HELSENORGE

Anbefaler Mjøssykehuset

Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard råder styret til å anbefale at alternativet med Mjøssykehuset blir lagt til grunn for det videre arbeidet i steg 2 av konseptfasen.  

Det framgår i administrerende direktørs vurdering i sak 060-2022 «Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF – konseptfasen steg 1» som skal behandles av styret i Sykehuset Innlandet 25. august.

Administrerende ​​direktørs​ vurdering

«Administrerende direktør støtter styringsgruppens vurdering om at saken er tilstrekkelig utredet og at alternativet med Mjøssykehuset best oppfyller de ni vurderingskriteriene. Alternativet med Mjøssykehuset legger best til rette for utvikling mot Sykehuset Innlandets framtidige målbilde og mulighet for å møte framtidens faglige utfordringer.»  

Brukernes stemme er vektlagt i administrerende direktørs vurdering:  

«Administrerende direktør deler vurderingene fra Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet som gjennom alle år i arbeidet med videreutvikling av foretaket, har gitt tydelige råd om en mer helhetlig pasientbehandling, samling av pasienttilbudene innenfor somatikk og psykisk helsevern samt utvikling av prehospitale tjenester for å fortsatt tilby gode og framtidsrettede spesialisthelsetjenester til pasientene i Innlandet.»  

Ulike syn​​​​

Sykehuset Innlandet har i tråd med «Mandat for konseptfase i arbeidet med videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF» (vedlegg 1) ansvaret for de interne medvirkningsprosessene i konseptfasen. Administrerende direktør mener bredden i innspill har bidratt til å belyse kompleksiteten i saken på en god måte:  

«Medvirkningsprosessen har avdekket ulike syn i organisasjonen. Et klart flertall på fagkonferansen i mai og avdelingssjefsamlingen i juni støtter alternativet med Mjøssykehuset, mens et mindre antall vurderer null-pluss alternativet som en bedre løsning. Dette bildet gjenspeiles i de skriftlige innspillene som er levert.»  

Administrerende direktør støtter flertallet av fagmiljøer og ledere som mener at alternativet med Mjøssykehuset gir best mulighet for utvikling og forbedret pasientbehandling for befolkningen i hele Innlandet.  

En samling ​​av spesialiserte fu​nksjoner

Alternativet med Mjøssykehuset innebærer en samling av alle spesialiserte funksjoner innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Moelv. Alternativet innebærer i tillegg akuttsykehus på Tynset og Lillehammer, et elektivt sykehus på Elverum og videreutvikling av prehospitale og desentraliserte tjenester i Innlandet. 

De​t retningsvalget som skal tas, avgjør om alternativet med Mjøssykehuset eller null-pluss alternativet med et erstatningssykehus for Hamar skal utredes videre som den framtidige sykehusstrukturen i Innlandet. 

Styret i Sykehuset Innlandet behandler saken om retningsvalg 25. august. Saken oversendes Helse Sør-Øst RHF for behandling i det regionale helseforetakets styre 22. september 2022. Det er lagt opp til at saken deretter oversendes Helse- og omsorgsdepartementet for behandling i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF.