Helsenorge

Forbereder for flere koronaprøver

Avdeling for medisinsk mikrobiologi ved Sykehuset Innlandet er forberedt på en økning i analyse av koronatester i tiden framover. Myndighetene varslet i går at testkapasiteten skal økes betraktelig innen utgangen av mai måned, og det er igangsatt tiltak både nasjonalt og regionalt for å nå dette målet.

Også i Sykehuset Innlandet er det lagt til rette for økt kapasitet til analysering av prøver, men det er fortsatt utfordringer knyttet til leveranser av prøvetakingsutstyr og utstyr til analysering.

– Vi forholder oss til de anbefalinger og føringer som kommer fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, og gjør vårt beste for å kunne tilby de tjenester som er viktig for pasientene i Innlandet. Kapasiteten på testing og analyser begrenses av tilgangen på nødvendig materiell, men vi håper på en stabilt bedre situasjon framover med tanke på leveranser, sier avdelingsoverlege Tine Smedsund Dons.

Ved laboratoriet på Lillehammer er det bestilt nytt utstyr og gjennomført opplæring av personell, slik at kapasiteten skal kunne økes ytterligere i slutten av mai og begynnelsen av juni. Det er også planlagt samarbeid med universitetssykehusene for å kunne videresende prøver ved kapasitetsutfordringer.

– Per nå har vi kapasitet til å analysere om lag 500 prøver i døgnet. De siste to ukene har vi mottatt og analysert mellom 80 og 180 prøver per dag. Dette er prøver som er analysert i tråd med myndighetenes testkriterier, sier Dons.

Inntil tilgangen på prøvetakingsutstyr og utstyr til analysering stabiliseres vil det være behov for fortsatt prioritering i henhold til fastsatte kriterier. - Dersom prøvemengden øker betraktelig må vi prioritere basert på Folkehelseinstituttets testkriterier og det må forventes lengre svartid på prøver for de lavest prioriterte, sier Dons.

Kommunene oppfordres til fortsatt å gjøre en streng vurdering av hvem det skal tas prøver av.   

– Det er legen som skal avgjøre om en person skal testes, sier Dons.   

Når myndighetene nå åpner for økt testing skal det også tas i bruk en ny testmetode, utviklet av norske forskere ved NTNU og St. Olavs hospital.  Disse testene skal analyseres ved Ahus og Oslo universitetssykehus.
Metoden er enklere og raskere og vil frigjøre testutstyr og reagenser til helseforetakene for øvrig.