HELSENORGE

Arne Jan Hjemsæter disputerer

Psykologspesialist Arne jan Hjemsæter disputerer fredag 28. mai for sin doktorgrad.

Hjemsæter har vært stipendiat ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse i Sykehuset Innlandet, og har forsket på langtidsforløpet hos pasienter med ruslidelser og samtidige psykiske lidelser.

Bilde av Arne Jan Hjemsæter

Arne Jan Hjemsæter disputerer 28. mai. Foto: Frøy Lode Wiig

Studien er en longitudinell kohortstudie av pasienter som entret spesialisert rusbehandling i 1997 og 1998. –

- Det ble gjennomført en etterundersøkelse i 2004, og jeg fikk tilbud om å gjennomføre en ny etterundersøkelse i 2015, forteller Hjemsæter.

Det var tre målsetninger med studien.

– Det ene var å undersøke og utforske langtidsforløpet på bruk av rusmidler, og en kunne finne prediktorer ved oppstart for å ha problematisk bruk av rusmidler 18 år etter behandling. I tillegg har vi undersøkt faktorer assosiert med nivåer av psykiske helseplager i løpet av studietiden på 18 år, og sett på dødelighet og om faktorer ved oppstart var assosiert med risikoen for død i løpet av perioden, sier Hjemsæter.

Studien viser at nær halvparten av deltagerne i studien hadde pågående problematisk bruk av rusmidler 18 år etter at de startet opp i behandling for ruslidelser.

– Psykiske helseplager ved oppstart predikerte å ha pågående problematisk bruk av rusmidler 18 år etter behandling. Videre ble det funnet at vedvarende problematisk bruk av rusmidler var assosiert med nivåer av psykiske helseplager over 18 år. Personlighetsforstyrrelse ved oppstart, livstid affektiv lidelse og livstid angstlidelse var også assosiert med høyere nivåer av psykiske helseplager over 18 år. I gjennomsnitt hadde deltagerne nær fire ganger høyere risiko for å dø enn den generelle befolkningen i løpet av tiden studiet varte. Pasienter med kun alkohollidelse døde oftere av somatisk sykdom og sjeldnere av overdose sammenliknet med pasienter med flere ruslidelser. I tillegg hadde menn signifikant høyere risiko for å dø enn kvinner fra og med alder 50 år og eldre, forteller Hjemsæter.

Han håper at doktorgradsarbeid kan være et bidrag til det empiriske grunnlaget som er nødvendig for å bedre behandlingstilbudet og oppfølgingen av mennesker med ruslidelser.

– Resultatene i studien viser at for mange pasienter er ruslidelser langvarige og kroniske,  at det er en sammenheng mellom problematisk bruk av rusmidler og psykisk helse over lang tid og at alle disse pasientene har økt risiko for tidlig død. Det indikerer et behov for bedre forebyggende tiltak og bedre behandling for pasienter med ruslidelser og samtidige psykiske lidelser i Norge.

Disputas Arne Jan Hjemsæter