HELSENORGE

BUP døgn Kringsjåtunet flyttes til Sanderud

Divisjon Psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet har vedtatt å slå sammen BUP døgn Kringsjåtunet og BUP døgn Sanderud.

​Det innebærer at virksomheten ved Kringsjåtunet opphører fra 2. august 2021. Endringen medfører ingen endringer i kriterier for innleggelse, eller henvisninger til BUP.

Bredere tilbud

Endringen skjer som et ledd i omstillingsarbeidet innenfor psykisk helsevern for barn og unge  i Sykehuset Innlandet. Det er gjennomført en grundig prosess for å sikre en helhetlig utvikling av det framtidige tilbudet innenfor BUP. Både ansatte, tillitsvalgte og representanter fra kommunehelsetjeneste har vært med i prosessen, der det er vurdert ulike forslag til endringer.

Det understrekes at døgnplassene ved Kringsjåtunet ikke blir lagt ned, men at plassene flyttes og samlokaliseres med døgntilbudet ved avdelingen på Sanderud. I tillegg opprettes to ambulante behandlingstilbud i tilknytning til døgntilbudet.

– Det er behov for å samle tilbudene til et større fagmiljø. Da kan vi tilby et bredere tilbud til de pasientene som trenger døgnbehandling, sier divisjonsdirektør Psykisk helsevern, Benedicte Thorsen-Dahl.

Færre innleggelser

Behovet for døgnplasser innen psykisk helsevern for barn og unge er gradvis redusert de siste årene.
– I 2019 sto 40 prosent av døgnplassene ledige, og utviklingen fortsatte også i 2020. Samtidig har det vært en økning i henvisninger til poliklinisk behandling. For å utnytte ressurser og kompetanse på best mulig måte tilpasser vi nå tilbudene slik at vi kan tilby behandling på en  mer fleksibel måte, der vi fremover kan gi et mer omfattende tilbudom kompliserte utredninger og behandling av pasienter og deres familier i sitt vanlige miljø, sier Thorsen-Dahl.

I rapporten som er utarbeidet i omstillingsarbeidet pekes det på at nye behandlingsmetoder er årsaken til mindre behov for døgnbehandling innen psykisk helsevern for barn og unge. En større del av behandlingen blir utført poliklinisk.

– Mange unge får god hjelp både i poliklinikk og ved døgnenheter i dag. Flere får likevel ikke et tilbud som passer helt for seg. Noen trenger mer hjelp enn det polikliniske tilbudet, samtidig som det ikke er verken ønskelig eller hensiktsmessig med en innleggelse. For et barn eller en ungdom er innleggelse ved en døgnenhet et svært inngripende tiltak, og ikke alle unge og deres familier ønsker eller får god hjelp med en slik løsning. Vi ønsker å organisere behandlingstilbudene slik at flere ungdommer kan nås med tilbud som er tilpasset den enkeltes behov, sier divisjonsdirektøren.  

Ingen økonomiske kutt

Ved å omfordele ressurser fra døgntilbud til poliklinikk, mer arenafleksible og ambulante tilbud, vil flere kunne få tilbud om hjelp.

– Endringene som gjennomføres gir ingen økonomiske besparelser innen psykisk helsevern for barn og unge. Vi skal imidlertid utnytte ressursene bedre ved å bruke mer ressurser der behovet er størst, for å kunne tilby flere barn og unge et tilbud. Overkapasitet på døgntilbud og manglende kapasitet i poliklinikker gir ingen god ressursutnyttelse, sier Thorsen-Dahl, og viser til at dette er i tråd med de tydelige nasjonale føringene om prioritering av psykisk helsevern, spesielt for barn og unge.

I omstillingsarbeidet er det lagt vekt på føringene fra Regjeringen om individuelle tilpasninger for pasientene gjennom samvalg og brukermedvirkning, og videreutvikling av samarbeidet mellom tjenestenivåene. – Barn og unge som trenger psykisk helsehjelp i Innlandet, skal møte en helsetjeneste som er tilpasset deres behov, sier Benedicte Thorsen-Dahl.

Les hele rapporten om utvikling av BUP her (PDF)