HELSENORGE

Depresjon gir høyere dødelighet

Kreftpasienter over 70 år med symptomer på depresjon har høyere risiko for å dø enn tilsvarende pasienter uten depresjon. Det viser en studie gjennomført av en forskergruppe ved Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom ved Sykehuset Innlandet, Sanderud.

Bilde av overlege og ph.d. Tom Borza ved Forskningssenteret for AFS

FORSKER PÅ ELDRE: Overlege og ph.d. Tom Borza er en del av en forskergruppe ved Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom (AFS), Sykehuset Innlandet, som har studert sammenhengen mellom depresjon og dødelighet hos eldre med kreft.

- Selv ved en beskjeden økning i depresjonssymptomer, øker risikoen for død betydelig, sier overlege og alderspsykiater Tom Borza.

Han er en del av forskergruppen ved Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom (AFS), som har studert sammenhengen mellom depresjonssymptomer og dødelighet hos eldre kreftpasienter. 

Kartla symptomer på depresjon

Forskerne rekrutterte 288 eldre pasienter med kreft fra åtte studiesentre. Pasientene ble fulgt over to år, og symptomer på depresjon ble vurdert med Geriatrisk depresjonsskala (GDS) tre ganger. 

GDS er utviklet for å fange opp depresjonssymptomer hos eldre pasienter. Skalaen vektlegger de psykologiske aspektene ved depresjon som tristhet og håpløshet, mer enn kroppslige plager som redusert appetitt, vekttap og fysisk utmattelse. GDS inneholder 15 «ja/nei»-spørsmål og skåres fra null til 15, hvor høyere skår tyder på flere symptomer på depresjon. 

Etter to år var 168 av de 288 pasientene i studien døde. Forskerne fant at høyere GDS-skår var forbundet med høyere dødelighet, også uavhengig av alder, kjønn, kreftstadium, behandling og funksjonsnivå. Ett poeng mer i GDS-skår økte risiko for død i studieperioden med 12 prosent og sammenhengen var statistisk signifikant. 

Flere mulige årsaker

Sammenhengen mellom depresjon og dødelighet hos eldre med kreft, har tidligere vært lite undersøkt og resultatene har vært sprikende. Resultater fra denne studien samsvarer imidlertid med mer generelle studier av pasienter med kreft. 

Forfatterne av studien peker på flere forhold som kan forklare at symptomer på depresjon er forbundet med økt dødelighet. 

  • Depresjon kan ha ugunstig påvirkning på immunsystemet som kan ha betydning for dødeligheten til kreftpasienter. 
  • Spesielt hos eldre pasienter kan symptomer på depresjon være overlappende med symptomer på underliggende kroppslig sykdom, som kan påvirke dødeligheten. 
  • Kan dødelighet hos eldre pasienter med kreft og depresjon være påvirket av utilstrekkelig oppfølging og mindre motivasjon for behandling hos disse pasientene?

Mer forskning på eldre

Forfatterne konkluderer med at det i behandlingen av eldre pasienter med kreft er viktig å ha fokus på psykologiske forhold. 

- Vi trenger også framtidige studier som kan gi svar på hvordan depresjon og psykologisk stress best kan bedres hos denne store, raskt voksende pasientgruppen, sier Borza.

Studien om sammenhengen mellom depresjon og dødelighet er del av en større undersøkelse som går ut fra AFS. Forskergruppen ved AFS består, foruten Borza, av Magnus Harneshaug, Lene Kirkhus, Jūratė Šaltytė Benth, Geir Selbæk, og Sverre Bergh. Marit Slaaen er prosjektleder. 

Og det finnes absolutt lyspunkter i forskernes materiale. Den omtalte studien så også på hvordan depresjonssymptomene ved GDS utviklet seg over tid. Ved alle måletidspunktene syntes 85-90 prosent av studieutvalget at det «var godt å leve» og de «så ikke situasjonen sin som håpløs».

- Dette tyder på at disse pasientene kan sette pris på livet til tross for en krevende livssituasjon, sier Borza.