Informasjon til ansatte


Generelt


Medarbeidere som har gjennomgått covid-19-sykdom eller er vaksinert | Oppdatert 03.09.2021 kl. 09.50​​

Fordi vaksinerte også kan bli smittet og smitte andre, må smittevernråd om avstand, antall personer i rom og desinfeksjon fortsatt etterleves. 

 • Man regnes som fullvaksinert fra én uke etter andre vaksinedose.
 • De som har fått én vaksinedose for 3-15 uker siden er beskyttet.
 • Personell som har gjennomgått covid-19-infeksjon siste 12​ måneder er beskyttet. 
 • Alle med covid-19-symptomer, uansett vaksinasjonsstatus, bør teste seg umiddelbart. Dette gjelder også for de som har hatt covid-19-infeksjon for mer enn 3 måneder siden. 

Dersom medarbeidere på grunn av arbeidets art må sitte tett sammen, kan beskyttede nå gjøre det uten bruk av personlig beskyttelsesutstyr. Det bør legges til rette for at ubeskyttede medarbeidere kan delta og holde avstand.

Ved planlegging av interne møter bør blant annet størrelse, ventilasjon, og utforming på møtelokaler vurderes opp mot vaksinasjonsdekning i den aktuelle avdelingen, slik at ubeskyttede medarbeidere har mulighet for holde avstand til andre. For møter med flere avdelinger eller eksterne deltagere, se Kursaktivitet og faglige arrangementer.

Har du luftveissymptomer? | Oppdatert 20.09.2021 kl. 09.35  

 • Alle som møter på jobb må være friske, uten luftveissymptomer, uansett vaksinasjonsstatus eller tidligere gjennomgått Covid-19. Ansatte med luftveissymptomer må testes for Covid-19 med PCR-test raskt som mulig. 
 • Ved negativ test kan du gå tilbake på jobb når du er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri), selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon. Du må bruke munnbind så lenge symptomene varer. Tilbakekomst på jobb må avklares med nærmeste leder.
 • Ved positiv test må ansatte ta kontakt med nærmeste leder.
 • Leder vurderer behov for karantene eller isolasjon (se egne avsnitt under) i henhold til kriteriene angitt.


Aktuelle lenker

Informasjon om testing av ansatte Hvis du mistenker at du er syk med koronaviruset (fhi.no)

Testing ​

Oppdatert 14.09.2021 kl. 16.26 (kun informasjon om test på Hamar som ble oppdatert)

Informasjon om testing av ansatte

Karantene | Oppdatert 03.09.2021 kl. 08.00


Karantene pålegges for:

 • alle «nærkontakter» til bekreftede tilfeller med covid-19
 • de som ankommer Norge fra utlandet, med visse unntak definert av myndighetene
  • Se eget avsnitt om privatreiser til utlandet.
  • Se eget avsnitt om vikarer og fast ansatte bosatt i utlandet. 

Former for karantene

 • Smittekarantene:
  • Ubeskyttede (uvaksinerte) nærkontakter skal være i karantene i 10 døgn etter siste kontakt med den som er smittet. Dersom du oppholder deg i en bolig med en annen som i løpet av karantenetiden får positivt testresultat, må du starte på en ny karanteneperiode fra siste tidspunkt dere hadde kontakt. Karantenen kan forkortes dersom det foreligger en negativ PCR-test tatt tidligst 7 døgn etter siste kontakt med den smittede.
  • Delvaksinerte (de som har fått én vaksinedose for 3-15 uker siden) kan slippe smittekarantene, forutsatt at de tar en test mellom 3. og 7. dag etter at de siste gang var i kontakt med den smittede. NB! Ansatte med smittet husstandsmedlem skal testes både 3 og 7 døgn etter at den smittede fikk symptomer. I arbeid benytter ansatte munnbind ved nærkontakt < 2 m i 10 dager. De behøver ikke å være i karantene frem til test-svaret foreligger. 
  • Det gis unntak fra karanteneplikten i 12 måneder etter gjennomgått covid-19-infeksjon. Det kreves norsk attest som dokumenterer infeksjon påvist med PCR-test eller antigentest for SARS-CoV-2 i Norge. Serologiske prøver er ikke godkjent som testmetode for unntak for smittekarantene.
  • Fullvaksinerte er unntatt fra smittekarantene. Man regnes som fullvaksinert fra én uke etter andre vaksinedose. Ansatte med smittet husstandsmedlem,​ men som selv er symptomfrie, anbefales å teste seg 3-5 dager etter at den smittede fikk symptomer eller etter positiv test dersom den smittede ikke har symptomer. I arbeid benyttes munnbind ved nærkontakt < 2 m til negativt svar foreligger.  
 • Innreisekarantene:
  • Se eget avsnitt om innreise for personell (vikarer og fast ansatte) fra utlandet og om privatreiser til utlandet.
 • Fritidskarantene:
  • Unntakene fra innreisekarantene gir på visse vilkår den som er i innreisekarantene anledning til å jobbe.
  • Når personen ikke er i arbeid, det vil si på fritiden, må vedkommende følge de samme regler som andre som er i innreisekarantene. Med fritid menes tid som ikke er arbeidstid.


Arbeid fra karantenestedet

 • For enkelte ansatte i karantene kan det være aktuelt at arbeidsgiver og arbeidstager blir enige om den ansatte kan utføre jobben fra karantenestedet. Dette avklares med nærmeste leder.


Dispensasjon fra karanteneplikt

 • Fullmakt for å innvilge dispensasjon fra karanteneplikt er gitt administrerende direktør.
  • Dispensasjon fra karanteneplikt må vurderes dersom det er strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift.
  • Vurderingen gjøres av avdelingssjef/avdelingsoverlege og diskuteres med egen divisjonsdirektør. Beslutningen tas av administrerende direktør.
 • Hvis en ansatt innhentes til jobb fra karantene, skal det iverksettes ekstra strenge smitteverntiltak.
  • Den ansatte skal ha på medisinnsk munnbind ved all nærkontakt både med pasienter, pårørende og ansatte.
  • Kontakt med andre i arbeidssituasjonen skal minimeres.


Informasjonsbrosjyre


Aktuelle lenker

Definisjon av mistenkt, sannsynlig og bekreftet tilfelle av covid-19, samt definisjon av nærkontakter (fhi.no) Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering (fhi.no) Råd til de som skal være i karantene (fhi.no) Unntak fra karanteneplikten og anbefalte smitteverntiltak (fhi.no)

Isolasjon

Oppdatert 05.11.2020 kl. 15.40

 • Hjemmeisolering gjelder for de som har bekreftet eller sannsynlig covid-19, men som ikke er så syke at de trenger å være isolert på sykehus.
 • Også ansatte i karantene som får symptomer på luftveisinfeksjon, skal testes og i hjemmeisolering. Gi beskjed til nærmeste leder.
 • Man kan avisoleres når det er gått 10 døgn etter symptomdebut og har vært feberfri i minst 24 timer.
 • PCR-testing før friskmelding anbefales ikke før oppstart i arbeidet igjen.
 • Se Folkehelseinstituttets nettsider for varighet og råd ved hjemmeisolering. 


Aktuelle lenker

Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering (fhi.no) Råd til de som skal være i hjemmeisolering (fhi.no)

Innreise for personell (vikarer og fast ansatte) fra utlandet 

Oppdatert 02.09.2021 kl. 08.45​

​Covid-19-forskriftens paragraf 6 inneholder bestemmelser for innreise til Norge. Paragraf 6b, 6e og 6k er særskilt relevante. 
Under gis innledningsvis en oversikt over hvilke bestemmelser som gjelder avhengig av hvor personellet reiser fra. Deretter følger en oversikt over hvilke skjemaer som skal fylles ut, og hvordan disse skal håndteres. Til sist fins regler om smittevern for personell som har ankommet fra utlandet og noen generelle lenker.


Personell som ankommer Norge fra «grønne» land/områder

Disse har ingen karanteneplikt. Se avsnittet «Dokumentasjon for personell som skal passere grensen (med unntak for dagpendlere og ukependlere)».


Personell som er bosatt Sverige eller Finland, og som er fullvaksinert 

Personell fra Sverige og Finland som kan dokumentere at de er fullvaksinerte, gis unntak for innreisekarantene (§ 6k). Se avsnittet «Dokumentasjon for personell som skal passere grensen (med unntak for dagpendlere og ukependlere)».


Grensependlere, dagpendlere og ukependlere, bosatt i Sverige eller Finland, og som ikke har arbeid i
helsetjenesten i hjemlandet, og som ikke er fullvaksinerte

Forskriften inneholder fortsatt en egen bestemmelse for disse. De som mer enn én gang i løpet av en periode på 15 dager ankommer Norge fra områder i Sverige eller Finland med karanteneplikt, er unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden dersom de i Norge testes for SARS-CoV-2 minst hver 7. dag. Se for øvrig detaljer i forskriftens § 6b.


Personell som ankommer Norge fra «røde» land/områder i EU/EØS/Schengen

Det gis dispensasjon fra karanteneplikt (innreisekarantene) i arbeidstiden under følgende betingelser (§ 6e):


Ved myndighetenes innvilgede dispensasjon fra karanteneplikt (innreisekarantene) i arbeidstiden skal den ansatte følge smittevernråd og testes som angitt under:
 • ​Den ansatte må ha negativt svar på undersøkelse for SARS-CoV-2 med PCR tatt tidligst 3 døgn etter ankomst til Norge foreligge før de kan komme inn i Sykehuset Innlandet. 
 • Dispensasjon fra karanteneplikt gjelder kun under arbeid og på vei til eller fra arbeidet. 
 • Når personen ikke er i arbeid, det vil si på fritiden, må vedkommende følge de samme regler som andre som er i innreisekarantene. 

Personell som er vaksinert/beskyttet (det vil si 3-15 uker etter første dose, uansett vaksinetype), kan etter negativ PCR-test ved ankomst fritas for innreisekarantene i arbeidstiden. 
Arbeidsgiver plikter å innhente og vurdere dokumentasjon på vaksinasjonen og/eller gjennomgått Covid-19.

Personell som har gjennomgått Covid-19 de siste 6 måneder eller er fullvaksinerte​, og som kommer fra røde land med et gyldig koronasertifikat, er unntatt fra bestemmelsene om innreisekarantene (§ 4 4. ledd).


Dokumentasjon for personell som skal passere grensen (med unntak for dagpendlere og ukependlere)

Fra 24. juni kan Norge verifisere andr​e EU/EØS-lands koronasertifikater for personer som er fullvaksinerte, eller som har gjennomgått koronasykdom de siste seks månedene. Foreløpig gjelder dette kun enkelte EU/EØS land. Se avsnitt «Bruk av koronasertifikatet på grensen i Norge» i pressemeldingen fra Regjeringen. Uavhengig av om ansatte har koronasertifikat og eller om aktuelt land har status som grønt, skal leder sørge for følgende dokumentasjon:


Årsaken til at SI velger å videreføre ordningen med å utstede dokumentasjon er at situasjonen og regelverk erfaringsmessig endrer seg raskt. Videreføring av ordningen gir en økt sikkerhet for at ansatte får passere grensen uten unødvendige komplikasjoner. Ordningen vil bli vurdert på nytt når vi får erfaring med hvordan de nye ordningene med koronasertifikater fungerer.

Øvrig dokumentasjon som bør medbringes ved passering av grensen:

 • Politiet opplyser at alle reisende som drar til eller fra Norge må være forberedt på å vise gyldig legitimasjon, og anbefaler at du tar med deg pass på reiser også innenfor Norden.
 • De som har koronasertifikat etter EUs løsning, må sørge for å ha med dette elektronisk eller via gyldig utskrift. 
 • Det er også viktig at den ansatte/vikaren uten koronasertifikat har med dokumentasjon for at vedkommende har tilgjengelig godkjent bosted. Bostedet må være godkjent av Arbeidstilsynet. Leder er ansvarlig for å innhente bekreftelse på bolig hvor adresse fremkommer, hos boligforvalter. Ansatte som kan dokumentere at de er beskyttet/vaksinerte, kan bo i egen bolig (§ 5 1. ledd bokstav g).

Smittevernråd som gjelder alle som har kommet fra utlandet

 • Munnbind brukes ved under 1 meter avstand til andre i 10 dager etter ankomst. Leder har ansvar for å påse at munnbind benyttes.
 • Ansatte og vikarer må testes og straks forlate jobb ved utvikling av symptomer på luftveisinfeksjon, feber eller ved redusert allmenntilstand. 
 • Kontakt med andre i arbeidssituasjonen minimeres. Ansatte må praktisere god håndhygiene.
 • Alle må etterleve basale rutiner for smittevern samt på- og avkledning, og til enhver tid følge retningslinjene for dette. Kurs er tilgjengelig i Læringsportalen, og prosedyrer er tilgjengelig i Kvalitetsportalen. Liste over obligatoriske kurs ved første oppmøte finnes på side 2 i prosedyren Koronavirus - Opplæringsplan​ i Kvalitetsportalen (tilgjengelig når du er pålogget SIKT)​

Informasjonsbrosjyre


Nyttige lenker

Ved spørsmål ​e​ller tvil

Oppdatert 25.08.2020 kl. 08.30


Reise- og møtevirksomhet

Privatreiser til utlandet | Oppdatert 02.09.2021 kl. 12.15

Felles anbefalinger for ansatte, studenter i praksis og hospitanter i Sykehuset Innlandet

 • ​For privatreiser til utlandet vises det til retningslinjer og anbefalinger fra nasjonale myndigheter. Se informasjon om i​nnreisekarantene og regler ved ankomst til Norge (fhi.no)​.
 • Smittesituasjonen endrer seg raskt, og land som er grønne ved utreise, kan bli røde i løpet av reisen. Dette må den ansatte selv vurdere og ta ansvar for. Eventuell karantenetid skal, så langt det er mulig, planlegges som en del av feriefraværet. Derso​m den ansatte ikke har ferie til gode, må det benyttes permisjon uten lønn.
 • Dersom man har oppholdt seg i et område med økt smittetrykk, skal munnbind brukes ved under 1 meter avstand til andre i 10 dager etter ankomst. Leder har ansvar for å påse at munnbind benyttes. ​

​​Aktuelle lenker

Informasjon om innreisekarantene og regler ved ankomst til Norge (fhi.no) ​​​Oversikt over «gule» og «røde» områder (fhi.no)​

​Informasjon om krav til dokumentasjon og generelle råd og regler ved utenlandsreiser (helsenorge.no)​

Tjenestereiser til utlandet

Oppdatert 04.11.2020 kl. 11.55

Oppdatert 02.09.2021 kl. 10.05

 • ​For møtevirksomhet internt i Sykehuset Innlandet gjelder følgende:
  • ​Maks antall deltakere må avgjøres etter en grundig risikovurdering (møterommets størrelse, ventilasjon, varighet på møtet/kurset, antall beskyttede, antall ubeskyttede).
 • For behandling i grupper gjelder følgende:
  • ​Maks antall deltakere, inkludert behandlere, er 20. Det skal holdes 1 meter avstand (gjerne 2 meter avstand)​.
  • Deltakere skal gjennom pre-triagering og man bør unngå​ å kalle inn personer som er i risiko for alvorlig forløp av covid-19.
 • ​Kursaktivitet og faglige arrangementer omfattes av bestemmelser i covid-19-forskriften. Arrangør er ansvarlig for at arrangementet er i henhold til nasjonale og lokale (der arrangementet skal foregå) forskrifter. Se nasjonale regler for arrangementer.
 • Sjekk lokale forskrifter og anbefalinger dersom du må reise. Regjeringen har egne råd om utenlandsreiser

Ved spørsmål eller tvil

Oppdatert 25.08.2020 kl. 08.30


Risikogrupper

Råd og tilrettelegging

Oppdatert 22.09.2020 kl. 13.40

Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende (fhi.no) Anbefalinger til arbeidsgivere i helsesektoren (helsedirektoratet.no)

Anbefaling om vaksine

Oppdatert 22.09.2020 kl. 13.40

 • Folkehelseinstituttet har anbefalinger om at personer i risikogrupper skal ta influensavaksine hver sesong og pneumokokkvaksine (mot en bakterie som blant annet kan gi lungebetennelse) hvert 10. år. Disse anbefalingene gjelder uavhengig av koronavirussituasjonen, men personer i risikogrupper rådes til å påse at de har oppdatert disse vaksinasjonene.
 • Fastlegen din gjør en vurdering av om du bør ha pneumokokkvaksine ut fra sykdommen du har. Det er ingen anbefaling om pneumokokkvaksine til friske personer under 65 år.
 • Spørsmål om vaksinasjon mot årets sesonginfluensa rettes til nærmeste leder eller avdelingssjef.

Gravide ansatte

Oppdatert 22.09.2020 kl. 13.40

 • Det er ukjent om koronaviruset innebærer økt risiko for gravide. Tidligere utbrudd av SARS (som er beslektet med korona) i 2003 viste ingen fosterskader hos gravide.
 • For gravide gjelder de samme anbefalinger om håndhygiene og dråpesmitte. I tillegg bør kontakt med andre, utenom egen familie, begrenses.
 • For helsepersonell som er gravide, er det ut fra et føre-var-prinsipp anbefalt at annet helsepersonell tar prøver av og behandler personer med mulig covid-19-sykdom, så langt det er mulig. Tilrettelegging gjøres i samråd med leder.
 • For helsepersonell som er gravide, og som også har svangerskapskomplikasjoner eller kroniske sykdommer som kan være forbundet med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 (se definisjon av grupper med økt risiko over), anbefales omplassering til andre arbeidsoppgaver eller hjemmekontor. Vurdering gjøres ut fra individuell risiko.
 • Sykmelding er ikke anbefalt med mindre omplassering eller tilrettelegging for hjemmekontor ikke er mulig.
 • Gravide anbefales vaksine mot sesonginfluensa fra 2. trimester.


Aktuelle lenker

Råd og informasjon for gravide og ammende (fhi.no) Råd for håndtering av gravide med påvist/mulig koronavirus (legeforeningen.no)

 


Ivaretakelse av ansatte

Psykososial støttetelefon

Oppdatert 11.09.2020 kl. 09.30

 • Ansatte som opplever situasjonen ekstra vanskelig og stressende, og har et behov for å snakke med en fagperson, kan ta kontakt på psykososial støttetelefon, som betjenes av Sykehuset Innlandets bedriftshelsetjeneste.
 • Ta kontakt på telefonnummer 468 58 791. Åpningstid hverdager klokka 09.00-15.00.

Innkvartering av helsepersonell

 • Ved behov for innkvartering av helsepersonell, kan ansatte få plass på hotell i nærheten av sykehuset.
 • Det er muligheter for innkvartering på de overnattingsvirksomhetene som Sykehuset Innlandet har avtale med. Rom reserveres når behov meldes.
 • Ledige tjenesteboliger kan også benyttes til dette formålet.
 • Ordningen kan i tillegg brukes ved behov for innkvartering av pasienter.
 • Ved behov for innkvartering tar ledere kontakt for oversikt over tilgjengelige rom, boliger og priser.
 • Behov meldes til avdelingssjef i Eiendomsforvaltning på e-post Rune.Aaberg@sykehuset-innlandet.no eller telefon 905 90 130.

Bruk av parkeringsplasser 

Oppdatert 14.08.2020 kl. 14.40

 • Ansatte anbefales å unngå bruk av kollektivtransport når det der mulig.
 • Ansatte parkerer gratis på utendørs parkeringsarealer forbeholdt ansatte (betaling i parkeringshus) ved bruk av vanlig parkeringstillatelse med digital parkeringsavtale.
 • Ved parkering på ordinære parkeringsarealer for pasienter og besøkende må parkeringsavgift betales i henhold til gjeldende takster.
 • Vi oppfordrer ansatte til å gjøre seg kjent med de parkeringsmulighetene som finnes for ansatte lokalt, da enkelte parkeringsarealer er lokalisert i sykehusenes øvrige nærområder.
 • Vi jobber fortløpende med å løse eventuelle kapasitetsutfordringer knyttet til ansattparkering og vurderer eventuelle tilpasninger hvis det blir nødvendig.
 • På Gjøvik endres midlertidig ordning med fri bruk for sykehusets ansatte av kommunens parkeringsplasser rundt sykehuset fra 1. juli 2020:
  • Det må betales avgift på gateparkering med timebetaling på offentlig vei (gjelder Ludvig Skattums gate nord for Johan Sverdrups gate, Johan Sverdrups gate sør for Ole Bulls gate, Kyrre Grepps gate).
  • Parkeringsplasser tilrettelagt for dagparkering kan brukes uten å betale avgift (gjelder Ludvig Skattums gate sør for Oscar Nissens gate, Johan Sverdrups gate nord for Ole bulls gate, Oscar Nissens gate).
 • På Hamar fortsetter den midlertidige ordningen med fri bruk for sykehusets ansatte av kommunens parkeringsplasser ved Krematoriet inntil videre. 


Aktuelle lenker

Hvordan få digital parkeringsavtale


Ved spørsmål, kontakt Eiendomsforvaltning:


Rune Aaberg
Telefon: 90 59 01 30
E-post: rune.aaberg@sykehuset-innlandet.no

Tor Martin Haaland
Telefon: 95 92 21 64
E-post Tor.Martin.Haaland@sykehuset-innlandet.no

 


Intern informasjon

Tilgjengelig når du er pålogget SIKT

 • Informasjon til ansatte om korona på sykehusets internettside er ikke uttømmende.
 • Følgende er tilgjengelig via Sykehuset Innlandets interne systemer (tilgjengelig når du er pålogget SIKT):
  • Prosedyrer og retningslinjer i Kvalitetsportalen
  • Ressurser og informasjon knyttet til opplæring av ansatte
  • Informasjon fra stabsområde HR om temaer knyttet til korona
 • All informasjon er tilgjengelig fra sykehusets intranettside om koronavirus.

IKT og pålogging på SIKT hjemmefra

Praktisk informasjon om IKT og pålogging hjemmefra

 

Fant du det du lette etter?