HELSENORGE

Forskningsmidler til kliniske studier innenfor kreftbehandling

Norges forskningsråd og Kreftforeningen gir midler til et forskningssenter for klinisk behandling ved kreft. Sykehuset Innlandet er ett av 13 sykehus i Norge som utgjør forskningssenteret, i tillegg til flere nasjonale forskningsgrupper. 

I Forskningssenteret for Klinisk Kreftbehandling er målet å bidra til at kreftpasienter kan leve lenger og med god livskvalitet. 

- Tildelingen av forskningsmidler er et stort løft, og muliggjør en videreutvikling og testing av nye målrettede behandlingsalternativer for kreftpasienter i Innlandet og resten av Norge, sier Ingeborg Hartz, direktør forskning i Sykehuset Innlandet.

Forskningssenteret for Klinisk Kreftbehandling ledes av Oslo universitetssykehus. Senteret vil utvikle og etablere ny diagnostikk, både molekylær kreftdiagnostikk, billeddiagnostikk og pasientrapportert diagnostikk. Målet er at pasienter kan behandles mer presist, med større effekt og med større grad av medvirkning. Standardiserte pasientforløp vil bli brukt som en metode for å oppnå god planlegging og optimal ressursutnyttelse av helsepersonell. 

For å kunne bidra til kunnskapsbasert klinisk praksis, vil senteret gjennomføre mange kliniske studier, altså studier med nye medikamenter, kombinasjoner av medikamenter og nye celle-genterapier. Forskningssenteret gjennomfører også studier innen pasientsentrert kreftomsorg, der symptomkontroll, funksjonsforbedringer og livskvalitet vil være viktig. Senteret er opptatt av å utvikle metoder som muliggjør digital kommunikasjon med pasienter både på sykehus og i pasientens hjem.

Forskningssenteret har samlet eksperter fra hele Norge og vil jobbe i flere områder av kreftomsorgen.  Sykehus i alle helseregioner deltar for å sikre at pasienter fra hele Norge kan delta i studiene. Den økonomiske støtten vil i stor grad gå til sykehusene som har pasienter i behandling i studiene.  

- Vi ønsker å avdekke hvilken behandling som har størst sannsynlighet for å kunne hjelpe pasientene med aggressiv kreftsykdom også i tidlig sykdomsfase. Disse pasientene fortjener et enda bedre tilbud enn de har i dag, sier Daniel Heinrich, kreftoverlege i Sykehuset Innlandet.


Se også:

Tre nye sentre skal drive klinisk forskning på revmatisme, hodepine og kreft (forskningsradet.no)​

Oversikt over tildelinger fra Forskningsrådet (forskningsradet.no)