HELSENORGE

Åste Renolen disputerer

Åste Renolen forsvarer torsdag 3. september sin doktorgrad om integrering av kunnskapsbasert praksis i sykepleiepraksis i sykehus.

Bilde av Åste Renolen

Åste Renolen disputerer 3. september

– Kliniske sykepleiere og deres ledere møter utfordringer når de skal ta i bruk kunnskapsbasert praksis i sitt daglige arbeid. Dette gjør at kvaliteten i behandling og pleie av pasienter ikke alltid er i tråd med den beste forskningskunnskapen som er tilgjengelig og som passer for pasienten i den enkelte situasjon, sier Renolen.

Til tross for mye forskning om temaet, har kunnskapsbasert praksis ikke blitt tilstrekkelig integrert i sykepleieres daglige arbeid. Renolens doktorgradsarbeid har hatt til hensikt å innhente kunnskap om hvordan kliniske sykepleiere og deres ledere arbeider når de prøver å integrere kunnskapsbasert praksis og hvilke utfordringer de har med å ta i bruk kunnskapsbasert praksis.

Data er samlet inn med kvalitativ metode fra kliniske sykepleiere og deres ledere på to ulike geografiske steder i et stort norsk helseforetak. Sykepleierne besto av spesialsykepleiere, autoriserte sykepleiere og helsefagarbeidere/hjelpepleiere. Data ble innsamlet ved hjelp av observasjon, fokus grupper og individuelle intervju.

Avhandlingen har frembrakt ny kunnskap som kan bidra til økt forståelse av hvordan tiltak for å integrere kunnskapsbasert praksis bedre kan tilpasses utfordringene og atferdsmønsteret til kliniske sykepleiere og ledere i daglig arbeid slik at de lettere kan lykkes med integreringen.

– De kliniske sykepleierne så på kunnskapsbasert praksis som noe som kom i tillegg til deres ordinære oppgaver. Det kunne forstyrre arbeidsflyten deres, noe de prøvde å forhindre. Lederne bestrebet å tilrettelegge for sykepleierne, blant annet ved å tilpasse praksis, bistå dem og avlaste dem. Dette var krevende arbeid der lederne strebet etter å lykkes uten å overbelaste sykepleierne. Hovedutfordringene for sykepleierne var å innføre ny forskningskunnskap i daglig arbeid, bli mer bevisst på hvilken kunnskap de bruker og å bruke denne kunnskapen i møte med den enkelte pasient, forteller Renolen.

Et flerdimensjonalt rammeverk utviklet i doktorgradsarbeidet viser at det kan være nødvendig for organisasjonen å iverksette tiltak både på systemnivå og individnivå for å hjelpe sykepleierne til å kunne arbeide i tråd med kunnskapsbasert praksis.

Disputasen blir avholdt digitalt. Praktisk informasjon om pålogging finner du via lenken under.

Digital disputas: Åste Renolen (uio.no)