplikt («gule» land/områder) i løpet av siste 10 dager før de skal tilbake i jobb. Disse ansatte skal som hovedregel testes for SARS-CoV-2 før oppstart i jobb, og må følge retningslinjer for vikarer og fast ansatte som ankommer Norge fra «gule» land/områder (beskrevet i eget avsnitt over).


Aktuelle lenker

Oversikt over «gule» og «røde» områder (fhi.no)

Tjenestereiser til utlandet

Oppdatert 04.11.2020 kl. 11.55

 • For møtevirksomhet internt i Sykehuset Innlandet gjelder følgende:

  • Maks antall ansatte, inkludert møteleder, er 20. Det skal være 2 meter avstand mellom hver deltaker for å unngå karantene.

  • Dette medfører at noen må finne alternative løsninger for gjennomføring av morgenmøter, internundervisning og lignende.

 • For behandling i grupper gjelder følgende:

  • Maks antall deltakere, inkludert behandlere, er 20. Det skal holdes 1 meter avstand.

  • Deltakere skal gjennom pre-triagering og man bør unngå å kalle inn personer som er i risiko for alvorlig forløp av covid-19.

 • For møtevirksomhet eksternt gjelder følgende:

  • Ansatte skal ikke delta på arrangementer med mer enn 50 deltakere.

  • Forsøk å unngå fysiske møter og benytt Skype eller telefonmøter der det er mulig.

  • Ved behov for fysisk deltakelse på eksterne møter og kurs, skal behovet vurderes og godkjennes av egen leder.

  • Deltakelse på obligatoriske kurs for spesialisthelsetjenesten tillates. Arrangør sørger for nødvendige smitteverntiltak.

  • Sjekk reisebestemmelser dersom du må reise.

Ved spørsmål eller tvil

Oppdatert 25.08.2020 kl. 08.30


Fravær og fraværsregistrering

Fravær ved stenging av barnehager, skoler og SFO

Oppdatert 02.03.2021 kl. 16.15

 • Se prosedyren Fraværskoder med kommentarer for registrering i Gat (tilgjengelig når du er pålogget SIKT).
 • I 2021 gis det dobbelt så mange dager med omsorgsdager. Dette følger av Midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien fra Arbeids- og sosialdepartementet, kapittel § 4-3. 
 • Omsorgsdager kan overføres fra en omsorgsperson til en annen i perioder skole eller barnehage er stengt på grunn av covid-19 i 2021. Søknad til NAV 09-06.05.  
 • Dersom det kommer lokale utbrudd og barnehager/skoler stenger, kan foreldre bruke omsorgsdager så lenge stengingen varer. Det betyr at arbeidstaker kan bruke omsorgsdager i disse tilfellene, selv om kvoten for omsorgsdager er brukt opp.
 • I slike tilfeller gjelder inntil 01.07.2021 følgende:
  • Skolen eller barnehagen bekrefter at skolen/trinnet/klassen eller barnehagen er stengt, eller at barnet er satt i karantene. 
  • Det skal leveres en skriftlig bekreftelse på stengingen fra barnehage/skolen. Denne bekreftelsen skal foreldrene levere til arbeidsgiver.

Sykefravær og fraværsregistrering i Gat | Oppdatert 25.03.2021 kl. 12.15

 • Se prosedyren Fraværskoder med kommentar for registrering av koronarelatert fravær i Gat (tilgjengelig når du er pålogget SIKT).
 • Det er viktig med korrekt registrering i forbindelse med koronarelatert fravær, for å sikre refusjon fra 4. fraværsdag. Arbeidsgiver utbetaler sykepenger fra 4. til 16. dag og krever refusjon fra trygden. Oppheves 01.07.2021.
 • Koronarelatert fraværsregistrering er gjeldende etter Midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien fra Arbeids- og sosialdepartementet. Ikrafttredelse 20.03.2020 med virkning fra16.03.2020-01.01.2022.
 • Arbeidstakere som settes i ventekarantene fordi man er nærkontakt av nærkontakt har rett til sykepenger på lik linje med arbeidstakere som settes i ordinær karantene. Dette fremkommer av rundskriv til midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven på grunn av covid-19 § 3-1. Forskriften slår fast at arbeidstakere skal opplyse til arbeidsgiver om at sykefraværet skyldes covid-19.
 • Ansatte som mottar arbeidsavklaringspenger eller har en ytelse fra KLP, har i utgangspunktet ikke rett til sykepenger. Ta kontakt med HR Forvaltning ved Beate Lundstadsveen på telefon 920 34 189 for nærmere avklaring.
 • Ved eventuelle spørsmål vedrørende registrering av koronarelatert fravær i Gat, ta kontakt med lokal HR-rådgiver.Risikogrupper

Råd og tilrettelegging

Oppdatert 22.09.2020 kl. 13.40

Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende (fhi.no) Anbefalinger til arbeidsgivere i helsesektoren (helsedirektoratet.no)

Anbefaling om vaksine

Oppdatert 22.09.2020 kl. 13.40

 • Folkehelseinstituttet har anbefalinger om at personer i risikogrupper skal ta influensavaksine hver sesong og pneumokokkvaksine (mot en bakterie som blant annet kan gi lungebetennelse) hvert 10. år. Disse anbefalingene gjelder uavhengig av koronavirussituasjonen, men personer i risikogrupper rådes til å påse at de har oppdatert disse vaksinasjonene.
 • Fastlegen din gjør en vurdering av om du bør ha pneumokokkvaksine ut fra sykdommen du har. Det er ingen anbefaling om pneumokokkvaksine til friske personer under 65 år.
 • Spørsmål om vaksinasjon mot årets sesonginfluensa rettes til nærmeste leder eller avdelingssjef.

Gravide ansatte

Oppdatert 22.09.2020 kl. 13.40

 • Det er ukjent om koronaviruset innebærer økt risiko for gravide. Tidligere utbrudd av SARS (som er beslektet med korona) i 2003 viste ingen fosterskader hos gravide.
 • For gravide gjelder de samme anbefalinger om håndhygiene og dråpesmitte. I tillegg bør kontakt med andre, utenom egen familie, begrenses.
 • For helsepersonell som er gravide, er det ut fra et føre-var-prinsipp anbefalt at annet helsepersonell tar prøver av og behandler personer med mulig covid-19-sykdom, så langt det er mulig. Tilrettelegging gjøres i samråd med leder.
 • For helsepersonell som er gravide, og som også har svangerskapskomplikasjoner eller kroniske sykdommer som kan være forbundet med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 (se definisjon av grupper med økt risiko over), anbefales omplassering til andre arbeidsoppgaver eller hjemmekontor. Vurdering gjøres ut fra individuell risiko.
 • Sykmelding er ikke anbefalt med mindre omplassering eller tilrettelegging for hjemmekontor ikke er mulig.
 • Gravide anbefales vaksine mot sesonginfluensa fra 2. trimester.


Aktuelle lenker

Råd og informasjon for gravide og ammende (fhi.no)Råd for håndtering av gravide med påvist/mulig koronavirus (legeforeningen.no)

 


Ivaretakelse av ansatte

Psykososial støttetelefon

Oppdatert 11.09.2020 kl. 09.30

 • Ansatte som opplever situasjonen ekstra vanskelig og stressende, og har et behov for å snakke med en fagperson, kan ta kontakt på psykososial støttetelefon, som betjenes av Sykehuset Innlandets bedriftshelsetjeneste.
 • Ta kontakt på telefonnummer 468 58 791. Åpningstid hverdager klokka 09.00-15.00.

Innkvartering av helsepersonell

 • Ved behov for innkvartering av helsepersonell, kan ansatte få plass på hotell i nærheten av sykehuset.
 • Det er muligheter for innkvartering på de overnattingsvirksomhetene som Sykehuset Innlandet har avtale med. Rom reserveres når behov meldes.
 • Ledige tjenesteboliger kan også benyttes til dette formålet.
 • Ordningen kan i tillegg brukes ved behov for innkvartering av pasienter.
 • Ved behov for innkvartering tar ledere kontakt for oversikt over tilgjengelige rom, boliger og priser.
 • Behov meldes til avdelingssjef i Eiendomsforvaltning på e-post Rune.Aaberg@sykehuset-innlandet.no eller telefon 905 90 130.

Bruk av parkeringsplasser 

Oppdatert 14.08.2020 kl. 14.40

 • Ansatte anbefales å unngå bruk av kollektivtransport når det der mulig.
 • Ansatte parkerer gratis på utendørs parkeringsarealer forbeholdt ansatte (betaling i parkeringshus) ved bruk av vanlig parkeringstillatelse med digital parkeringsavtale.
 • Ved parkering på ordinære parkeringsarealer for pasienter og besøkende må parkeringsavgift betales i henhold til gjeldende takster.
 • Vi oppfordrer ansatte til å gjøre seg kjent med de parkeringsmulighetene som finnes for ansatte lokalt, da enkelte parkeringsarealer er lokalisert i sykehusenes øvrige nærområder.
 • Vi jobber fortløpende med å løse eventuelle kapasitetsutfordringer knyttet til ansattparkering og vurderer eventuelle tilpasninger hvis det blir nødvendig.
 • På Gjøvik endres midlertidig ordning med fri bruk for sykehusets ansatte av kommunens parkeringsplasser rundt sykehuset fra 1. juli 2020:
  • Det må betales avgift på gateparkering med timebetaling på offentlig vei (gjelder Ludvig Skattums gate nord for Johan Sverdrups gate, Johan Sverdrups gate sør for Ole Bulls gate, Kyrre Grepps gate).
  • Parkeringsplasser tilrettelagt for dagparkering kan brukes uten å betale avgift (gjelder Ludvig Skattums gate sør for Oscar Nissens gate, Johan Sverdrups gate nord for Ole bulls gate, Oscar Nissens gate).
 • På Hamar fortsetter den midlertidige ordningen med fri bruk for sykehusets ansatte av kommunens parkeringsplasser ved Krematoriet inntil videre. 


Aktuelle lenker

Hvordan få digital parkeringsavtale


Ved spørsmål, kontakt Eiendomsforvaltning:


Rune Aaberg
Telefon: 90 59 01 30
E-post: rune.aaberg@sykehuset-innlandet.no

Tor Martin Haaland
Telefon: 95 92 21 64
E-post Tor.Martin.Haaland@sykehuset-innlandet.no

 IKT og pålogging

Hvordan koble seg på hjemmefra

Ulike løsninger

 • Når man jobber hjemmefra med arbeidsgiver sitt utstyr, logger man seg på via løsningen «VPN».
 • Dersom ansatte ikke har utstyr fra jobben, kan man benytte privat utstyr for å koble seg på via løsningen «Ekstern arbeidsflate».


Pålogging fra privat PC (ekstern arbeidsflate)

 • Gå til https://ekstern.sykehuspartner.no/
 • Du blir bedt om å logge inn med elektronisk ID.
 • Brukernavnet ditt vil være utfylt, og du må taste inn passordet ditt og klikke «Logon» (bruk passordet du bruker når du logger inn på jobb).
 • Les meldingen som dukker opp og klikk «OK».
 • Klikk på ikonet for å starte arbeidsflaten din.
 • Ved første oppstart av arbeidsflaten vil de fleste bli spurt om å installere «Citrix Receiver». Følg stegene i brukerveiledningen under for å installere.
 • Når «Citrix Receiver» er installert kan du prøve å starte arbeidsflaten din på nytt.
 • Med ekstern arbeidsflate får du i hovedsak tilgang til det du har tilgang til når du er på jobb. Det er noen få systemer som ikke fungerer på denne måten, blant annet RIS/PACS. Dersom det er en applikasjon du mangler, kan denne bestilles i henhold til ordinære bestillingsrutiner.
 • Merk at løsningen er søknadsbasert. Dette medfører at alle brukere som har tjenstlig formål for å bruke ekstern arbeidsflate, må søke om dette gjennom Min Sykehuspartner. Se informasjon på intranett.
 • Fra 1. juli stenges den gamle løsningen «Startportalen». Ansatte som fortsatt bruker start.sykehuspartner.no og fremdeles har behov for å logge seg på sykehusets arbeidsflate fra privat utstyr, må søke om tilgang til «Ekstern arbeidsflate».

 

Pålogging fra sykehusets PC (VPN)

 • Løsning for VPN skal ligge på PC-en din når du får den utlevert.
 • Med VPN vil du i stor grad få tilgang til det du har tilgang til når du er på jobb. Unntaket er
  noen spesialapplikasjoner. Dersom det er en applikasjon du mangler, kan denne bestilles i
  henhold til ordinære bestillingsrutiner.


Aktuelle lenker

Brukerveiledning for ekstern arbeidsflate – PC (sykehuspartner.no)Brukerveiledning for ekstern arbeidsflate – Mac (sykehuspartner.no) Brukerveiledning for VPN (sykehuspartner.no)

Hvordan gjennomføre digitale møter

Oppdatert 30.11.2020 kl. 15.30     

Les om hvordan du gjennomfører digitale møter

Hvordan bruke Læringsportalen hjemmefra

Innlogging og passord

 • Gå til kurs.helse-sorost.no
 • Du må ha et eget passord for å logge inn i Læringsportalen hjemmefra:
  • Gå til nettsiden og klikk på Innlogging
  • Klikk på Glemt passord?
  • Velg helseforetak Sykehuset Innlandet og din B-bruker/bokstav-ident
  • Velg å få passord tilsendt på sms
  • Du får sms med passordlenke til din mobil, og kan velge nytt passord selv
 • Hvis du ikke har lagt inn mobilnummer, kan du få passordlenken til e-posten din på jobb. Dette krever tilgang til denne e-posten for å få satt nytt passord.
 • Deretter går du tilbake til nettsiden og logger inn med B-bruker/bokstav-ident + selvvalgt passord.


Problemer med avspilling?

 • Hvis du får problemer med kursene, sjekk at du har sist oppdaterte nettleser. Chrome (for PC) skal fungere fint. Sørg også for at Adobe Flash Player er oppdatert.


Feil med Læringsportalen?

Bruk av sykehusets nettverk

 • Det er viktig å sikre god kapasitet på nettverk til arbeidsoppgaver.   
 • Sykehuspartner oppfordrer ansatte til å begrense bruken av videomøter til de som er nødvendig.   
  • Sykehuspartner stenger Netflix, HBO og andre underholdningstjenester fra 20.03.2020.
  • Tiltaket berører ikke gjestenettet. Pasienter kan fortsatt benytte strømmetjenester.
  • Andre strømmetjenester, som nettradio, nyhetskanaler, YouTube/Vimeo, musikk og lignende, er åpent, men ansatte oppfordres til å bruke privat utstyr (som radio, TV, mobil, nettbrett eller musikkanlegg).
 • Sykehuspartner øker nettverkskapasiteten for å imøtekomme behovene, men om det blir ytterligere kapasitetsproblemer vil klinisk trafikk prioriteres.

Brukerstøtte hos Sykehuspartner

 • Finner du ikke det du leter etter eller trenger du hjelp?
 • Informasjon og veiledninger til ansatte i Helse Sør-Øst er tilgjengelig på Sykehuspartners nettsider.


Aktuelle lenker

Informasjon om innlogging og brukerstøtte hos Sykehuspartner


Ved hjemmekontor

Ikke utskrift av sensitiv informasjon

 • Det er ikke anledning til å ta utskrift av sensitiv informasjon hjemme.
 • Personopplysninger og opplysninger av særlig kategori (sensitive) skal ikke sendes fra sykehusets e-post til privat e-post for å muliggjøre utskrift.
 • E-post er usikkert, og ved å tillate utskrift fra hjemmekontor er det stor sannsynlighet for at helse- og personopplysninger kommer på avveie.

Kompensasjon

Ansatte vil kunne ha krav på kompensasjon i forbindelse med hjemmekontor knyttet til koronavirus. Hver enkelt ansatt bes om å ta kontakt med sin nærmeste leder.

Bredbånd/ADSL og telefon

 • Sykehuset Innlandet har retningslinjer for utgiftskompensasjon for bredbånd/ADSL og telefon.
 • Bredbånd/ADSL: Fast sum på 500 kroner per måned (uavhengig av stillingsbrøk)
 • Telefon for de som ikke har tjenestemobil: 200 kroner per måned (uavhengig av stillingsbrøk)

Yrkesskadeforsikring

 • Utgangspunktet er at den ansatte er yrkesskadeforsikret når det utføres arbeid på hjemmekontor i arbeidsgivers tjeneste.
 • En forutsetning er at arbeidet utføres på en nærmere avgrenset og egnet del av boligen.
 • Dersom arbeidstakeren beveger seg andre steder i huset, vil han som hovedregel ikke være omfattet av yrkesskadeforsikringen.
 • Skade som oppstår i forbindelse med rent private gjøremål faller utenfor yrkesskadeforsikringens dekningsområde.
 • For å få rett til yrkesskadeerstatning kreves det at vilkårene for dekning ellers er oppfylt. Dette beror på en konkret vurdering i det enkelte tilfelle.


Intern informasjon

Tilgjengelig når du er pålogget SIKT

Oppdatert 23.12.2020 kl. 22.40

Informasjon til ansatte om korona på sykehusets internettside er ikke uttømmende.

Følgende er tilgjengelig via Sykehuset Innlandets interne systemer (tilgjengelig når du er pålogget SIKT):

 • Prosedyrer og retningslinjer i Kvalitetsportalen
 • Ressurser og aktuell informasjon knyttet til opplæring av ansatte
 • Informasjon fra stabsområde HR om temaer knyttet til korona

All informasjon er tilgjengelig fra sykehusets intranettside med informasjon om korona.

Fant du det du lette etter?