Ungdom i koronatiden

Mindre stress, økt ensomhet

Ungdommer i Innlandet og Viken sov mer og stresset mindre i perioden med nedstengte skoler. Samtidig brukte de mer tid på skjerm og følte seg mer ensomme. Det kommer fram i en kartlegging som er gjennomført av KoRus-Øst, et kompetansesenter underlagt Sykehuset Innlandet.

Koronapandemien førte til at norske myndigheter 12. mars kunngjorde nedstenging av samfunnet. Elever over hele landet opplevde to måneder med hjemmeskole og strenge restriksjoner knyttet til sosial aktivitet. For å forstå hvordan denne tiden var for ungdommene, har KoRus-Øst gjennomført en anonym spørreundersøkelse blant ungdomsskoleelever i Innlandet og Viken.

– Resultatene fra «Ungdom i koronatiden» tyder på at ungdommene ser både positive og negative sider ved tiden da skolene var stengte. Mange oppga at de sov litt mer og var mindre stresset, samtidig som de brukte mye tid på skjerm og var mer ensomme. Det er få som har vært redde for selv å bli syke, men langt flere har vært redde for å smitte andre eller at familie og venner skal bli syke, sier Marja Leonhardt, prosjektleder for undersøkelsen og spesialrådgiver ved KoRus-Øst.

KoRus-Øst finner ingen store endringer i ungdommenes egen vurdering av livskvaliteten, men omtrent halvparten svarer at de har lært mindre i perioden skolene var stengte.

– Det kan være en forklaring på at hele 72 prosent oppga at de ble glade da de fikk vite at skolene skulle åpne igjen, sier Leonhardt.

Søvn og stress

Omtrent halvparten av ungdommene rapporterte at nedstengingen førte til at de sov mer enn vanlig. På spørsmål om de var stresset av skolearbeidet i hjemmeskoletiden, svarte 35 prosent ja. Dette er en nedgang på ti prosentpoeng sammenlignet med Ungdata-undersøkelsen, som halvparten av kommunene i Innlandet gjennomførte i mars før nedstengingen.

Mer skjerm, mindre krangling

Sammenlignet med resultatene fra Ungdata, økte ungdommenes skjermaktivitet betydelig under nedstengingen. Nesten tre av fire elever i undersøkelsen brukte to timer eller mer på serier og YouTube. Dette er en økning på 26 prosentpoeng. Sammenlignet med resultatene før nedstengingen, var det en nedgang i andelen som svarte at de ofte krangler med foreldre om skjermbruk og grensesetting.

Nesten halvparten av ungdommene svarte at de brukte mye mer tid på sosiale medier og hadde vært mer sosiale på nett med venner enn før koronatiden. I likhet med skjermbruken, var det også en økning i andelen som leste bøker i tiden etter at skolene stengte.

Ensomme

Til tross for økt sosial omgang på nett, svarte 33 prosent av jentene og 18 prosent av guttene at de følte seg ensomme i perioden da skolene var stengt. Dette er en økning på fem prosentpoeng for jentene og to prosentpoeng for guttene sammenlignet med Ungdata-undersøkelsen. Samtidig svarte 84 prosent av elevene at de hadde noen å prate med hvis de følte seg triste.

Elevene fikk spørsmål om koronapandemien påvirket livet deres i negativ retning og positiv retning. På begge spørsmålene var det mest utbredte svaret «ja, litt». Elevene ble også bedt om å vurdere hvordan livet deres var for øyeblikket, på en skala fra 0 til 10, hvor 10 indikerte best mulig liv. Gjennomsnittet i denne undersøkelsen var på 6,7. I Ungdata-undersøkelsen i mars var gjennomsnittet 7,4 på samme skala.

Fakta om undersøkelsen

KoRus-Øst står bak undersøkelsen som ble gjennomførte i mai 2020. I alt deltok 3 347 ungdomsskoleelever i Innlandet og Viken i undersøkelsen som ble gjennomført digitalt. Mange av spørsmålene som ble benyttet, var allerede stilt i Ungdata-undersøkelsen som ble gjennomført før nedstengingen i mars. Dette ga en unik mulighet til å sammenligne ungdommenes liv før og under koronapandemien.


Kontaktperson

Marja Leonhardt
Prosjektleder, KoRus-Øst
Telefon: 471 50 465