Alka Rani Goyal disputerer

Bilde av Alka Rani Goyal

Alka Rani Goyal disputerer. Foto: Lars Bull / Aldring og helse

– Angst og angstsymptomer er vanlig hos personer med demens og har mange negative utfall. Dette er plager og symptomer som ofte er underrapportert og får liten oppmerksomhet i forskningen både nasjonalt og internasjonalt, sier Goyal. Fordi symptomene på angst kan ligne på demens og depresjon, tror hun dette underdiagostiseres og underrapporteres.

– Manglende kunnskap om kartleggingsverktøy for angst hos personer med demens kan være en årsak til at angst forblir uoppdaget og utilstrekkelig behandlet hos personer med demens, mener hun.

En av tre rammet av angst

I sin studie har Alka Rani Goyal sammen med sine medarbeidere oversatt og validert en demensspesifikk angstskala "Rating Anxiety in Dementia" (RAID) for norske forhold (RAID-N). Forekomsten og forløpet av angst og angstsymptomer ble undersøkt med skalaen RAID-N hos eldre sykehjemsbeboere med demens. Totalt, ble 298 personer med demens fra 17 sykehjem i Norge inkludert i studien. Av disse, 205 deltagerne ble fulgt opp etter 12 måneder.   

– Omtrent hver tredje sykehjemsbeboer med demens på norske sykehjem hadde betydelige angst og angstsymptomer. De hyppigste angstsymptomene var muskulære spenninger, lettskremt og engstelig, og irritabilitet, videre var angst assosiert med dårlige generelle fysiske helse, en rekke atferdssymptomer og dårlig livskvalitet, forteller Goyal.

Angst sameksisterte i høy grad med depresjon hos sykehjemsbeboere med demens. Sykehjemsbeboere med demens og både angst og depresjon hadde dårligere generell fysisk helse, flere atferdssymptomer, dårligere livskvalitet og dårligere forbedringspotensialer i en 12 måneders oppfølgingsperiode, sammenlignet med de som hadde kun angst, kun depresjon, eller ingen av disse tilstandene, viser studien.

Viktig verktøy

Budskapet fra studien er at angst og angstsymptomer er svært utbredt hos beboere med demens på norske sykehjem og har mange negative utfall. Skalaen RAID-N kan være et nyttig verktøy for å kartlegge angst, og dermed bidra til å sette i gang hensiktsmessige tiltak for behandlingen av angst hos denne sårbare gruppen.   

Goyal håper doktorgradsarbeidet kan bidra til økt kunnskap og oppmerksomhet hos helsepersonell og pårørende om angst hos personer med demens. En demensspesifikk angstskala som har vært en mangelvare på norsk, er nå tilgjengelig til klinisk bruk. 

– Jeg vil oppfordre helsepersonell som arbeider med personer med demens til å kartlegge angst hos denne gruppen ved behov.

 

Disputas

Tid
6. juni 2019 klokka 13:15   

Sted
​Store auditorium, Ullevål sykehus (Midtblokken)

Bedømmelseskomité

1. opponent
Professor Staffan Karlsson, Akademien for helse og velferd, Høgskolen i Halmstad

2. opponent
Førsteamanuensis Ole Kristian Grønli, Universitetet i Tromsø

3. medlem av bedømmelseskomitén

Professor Toril Dammen, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Øivind Larsen, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Øyvind Kirkevold, NTNU Gjøvik

Prøveforelesning

Tid
6. juni 2019 klokka 10:15

Sted
Store auditorium, Ullevål sykehus (Midtblokken)