HELSENORGE

Asborg Sine Aanstad Bjertnæs disputerer

Barne- og ungdomsavdelingen ved sykehuset på Lillehammer, Asborg Sine Aanstad Bjertnæs forsvarer sin doktorgrad tirsdag 9. mars.

Bilde av Asborg Bjertnæs

Asborg Sine Aanstad Bjertnæs disputerer 9. mars.

Aanstad Bjertnæs har forsket på forekomst og risikofaktorer for overvekt og fedme hos barn og ungdom i tidligere Oppland fylke.


Kjønnsforskjeller

I studien er det sett på flere ulike faktorer for overvekt og fedme hos barn.

– Dette er et sammensatt tema som berører både kroppslig og mental helse, og er relevant for framtidig helse blant både barn, ungdom og voksne, sier Aanstad Bjertnæs. Studien konkluderer med at sammensatte helsevaner er risikofaktorer for økt kroppsmasseindeks (KMI) hos barn og ungdom fra Oppland.

– Hos ungdommene fant vi ulike risikofaktorer og forekomster for gutter og jenter. Risikofaktorene var også ulike på ulike tidspunkter, forteller hun.
Sammenligning av KMI blant ungdommer i Oppland i 2002 og 2017 viste at KMI hadde økt for jentene.

– Basert på tidligere forskning forventet vi å finne at de tyngste var blitt tyngre. Det viste seg imidlertid at alle jentene i gjennomsnitt var blitt tyngre, mens vi ikke fant den samme økningen blant gutter, sier hun.

Andre faktorer

I studien ble det også sett på varighet av amming og KMI blant barn i 3. klasse.

– Her fant vi ingen sammenheng, forteller Aanstad Bjertnæs.

De så også på sammenhengen mellom mental helse og KMI. Der fant de at å rapportere mer venneproblemer var en risikofaktor for økt KMI når de analyserte gutter og jenter som en gruppe. De fant ikke forskjeller i sammenheng mellom mental helse og økt KMI hos gutter og jenter.

Når det gjelder sammenheng mellom sosial status og KMI blant ungdommer i 2002 og 2017, ble det i 2017 påvist at høyere sosial status hadde sammenheng med lavere KMI. Denne sammenhengen ble ikke funnet i datamaterialet fra 2002.

Viktig kunnskap

– Jeg håper at forskningsarbeidet kan bidra til mer fokus på om det virkelig er en sammenheng mellom amming og økt KMI senere i livet. Disse studiene håper jeg kan belyse observasjonsstudier og problemet med bakenforliggende årsaker på en god måte. Jeg håper også på flere studier som belyser kjønnsforskjeller for risikofaktorer for overvekt og fedme blant ungdom. Til sist håper jeg å sette fokus på at risikofaktorer kan være ulike mellom ulike tidspunkter og befolkningsgrupper, og at dette er viktig kunnskap for å kunne forebygge overvekt og fedme, sier Aanstad Bjertnæs.

Hun er overrasket over at lite av tidligere forskning har belyst kjønnsforskjeller innen overvekt og fedme blant ungdom.

– Dette er spesielt overraskende ettersom ungdomsalderen er en viktig periode for videre forløp av overvekt og fedme, sier hun.

Hun vil nå ta med seg funnene fra studien i sitt kliniske arbeid ved Barne- og ungdomsavdelingen på Lillehammer. Hun ser ikke bort fra at hun ønsker å forske videre på tematikken senere.

– Det er et veldig godt miljø for forskning på barn og unge ved sykehuset på Lillehammer. Nå skal jeg fullføre spesialiseringen min til barnelege, men jeg kan gjerne tenke meg et nytt prosjekt med dette fine forskningsmiljøet senere, sier hun.

Disputas Asborg Sine Aanstad Bjertnæs