HELSENORGE

Ekstra tiltak grunnet stor pasientpågang

Sykehuset Innlandet har i kveld gått i grønn beredskap som følge av høyt pasientbelegg og stor pågang av pasienter. Situasjonen nå er spesielt utfordrende ved sykehuset på Gjøvik.

Det har i løpet av dagen vært stor pågang av pasienter i akuttmottaket på Gjøvik og sykehusene på Hamar og Lillehammer har bistått med å ta imot pasienter fra Vestoppland. 

Det er ulike forhold som påvirker driften av sykehusene i Innlandet for tiden:

  • Høyt belegg på sengepostene
  • Utfordringer knyttet til å ta unna i akuttmottakene og finne plasser i rett tid til de som har behov for innleggelse
  • Økning i antall pasienter innlagt med covid-19
  • Korttidsfravær blant ansatte som følge av luftveisinfeksjoner og annen sykdom
  • Ansatte i karantene i påvente av testsvar ved smitte på jobb eller privat
  • Manglende kapasitet i enkelte kommuner til å ta imot utskrivningsklare pasienter
- Vi de siste ukene hatt høyt belegg på sengepostene våre, samtidig som vi har hatt mye korttidsfravær blant ansatte som følge av ulike luftveisinfeksjoner. Det har gjort driften utfordrende, men sykehusene har klart å avlaste hverandre ved kapasitetsutfordringer. Med en økende tilstrømning av pasienter finner vi det riktig å gå i grønn beredskap, sier administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard.

Pasientbehandlingen har stort sett gått som normalt i høst, både når det gjelder planlagte undersøkelser, behandlinger og akuttinnleggelser. Ved enkelte avdelinger kan det i tiden framover bli behov for å redusere planlagt aktivitet i kortere eller lengre perioder. Pasienter som berøres av endringer vil få direkte beskjed om dette.

Det er fortsatt strenge smitteverntiltak i sykehusene. For å begrense risiko for smittespredning av ulike virus i sykehus, oppfordres alle til å være ekstra oppmerksomme dersom de har luftveissymptomer eller andre sykdomstegn. Besøkende til inneliggende pasienter må gjøre avtale med avdelingene om dette på forhånd. 

Ved sykehuset på Gjøvik er det i dag innført midlertidig besøksforbud på sengepostene. Også ved de andre sykehusene kan det bli aktuelt å innføre midlertidig besøksforbud ved enkelte avdelinger.

Påbud om munnbind ved besøk
Etter anbefalinger fra Folkehelseinstituttet innfører Sykehuset Innlandet nå forsterkede smitteverntiltak med bruk av munnbind.  Dette innebærer at:

  • Alle besøkende og ledsagere skal benytte munnbind under opphold på sykehuset når 1 meters avstand ikke kan opprettholdes. 
  • Polikliniske pasienter og dagpasienter skal benytte munnbind i sykehusets fellesareal og venterom når avstandskravet ikke kan opprettholdes
  • Medarbeidere bør benytte munnbind ved nærkontakt med pasienter i situasjoner hvor det ikke kan holdes 1 meters avstand.
Disse tiltakene innføres ved alle landets sykehus der hvor det er høyt eller økende lokalt smittetrykk. Selv om smittetrykket i Innlandet varierer fra sted til sted, er det besluttet at tiltakene skal gjelde hele foretaket. 

Flere mindre smitteutbrudd
Gjennom høsten har det vært flere mindre smitteutbrudd og enkelttilfeller i våre sykehus, der ansatte og pasienter har fått påvist covid-19. Sykehusene har gode rutiner for oppfølging når det avdekkes smitte, både blant ansatte og pasienter. Ved behov innføres det forsterkede smitteverntiltak, isolering, utvidet testing og eventuell smitteoppsporing. 

På grunn av den generelle smittesituasjonen i samfunnet, er det ventet at det jevnlig vil oppstå enkelte smittetilfeller både blant ansatte og pasienter i sykehus. Dette følges opp lokalt i tråd med etablerte rutiner. Dersom det oppstår større smitteutbrudd, eller andre forhold som får større konsekvenser for drift og pasientbehandling, vil det gis informasjon om dette. 

Andelen fullvaksinerte mot covid-19 blant ansatte er høy, men selv om vaksinen gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom forhindrer den ikke at vaksinerte kan få viruset og smitte andre selv om de har få eller ingen symptomer. Sykehuset Innlandet startet denne uka med vaksinering av ansatte med dose 3 av koronavaksinen. Sykehuset Innlandet er så langt tildelt 6.000 vaksinedoser.