HELSENORGE

For mange kan ha fått diagnosen ADHD

En intern kvalitetskontroll i Sykehuset Innlandet har avdekket at flere pasienter har fått diagnosen ADHD ved BUP Elverum enn ved andre barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i Innlandet.

I kvalitetskontrollen har Sykehuset Innlandet gjennomgått alle tilfeller der det er stilt ADHD-diagnose fra 2012 til februar 2020. I denne perioden har 460 pasienter fått diagnosen ADHD ved BUP Elverum. Gjennomgangen har avdekket mangler ved utredningene som kan ha ført til at flere av pasientene ved BUP Elverum har fått diagnosen uten at symptomene var alvorlige nok eller uten at andre symptomer og diagnoser var tilstrekkelig kartlagt og utredet.

– Nå ønsker vi å snakke med pasienter og pårørende som kan være berørt og tilby en ny vurdering til dem det er aktuelt for. Vi beklager på det sterkeste overfor de det gjelder, sier Benedicte Thorsen-Dahl, direktør psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet.

BUP Elverum har kontaktet alle pasientene som har fått ADHD-diagnose siden 2012 og opprettet et eget telefonnummer for henvendelser som gjelder denne saken. Telefonen er bemannet med spesialister fra andre BUP-enheter i Innlandet. De pasientene som ønsker en ny vurdering av sine symptomer, kan få dette ved BUP Elverum eller ved andre BUP-enheter i Innlandet.

ADHD (hyperkinetisk forstyrrelse) er en psykiatrisk diagnose. Tilstanden kjennetegnes av hyperaktivitet, impulsivitet og konsentrasjonsvansker. For å stille diagnosen kreves det at symptomene skal være til stede før seks års alder og opptre på flere arenaer hvor barnet befinner seg, det vil si både i familien og utenfor hjemmet. Symptomene skal også gi en klar funksjonsnedsettelse i hverdagen.

At for mange pasienter får diagnosen ADHD er en problemstilling fagmiljøene har vært oppmerksomme på i flere år, både nasjonalt og internasjonalt. En undersøkelse gjennomført av forskere tilknyttet Folkehelseinstituttet i 2018, viste store geografiske forskjeller i andelen barn med ADHD-diagnose. Hedmark var blant fylkene som lå høyt. BUP Hedmark valgte å undersøke dette nærmere og oppdaget at BUP Elverum skilte seg ut. BUP Elverum har, i likhet med andre behandlingsinstitusjoner, gjennomført interne kvalitetskontroller og jobbet med dette over tid. Den siste gjennomgangen viser mangler ved utredningene og at diagnosen ADHD kan være stilt opp mot dobbelt så hyppig som ellers i Innlandet og i Norge. 

Den interne kvalitetskontrollen har også vist at antall pasienter som blir henvist til BUP Elverum for utredning av ADHD, er vesentlig høyere enn ved andre BUP-er i Innlandet. Det er allerede gjennomført møte med samarbeidspartnere i kommunehelsetjenesten. Temaet var praksisendring med økt bruk av vurderingssamtaler ved henvisninger med mistanke om ADHD for å drøfte om andre tiltak kan settes inn og vurderes først, før det gjøres en omfattende utredning i BUP.

Gjennomfører flere tiltak

– Resultatet av den siste kvalitetskontrollen gjør at vi gjennomfører tiltak med umiddelbar virkning og tiltak med virkning på lengre sikt, sier Thorsen-Dahl.

BUP Innlandet har planlagt og startet gjennomføring av en rekke tiltak for kompetanseheving og kvalitetssikring av utredning, diagnosesetting og behandling. Tiltakene gjøres i samarbeid med førstelinjetjenesten, og Regionalt kompetansesenter for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi vil delta i arbeidet. Det vil bli gjennomført årlige revisjoner ved BUP Elverum de neste fem årene for å sikre at tiltakene har ønsket effekt.

– Sykehuset Innlandet er opptatt av god kvalitet i all pasientbehandling vi tilbyr, og vi ønsker at pasientene våre skal være trygge på at de får riktig diagnose når de blir utredet hos oss. Kvalitetsarbeid er kontinuerlig arbeid og vi er hele tiden opptatte av å lære av det vi gjør og forbedre oss, sier Thorsen-Dahl.

– Det er også viktig for oss å understreke at fagkompetansen ved BUP Elverum er høy og vi opplever at de ansatte er motiverte for å øke kompetansen ytterligere til beste for pasientene.

Sykehuset Innlandet har varslet tilsynsmyndighetene om funnene i den interne kvalitetskontrollen.

Kontaktinformasjon

Benedicte Thorsen-Dahl
Direktør, divisjon Psykisk helsevern
Sykehuset Innlandet

Pressevakt: 62 33 33 33