HELSENORGE

Anbefaler ny sykehusstruktur

Administrerende direktør i Sykehuset Innlandet har gitt styret sin anbefaling om ny sykehusstruktur i Innlandet.

​Administrerende direktør anbefaler Mjøssykehuset i Moelv med en samling av alle spesialiserte funksjoner innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for hele Sykehuset Innlandet HF, stort akuttsykehus på Lillehammer, akuttsykehus på Tynset og elektivt sykehus med skadepoliklinikk og luftambulansebase på Elverum.

Alternativet innebærer at dagens virksomhet ved sykehuset i Hamar, sykehuset i Gjøvik og de to psykiatriske sykehusene Sanderud og Reinsvoll avvikles og inngår i det nye Mjøssykehuset.

Saken om framtidig sykehusstruktur i Innlandet behandles i et ekstraordinært styremøte i Sykehuset Innlandet 4. mai. Videre skal styret i Helse Sør-Øst RHF behandle saken i et ekstraordinært styremøte 28. mai. Vedtaket i Helse Sør-Øst RHF oversendes Helse- og omsorgsdepartementet og saken besluttes endelig av helseministeren i et foretaksmøte.

Det ekstraordinære styremøtet i Sykehuset Innlandet starter klokka 10.00 tirsdag 4. mai.

Følg møtet på sykehuset-innlandet.no/direktesending


Du kan lese styresak 042-2021 Videreutvikling av Sykehuset Innlandet – konkretisering av framtidig målbilde på våre nettsider. Hele forslaget til vedtak ligger i starten av saken. Administrerende direktørs vurdering ligger til slutt. Det vil ikke bli gitt ytterligere kommentarer før styret har behandlet saken 4. mai.


Les mer om arbeidet med framtidig sykehusstruktur i Innlandet:

Framtidig sykehusstruktur - Sykehuset Innlandet (sykehuset-innlandet.no)

Videreutvikling av Sykehuset Innlandet - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)