HELSENORGE

Forberedt på ny smittetopp

Kapasiteten i sykehusene er nå bedre enn perioden før jul, men det er ventet utfordringer ved driften også i tiden framover.

I ukene etter nyttår har antall innlagte med covid-19 falt gradvis, og det er færre som trenger respiratorbehandling.

 – Signalene og erfaringene er at langt færre covid-19-pasienter trenger sykehusinnleggelse ved omikronsmitte. Vi følger situasjonen tett, men til tross for økning i smittetilfeller i Innlandet, har det vært nedgang i antall innleggelser som følge av covid-19, sier direktør Medisin og helsefag i Sykehuset Innlandet, Ellen Henriette Pettersen. 

Sykehusene er likevel forberedt på en ny økning i innleggelser. 

- Det forventes høye smittetall i befolkningen i ukene som kommer, med en antatt topp ved inngangen til februar. Vi ser også at omikron nå er den dominerende varianten. Med økt smitte i samfunnet må vi regne med at stadig flere pasienter som trenger sykehusbehandling for andre helseplager, også kan være smittebærere. Det betyr at sykehusene må forberede seg på en økning i pasienter som legges inn med covid-19, uten at det er årsak til innleggelsen, sier Pettersen. 

Sykehuset Innlandet har etablert gode planer for å kunne tilpasse driften ved en ny økning i antall innlagte pasienter med covid-19. 

– Mye planlagt aktivitet har vært utsatt den siste tiden, for å frigjøre kapasitet til å håndtere utfordringer knyttet til kombinasjonen covid-19, generelt høyt belegg i sykehusene og høyt korttidsfravær blant ansatte. Når presset nå er noe redusert blir en del av den planlagte aktiviteten gjenopptatt, men vi er forberedt på å gjøre endringer igjen på kort varsel dersom situasjonen krever det, sier hun, men understreker at alle som trenger akutt helsehjelp vil få det.

Det er ventet at det også i tiden framover vil være bemanningsutfordringer som kan påvirke drift. 

– Med økt smitte i samfunnet generelt, vil også våre ansatte rammes. Vi planlegger for høyt sykefravær og regner med at korttidsfravær blant ansatte kan bli den største utfordringen i tiden framover. Vi har mange små avdelinger og enheter, noe som gjør oss sårbare ved høyt fravær, sier Pettersen.

Det er forsterkede smittevernrutiner ved alle sykehusets avdelinger, som gir både ansatte og pasienter god beskyttelse mot smittespredning.