Lene Kirkhus disputerer

Lene Kirkhus, ved Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom, forsvarer fredag 25. september sin doktorgrad. Kirkhus har vært tilknyttet forskningssenteret siden 2013. Disputasen er digital og den første som avholdes ved forskningssenteret på Sanderud.

​Ved Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom samarbeider somatikk og psykisk helsevern om forskning på eldres helse. Lene Kirkhus har i sitt doktorgradsarbeid forsket på geriatrisk onkologi, altså kreft hos eldre.

– Det finnes lite systematisk forskning på eldre kreftpasienter og deres aldersrelaterte problemer. For å kunne tilby disse pasientene best mulig behandling har vi behov for mer kunnskap, sier hun.

Doktorgradsarbeidet er basert på to studier. Med data fra en nasjonal lungekreftstudie undersøkte de lengens evne til å identifisere samsykelighet sammenlignet med trenede forskere som brukte en systematisk registrering. I den andre studien kartla de kreftpasienter over 70 år som kom til poliklinisk vurdering, og fulgte dem opp med spørreskjema i to år. – Vi undersøkte legens evne til å oppdage skrøpelighet sammenlignet med en systematisk geriatrisk vurdering, og hvordan skrøpelighet påvirker pasientenes livskvalitet og prognose, forteller Kirkhus.

I studien avdekket de at legene fanget opp betydelig mindre samsykelighet og vurderte færre pasienter som skrøpelige sammenlignet med om det ble tatt i bruk systematiske vurderinger. – En systematisk geriatrisk vurdering av skrøpelighet identifiserte en gruppe pasienter med dårlig funksjon, høy symptombyrde og dårlig levetidsprognose, sier hun.

Kirkhus håper at forskningsarbeidet skal bidra til å fremme nytten av systematisk kartlegging av samsykelighet og skrøpelighet og sette søkelys på de skrøpelige eldre kreftpasientene og deres behov for tidlig symptomatisk behandling.

– Noe av det som overrasket meg i dette arbeidet var hvor mye metoden vi velger for å undersøke noe kan påvirke hvilke resultater vi får. Hvis vi for eksempel velger et spørreskjema A framfor spørreskjema B til å registrere samsykelighet kan vi få helt ulike svar. Behovet for å beskrive metoden vi har brukt blir derfor svært viktig, sier hun, og legger til at funnene blir viktig for hennes videre arbeid med eldre kreftpasienter.

– Dette arbeidet har gjort meg bevisst på den store variasjonen i helsetilstanden hos eldre, samt å legge merke til hvilke helseutfordringer de har i tillegg til kreftsykdommen.
Lene Kirkhus håper hun får mulighet til å fortsette sin forskning innen geriatrisk onkologi. – I tiden framover nå håper jeg sammen med kollegaer å få publisert mer fra innsamlede data i studien, før jeg på sikt håper å kunne fortsette forskningen.

Disputasen blir avholdt digitalt. Praktisk informasjon om pålogging finner du via lenken under.