Informasjon til ansatte

Ekstraordinære smitteverntiltak i forbindelse med koronavirus


Reise- og møtevirksomhet

Felles anbefalinger for ansatte, studenter i praksis og hospitanter i Sykehuset Innlandet

 1. Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Sykehuset Innlandet slutter seg til dette.
 2. All reiseaktivitet til land/områder med økt smitterisiko («gule» land/områder som er unntatt karanteneplikt), skjer på eget ansvar. Under de rådende forhold ber arbeidsgiver om at alle ansatte nøye vurderer både behovet for å reise og hvilke forholdsregler man bør ta når man velger å reise til de enkelte land/områder.
 3. Reiser til land/områder med forhøyet smitterisiko («røde» land/områder med karanteneplikt) frarådes. Dersom ansatte likevel mener at de har viktige grunner for å reise til slike land/områder, ber vi om at reisen først drøftes med nærmeste leder.
 4. Hvis ansatte velger å reise til «røde» land/områder med karanteneplikt, ber vi om at de på forhånd redegjør for hvordan karantenetiden vil bli gjennomført slik at plikter og ansvar i arbeidsforholdet ikke rammes unødig. Karantenetiden er i dag på 10 dager.
 5. Karantenetiden skal primært planlegges som en del av feriefraværet. Dersom karantenetiden ikke inngår i det avtalte feriefraværet, må ansatte gå i karantene uten lønn (ulønnet permisjon). Det er reiserådene på utreisetidspunktet som er avgjørende for dette, det vil si at det gjelder reiser til «røde» land/områder på utreisetidspunktet.
 6. Hvis ansatte får luftveissymptomer etter en reise, innenlands eller utenlands, skal de testes for SARS-CoV-2 og holde seg hjemme til de er symptomfrie. Det oppfordres til testing selv ved milde symptomer eller vag mistanke om smitte.
 7. Ansatte bes informere arbeidsgiver dersom de har vært på reise i land som ikke er omfattet av karanteneplikt («gule» land/områder) i løpet av siste 10 dager før de skal tilbake i jobb. Disse ansatte skal som hovedregel testes for SARS-CoV-2 før oppstart i jobb. Ansatte som blir testet skal bruke munnbind på jobb til og med 10. dagen etter hjemkomst eller unngå pasientnært arbeid og kontakt med kollegaer inntil negativ test foreligger.


Presisering til punkt 7

Ansatte som starter i jobb før det er gått 5 døgn etter retur fra «gult» land, skal testes 2 ganger med minimum 48 timers mellomrom. Siste test bør tas dag 7-8 etter retur. Nærkontakt (fysisk kontakt, < 2 meter > 15 minutter) med ansatte bør unngås. Se informasjon knyttet til testing, karantene og isolasjon i eget avsnitt under.  Smittevernråd ved reise, inkludert oversikt over «gule» og «røde» områder (fhi.no)


Refusjon

 • For møtevirksomhet internt i Sykehuset Innlandet gjelder følgende:
  • Maks antall ansatte, inkludert møteleder, er 20. Det skal være 2 meter avstand mellom hver deltaker for å unngå karantene.
  • Dette medfører at noen må finne alternative løsninger for gjennomføring av morgenmøter, internundervisning og lignende.
 • For behandling i grupper gjelder følgende:
  • Maks antall deltakere, inkludert behandlere, er 20. Det skal holdes 1 meter avstand.
  • Deltakere skal gjennom pre-triagering og man bør unngå å kalle inn personer som er i risiko for alvorlig forløp av covid-19.
 • For møtevirksomhet eksternt gjelder følgende:
  • Ansatte skal ikke delta på arrangementer med mer enn 50 deltakere.
  • Forsøk å unngå fysiske møter og benytt Skype eller telefonmøter der det er mulig.
  • Ved behov for fysisk deltakelse på eksterne møter og kurs, skal behovet vurderes og godkjennes av egen leder.
  • Deltakelse på obligatoriske kurs for spesialisthelsetjenesten tillates. Arrangør sørger for nødvendige smitteverntiltak.
  • Sjekk reisebestemmelser dersom du må reise.
 • Kostnader knyttet til avlyste tjenestereiser refunderes via skjema «Refusjon av utlegg» i Personalportalen. Husk å benytte prosjektnummer 171020 Koronavirus.

Ved spørsmål eller tvil

Oppdatert 25.08.2020 kl. 08.30


Testing, karantene og isolasjon

Har du luftveissymptomer? | Oppdatert 11.09.2020 kl. 09.30

 • Det anbefales at alle som har nyoppståtte luftveissymptomer som ikke har en kjent årsak, testes og holder seg hjemme til de har fått svar.
 • Ved negativ test kan du gå tilbake på jobb når du er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri), selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon. Du må bruke munnbind så lenge symptomene varer. Tilbakekomst på jobb må avklares med nærmeste leder.
  • Selv etter negativ test er det viktig å være hjemme fra jobb i den smitteførende fasen. Dette for å unngå smitte i sykehuset, som igjen utløser nye runder med koronamistanke hos andre medarbeidere, behov for testing og ytterligere fravær.
 • Ved forverring av symptomer igjen skal du ikke møte på jobb.
 • Ved positiv test må ansatte ta kontakt med nærmeste leder. Leder vurderer behov for karantene (se eget avsnitt under) eller isolasjon (se eget avsnitt under) i henhold til kriteriene angitt.
Informasjon om testing av ansatteHvis du mistenker at du er syk med koronaviruset (fhi.no)

Testing | Oppdatert 29.09.2020 kl. 10.35

Informasjon om testing av ansatte

Karantene og nærkontakter

Karantene pålegges for:


I tillegg anbefales karantene for:


Varighet og tiltak ved karantene

 • Karantene varer i 10 dager.
 • Negativt svar på covid-19-test fritar deg ikke fra karantene.


Råd til de som skal være i karantene (fhi.no)Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering (fhi.no)

  

Arbeid fra karantenestedet

 • For enkelte ansatte i karantene kan det være aktuelt at arbeidsgiver og arbeidstager blir enige om den ansatte kan utføre jobben fra karantenestedet. Dette avklares med nærmeste leder.


Unntak fra karanteneplikt

 • Det gis unntak fra karanteneplikten i seks måneder for personer som har gjennomgått covid-19-infeksjon.
  • Infeksjon må være påvist med PCR-test. Serologiske prøver er ikke er godkjent som testmetode for unntak for karantene.
 • Det gis unntak fra karanteneplikten for arbeidsreisende fra visse land/områder definert av myndighetene.
  • Se informasjon knyttet til vikarer og fast ansatte bosatt i utlandet i eget avsnitt under.
Unntak fra karanteneplikten og anbefalte smitteverntiltak (fhi.no)


Dispensasjon fra karanteneplikt

 • Fullmakt for å innvilge dispensasjon fra karanteneplikt er gitt administrerende direktør.
  • Dispensasjon fra karanteneplikt må vurderes dersom det er strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift.
  • Vurderingen gjøres av avdelingssjef/avdelingsoverlege og diskuteres med egen divisjonsdirektør.
  • Beslutningen tas av administrerende direktør.
 • Hvis en ansatt innhentes til jobb fra karantene, skal det iverksettes ekstra strenge smitteverntiltak.
  • Den ansatte skal ha på kirurgisk munnbind ved all nærkontakt både med pasienter, pårørende og ansatte.
  • Kontakt med andre i arbeidssituasjonen skal minimeres.
Unntak fra karanteneplikten og anbefalte smitteverntiltak (fhi.no)

Isolasjon

Oppdatert 23.07.2020 klokka 15.30

 • Hjemmeisolering gjelder for de som har bekreftet eller sannsynlig covid-19, men som ikke er så syke at de trenger å være isolert på sykehus.
 • Også ansatte i karantene som får symptomer på luftveisinfeksjon, skal testes og i hjemmeisolering. Gi beskjed til nærmeste leder.
 • Hjemmeisolasjon varer i minst 3 døgn etter symptomfrihet og minst 8 døgn etter symptomdebut.
 • I spesielle tilfeller kan det kreves negativ test før oppstart i arbeidet igjen. Ingen regnes som smitteførende etter at det har gått 21 døgn etter symptomdebut.
 • Se Folkehelseinstituttets nettsider for varighet og råd ved hjemmeisolering. 
Råd til de som skal være i hjemmeisolering (fhi.no)Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering (fhi.no)

Vikarer og fast ansatte fra utlandet | Oppdatert 18.09.2020 kl. 11.55

Vikarer og fast ansatte som ankommer Norge fra «gule» land/områder

 • Ingen karanteneplikt.
 • Ansatte skal som hovedregel testes for SARS-CoV-2 før oppstart i jobb. Fram til negativt testsvar foreligger kan de ha hjemmekontor der det er aktuelt.
 • Ansatte som starter i jobb før det har gått 5 døgn etter ankomst fra «gult» land, skal testes 2 ganger med minimum 48 timers mellomrom. Siste test bør tas dag 7-8 etter ankomst.
 • Ansatte som starter i jobb etter det har gått 5 døgn etter ankomst fra «gult» land, skal testes 1 gang.
 • Munnbind brukes ved all nærkontakt med pasienter, pårørende og ansatte i 10 dager etter ankomst. Nærkontakt (fysisk kontakt, < 2 meter > 15 minutter) med ansatte bør unngås.
 • Alle må få opplæring i basale smittevernrutiner samt på- og avkledning, og til enhver tid følge retningslinjene for dette. Kurs er tilgjengelig i Læringsportalen og prosedyrer er tilgjengelig i Kvalitetsportalen. Liste over obligatoriske kurs ved første oppmøte finnes på side 2 i prosedyren Koronavirus – Opplæringsplan i Kvalitetsportalen (tilgjengelig når du er pålogget SIKT).


Dispensasjon fra karanteneplikt for vikarer og fast ansatte som ankommer Norge fra «røde» land/områder i EU/EØS/Schengen, inklusivt Sverige


Ved innvilget dispensasjon fra karanteneplikt skal den ansatte følge smittevernråd og testes som angitt under:

 • Testes 2 ganger med minimum 48 timers mellomrom etter ankomst til Norge. Fram til første negative test foreligger har personen karanteneplikt og skal ikke møte på arbeid, men kan ha hjemmekontor der det er aktuelt. Test nummer to tas 7-8 dager etter innreise i Norge.
 • Munnbind ved all nærkontakt med pasienter, pårørende og ansatte i 10 dager etter siste eksponering/ankomst til Norge. Leder har ansvar for å påse at munnbind benyttes.
 • Minimere kontakt med andre i arbeidssituasjonen.
 • Praktisere god håndhygiene.
 • Testes og straks forlate jobb ved utvikling av symptomer på luftveisinfeksjon, feber eller ved redusert allmenntilstand.
 • Alle må få opplæring i basale smittevernrutiner samt på- og avkledning, og til enhver tid følge retningslinjene for dette. Kurs er tilgjengelig i Læringsportalen og prosedyrer er tilgjengelig i Kvalitetsportalen. Liste over obligatoriske kurs ved første oppmøte finnes på side 2 i prosedyren Koronavirus – Opplæringsplan i Kvalitetsportalen (tilgjengelig når du er pålogget SIKT).
 • Dispensasjon fra karanteneplikt for ansatte gjelder kun under arbeid og på vei til eller fra arbeidet.


Presiseringer for grensependlere og fast ansatte i «nordsjøturnus» bosatt i Sverige eller Finland, som ikke har arbeid i helsetjenesten i hjemlandet

 • For daglige grensependlere og ukependlere, inntreffer krav om egenerklæring og testing angitt over bare etter et sammenhengende opphold i hjemlandet som varer over 10 døgn. De skal likevel testes minst hver 7. dag. Øvrige smittevernråd angitt over skal alltid følges.
 • Ansatte med «nordsjøturnus», som ikke har hatt kontakt med covid-19-syke mens de har vært hjemme, skal testes minst hver 7. dag. Øvrige smittevernråd angitt over skal alltid følges.


Unntak for ansatte som har gjennomgått covid-19

 • Det gis unntak fra karanteneplikten i seks måneder for personer som har gjennomgått covid-19-infeksjon.
 • Infeksjon må være påvist med PCR-test. Serologiske prøver er ikke er godkjent som testmetode for unntak for karantene.


Informasjon om grensepassering

 • Politiet opplyser at alle reisende som drar til eller fra Norge må være forberedt på å vise gyldig legitimasjon, og anbefaler at du tar med deg pass på reiser også innenfor Norden for å lette grensekontrollen.
 • Sykehuset Innlandet legger til grunn at Sykehuset Innlandets ID-kort og pass / annen legitimasjon er gyldig dokumentasjon.
          
Unntak fra karanteneplikten og anbefalte smitteverntiltak (fhi.no)Smittevernråd ved reise, inkludert oversikt over «gule» og «røde» områder (fhi.no)

Ved spørsmål eller tvil

Oppdatert 25.08.2020 kl. 08.30


Fravær og fraværsregistrering

Registrering av status

 • Ansatte som er i hjemmekarantene, hjemmeisolasjon eller som har fravær på grunn av luftveissymptomer, skal daglig registrere egen status elektronisk.
Registrering av status

Sykefravær og fraværsregistrering i Gat | Oppdatert 14.09.2020 kl. 21.40

 • Det henvises til prosedyre «Fraværskoder med kommentar» for registrering i Gat (tilgjengelig når du er pålogget SIKT).
 • Koronarelatert fraværsregistrering er gjeldende inntil 31.12.2020 jfr. Midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien fra Arbeids- og sosialdepartementet.
 • Det er viktig med korrekt bruk av fraværskoder og registrering i forbindelse med koronarelatert fravær, for å sikre refusjon fra 4. fraværsdag.
 • Ansatte som mottar arbeidsavklaringspenger eller har en ytelse fra KLP, har i utgangspunktet ikke rett til sykepenger. Ta kontakt med HR Forvaltning ved Beate Lundstadsveen på telefon 920 34 189 for nærmere avklaring.
 • Ved eventuelle spørsmål vedrørende registering av koronarelatert fravær i Gat, ta kontakt med lokal HR-rådgiver.
 • Prosjektnummer «171020 - Koronavirus» er opprettet for bruk ved registrering av merarbeid eller innleie av vikarer som følge av karantene eller reelt sykefravær. Følgende lønnskostnader skal fra og med 14.09.2020 konteres på prosjektnummer korona i lønnssystemet:
  • Ekstra bemanning i akuttmottaket
  • Ekstra bemanning knyttet til «avklaringssenger»
  • Bemanning knyttet til økt behov for analysekapasitet i divisjon Medisinsk service
  • Vakthold i dørene (der det ikke brukes innleid Securitas)
  • Ekstra tiltak grunnet smittevern i poliklinisk drift
  • Opplæring av personell til behandling og pleie av covid-19-pasienter 
  • Innleie ved fravær grunnet covid-19
  • Ekstra renhold
  • Ekstra bemanning grunnet behandling og pleie av covid-19-pasienter
Risikogrupper

Risikogrupper og tilrettelegging | Oppdatert 22.09.2020 kl. 13.40

Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende (fhi.no) Anbefalinger til arbeidsgivere i helsesektoren (helsedirektoratet.no)

Anbefaling om vaksine | Oppdatert 22.09.2020 kl. 13.40

 • Det finnes per i dag ingen vaksine mot covid-19, men det forskes på dette for å kunne utvikle en vaksine.
 • Folkehelseinstituttet har anbefalinger om at personer i risikogrupper skal ta influensavaksine hver sesong og pneumokokkvaksine (mot en bakterie som blant annet kan gi lungebetennelse) hvert 10. år. Disse anbefalingene gjelder uavhengig av koronavirussituasjonen, men personer i risikogrupper rådes til å påse at de har oppdatert disse vaksinasjonene.
 • Fastlegen din gjør en vurdering av om du bør ha pneumokokkvaksine ut fra sykdommen du har. Det er ingen anbefaling om pneumokokkvaksine til friske personer under 65 år.
 • Spørsmål om vaksinasjon mot årets sesonginfluensa rettes til nærmeste leder eller avdelingssjef.

Gravide ansatte | Oppdatert 22.09.2020 kl. 13.40

 • Det er ukjent om koronaviruset innebærer økt risiko for gravide. Tidligere utbrudd av SARS (som er beslektet med korona) i 2003 viste ingen fosterskader hos gravide.
 • For gravide gjelder de samme anbefalinger om håndhygiene og dråpesmitte. I tillegg bør kontakt med andre, utenom egen familie, begrenses.
 • For helsepersonell som er gravide, er det ut fra et føre-var-prinsipp anbefalt at annet helsepersonell tar prøver av og behandler personer med mulig covid-19-sykdom, så langt det er mulig. Tilrettelegging gjøres i samråd med leder.
 • For helsepersonell som er gravide, og som også har svangerskapskomplikasjoner eller kroniske sykdommer som kan være forbundet med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 (se definisjon av grupper med økt risiko over), anbefales omplassering til andre arbeidsoppgaver eller hjemmekontor. Vurdering gjøres ut fra individuell risiko.
 • Sykmelding er ikke anbefalt med mindre omplassering eller tilrettelegging for hjemmekontor ikke er mulig.
 • Gravide anbefales vaksine mot sesonginfluensa fra 2. trimester.
Råd og informasjon for gravide og ammende (fhi.no)Råd for håndtering av gravide med påvist/mulig koronavirus (legeforeningen.no)

 


Ivaretakelse av ansatte

Psykososial støttetelefon | Oppdatert 11.09.2020 kl. 09.30

 • Ansatte som opplever situasjonen ekstra vanskelig og stressende, og har et behov for å snakke med en fagperson, kan ta kontakt på psykososial støttetelefon, som betjenes av Sykehuset Innlandets bedriftshelsetjeneste.
 • Ta kontakt på telefonnummer 468 58 791. Åpningstid hverdager klokka 09.00-15.00.

Innkvartering av helsepersonell

 • Ved behov for innkvartering av helsepersonell, kan ansatte få plass på hotell i nærheten av sykehuset.
 • Det er muligheter for innkvartering på de overnattingsvirksomhetene som Sykehuset Innlandet har avtale med. Rom reserveres når behov meldes.
 • Ledige tjenesteboliger kan også benyttes til dette formålet.
 • Ordningen kan i tillegg brukes ved behov for innkvartering av pasienter.
 • Ved behov for innkvartering tar ledere kontakt for oversikt over tilgjengelige rom, boliger og priser.
 • Behov meldes til avdelingssjef i Eiendomsforvaltning på e-post Rune.Aaberg@sykehuset-innlandet.no eller telefon 905 90 130.

Bruk av parkeringsplasser 

Oppdatert 14.08.2020 kl. 14.40

 • Ansatte anbefales å unngå bruk av kollektivtransport når det der mulig.
 • Ansatte parkerer gratis på utendørs parkeringsarealer forbeholdt ansatte (betaling i parkeringshus) ved bruk av vanlig parkeringstillatelse med digital parkeringsavtale.
 • Ved parkering på ordinære parkeringsarealer for pasienter og besøkende må parkeringsavgift betales i henhold til gjeldende takster.
 • Vi oppfordrer ansatte til å gjøre seg kjent med de parkeringsmulighetene som finnes for ansatte lokalt, da enkelte parkeringsarealer er lokalisert i sykehusenes øvrige nærområder.
 • Vi jobber fortløpende med å løse eventuelle kapasitetsutfordringer knyttet til ansattparkering og vurderer eventuelle tilpasninger hvis det blir nødvendig.
 • På Gjøvik endres midlertidig ordning med fri bruk for sykehusets ansatte av kommunens parkeringsplasser rundt sykehuset endres fra 1. juli 2020:
  • Det må betales avgift på gateparkering med timebetaling på offentlig vei (gjelder Ludvig Skattums gate nord for Johan Sverdrups gate, Johan Sverdrups gate sør for Ole Bulls gate, Kyrre Grepps gate).
  • Parkeringsplasser tilrettelagt for dagparkering kan brukes uten å betale avgift (gjelder Ludvig Skattums gate sør for Oscar Nissens gate, Johan Sverdrups gate nord for Ole bulls gate, Oscar Nissens gate).
 • På Hamar fortsetter den midlertidige ordningen med fri bruk for sykehusets ansatte av kommunens parkeringsplasser ved Krematoriet inntil videre. 
Hvordan få digital parkeringsavtale

   
Ved spørsmål, kontakt Eiendomsforvaltning:

Rune Aaberg
Telefon: 90 59 01 30
E-post: rune.aaberg@sykehuset-innlandet.no

Tor Martin Haaland
Telefon: 95 92 21 64
E-post Tor.Martin.Haaland@sykehuset-innlandet.no

 IKT og pålogging

Hvordan koble seg på hjemmefra

Ulike løsninger

 • Når man jobber hjemmefra med arbeidsgiver sitt utstyr, logger man seg på via løsningen «VPN».
 • Dersom ansatte ikke har utstyr fra jobben, kan man benytte privat utstyr for å koble seg på via løsningen «Ekstern arbeidsflate».


Pålogging fra privat PC (ekstern arbeidsflate)

 • Gå til https://ekstern.sykehuspartner.no/
 • Du blir bedt om å logge inn med elektronisk ID.
 • Brukernavnet ditt vil være utfylt, og du må taste inn passordet ditt og klikke «Logon» (bruk passordet du bruker når du logger inn på jobb).
 • Les meldingen som dukker opp og klikk «OK».
 • Klikk på ikonet for å starte arbeidsflaten din.
 • Ved første oppstart av arbeidsflaten vil de fleste bli spurt om å installere «Citrix Receiver». Følg stegene i brukerveiledningen under for å installere.
 • Når «Citrix Receiver» er installert kan du prøve å starte arbeidsflaten din på nytt.
 • Med ekstern arbeidsflate får du i hovedsak tilgang til det du har tilgang til når du er på jobb. Det er noen få systemer som ikke fungerer på denne måten, blant annet RIS/PACS. Dersom det er en applikasjon du mangler, kan denne bestilles i henhold til ordinære bestillingsrutiner.
 • Merk at løsningen er søknadsbasert. Dette medfører at alle brukere som har tjenstlig formål for å bruke ekstern arbeidsflate, må søke om dette gjennom Min Sykehuspartner. Se informasjon på intranett.
 • Fra 1. juli stenges den gamle løsningen «Startportalen». Ansatte som fortsatt bruker start.sykehuspartner.no og fremdeles har behov for å logge seg på sykehusets arbeidsflate fra privat utstyr, må søke om tilgang til «Ekstern arbeidsflate».
Brukerveiledning for ekstern arbeidsflate – PC (sykehuspartner.no) Brukerveiledning for ekstern arbeidsflate – Mac (sykehuspartner.no)

 

Pålogging fra sykehusets PC (VPN)

 • Løsning for VPN skal ligge på PC-en din når du får den utlevert.
 • Med VPN vil du i stor grad få tilgang til det du har tilgang til når du er på jobb. Unntaket er
  noen spesialapplikasjoner. Dersom det er en applikasjon du mangler, kan denne bestilles i
  henhold til ordinære bestillingsrutiner.
Brukerveiledning for VPN (sykehuspartner.no)

Hvordan gjennomføre elektroniske møter 

Les om hvordan du gjennomfører elektroniske møter

Hvordan bruke Læringsportalen hjemmefra

Innlogging og passord

 • Gå til kurs.helse-sorost.no
 • Du må ha et eget passord for å logge inn i Læringsportalen hjemmefra:
  • Gå til nettsiden og klikk på Innlogging
  • Klikk på Glemt passord?
  • Velg helseforetak Sykehuset Innlandet og din B-bruker/bokstav-ident
  • Velg å få passord tilsendt på sms
  • Du får sms med passordlenke til din mobil, og kan velge nytt passord selv
 • Hvis du ikke har lagt inn mobilnummer, kan du få passordlenken til e-posten din på jobb. Dette krever tilgang til denne e-posten for å få satt nytt passord.
 • Deretter går du tilbake til nettsiden og logger inn med B-bruker/bokstav-ident + selvvalgt passord.


Problemer med avspilling?

 • Hvis du får problemer med kursene, sjekk at du har sist oppdaterte nettleser. Chrome (for PC) skal fungere fint. Sørg også for at Adobe Flash Player er oppdatert.


Feil med Læringsportalen?

Bruk av sykehusets nettverk

 • Det er viktig å sikre god kapasitet på nettverk til arbeidsoppgaver.   
 • Sykehuspartner oppfordrer ansatte til å begrense bruken av videomøter til de som er nødvendig.   
  • Sykehuspartner stenger Netflix, HBO og andre underholdningstjenester fra 20.03.2020.
  • Tiltaket berører ikke gjestenettet. Pasienter kan fortsatt benytte strømmetjenester.
  • Andre strømmetjenester, som nettradio, nyhetskanaler, YouTube/Vimeo, musikk og lignende, er åpent, men ansatte oppfordres til å bruke privat utstyr (som radio, TV, mobil, nettbrett eller musikkanlegg).
 • Sykehuspartner øker nettverkskapasiteten for å imøtekomme behovene, men om det blir ytterligere kapasitetsproblemer vil klinisk trafikk prioriteres.

Brukerstøtte hos Sykehuspartner

 • Finner du ikke det du leter etter eller trenger du hjelp?
 • Informasjon og veiledninger til ansatte i Helse Sør-Øst er tilgjengelig på Sykehuspartners nettsider.
Informasjon om innlogging og brukerstøtte hos Sykehuspartner


Ved hjemmekontor

Ikke utskrift av sensitiv informasjon

 • Det er ikke anledning til å ta utskrift av sensitiv informasjon hjemme.
 • Personopplysninger og opplysninger av særlig kategori (sensitive) skal ikke sendes fra sykehusets e-post til privat e-post for å muliggjøre utskrift.
 • E-post er usikkert, og ved å tillate utskrift fra hjemmekontor er det stor sannsynlighet for at helse- og personopplysninger kommer på avveie.

Kompensasjon

Ansatte vil kunne ha krav på kompensasjon i forbindelse med hjemmekontor knyttet til koronavirus. Hver enkelt ansatt bes om å ta kontakt med sin nærmeste leder.

Bredbånd/ADSL og telefon

 • Sykehuset Innlandet har retningslinjer for utgiftskompensasjon for bredbånd/ADSL og telefon.
 • Bredbånd/ADSL: Fast sum på 500 kroner per måned (uavhengig av stillingsbrøk)
 • Telefon for de som ikke har tjenestemobil: 200 kroner per måned (uavhengig av stillingsbrøk)

Yrkesskadeforsikring

 • Utgangspunktet er at den ansatte er yrkesskadeforsikret når det utføres arbeid på hjemmekontor i arbeidsgivers tjeneste.
 • En forutsetning er at arbeidet utføres på en nærmere avgrenset og egnet del av boligen.
 • Dersom arbeidstakeren beveger seg andre steder i huset, vil han som hovedregel ikke være omfattet av yrkesskadeforsikringen.
 • Skade som oppstår i forbindelse med rent private gjøremål faller utenfor yrkesskadeforsikringens dekningsområde.
 • For å få rett til yrkesskadeerstatning kreves det at vilkårene for dekning ellers er oppfylt. Dette beror på en konkret vurdering i det enkelte tilfelle.


Tilgjengelig internt

Prosedyrer og retningslinjer

Retningslinjer og aktuelle prosedyrer er tilgjengelig via Sykehuset Innlandets interne systemer (Kvalitetsportalen, intranett). Tilgjengelig når du er pålogget SIKT.

Kompetanse og opplæring

Aktuell informasjon og ressurser for opplæring av ansatte, er tilgjengelig via Sykehuset Innlandets interne systemer (Kvalitetsportalen, Læringsportalen, intranett). Tilgjengelig når du er pålogget SIKT.

Informasjon fra stabsområde HR

Informasjon fra stabsområde HR til ledere og ansatte om temaer knyttet til endringer av avtaler og regelverk, herunder fravær, ferie og reiser, samt veiledning fra Bedriftshelsetjenesten knyttet til ivaretakelse av ansatte, er tilgjengelig via sykehusets interne systemer (intranett, Kvalitetsportalen). Tilgjengelig når du er pålogget SIKT. 

 

Fant du det du lette etter?