HELSENORGE

Første spesialist i akutt- og mottaksmedisin

Sykehuset Innlandet har fått sin første spesialist i akutt- og mottaksmedisin.

Roy Bekkeseth fullførte nylig den ferske spesialistutdanningen, og fra 1. april er han på plass som seksjonsoverlege i akuttmottaket på Lillehammer.

Bilde av nyansatt seksjonsoverlege i akuttmottaket på Lillehammer, Roy Bekkeseth

Roy Bekkeseth er Sykehuset Innlandets første spesialist i akutt- og mottaksmedisin.

​Akutt- og mottaksmedisin er en ny indremedisinsk spesialitet som ble etablert i Norge i mars 2019.

Bakgrunnen var at en stadig mer spesialisering av helsetjenestene har gitt økt behov for å optimalisere pasientbehandlingen i akuttmottakene, gjennom raskere vurdering og avklaring av pasientenes helsetilstand.

Ekstra ressurs

Akuttmottakene i Sykehuset Innlandet er organisert under de akuttmedisinske avdelingene og er bemannet med leger fra sykehusenes kliniske avdelinger, gjennom ulike vaktordninger. Den nyopprettede stillingen som spesialist i akutt- og mottaksmedisin kommer i tillegg til de ordinære vaktlinjene i sykehuset, og får tilstedeværende medisinsk ansvar i akuttmottaket. Divisjonsdirektør i divisjon Gjøvik-Lillehammer, Kari Mette Vika, mener dette blir et viktig kvalitetsløft for sykehuset.

– Kompetanse i front er viktig for pasientsikkerheten. Gjennom denne spesialiteten vil akuttmottaket få større kontinuitet og tilstedeværelse av overlege, samtidig som LIS-leger i vakt vil få mer supervisjon og veiledning i pasientbehandlingen. Hun understreker også at funksjonen vil være en ressurs for hele sykehuset.

– Tilstedeværende overlege i mottak vil trolig gi avlastning til de øvrige avdelingene på ulike måter, både gjennom frigjort kapasitet for andre vaktlinjer og at pasienter får raskere avklaring og igangsetting av behandling i akuttmottak før de overføres til riktig sted for videre oppfølging, sier hun.

Bred spesialitet

Den nyansatte seksjonsoverlegen er allerede godt kjent ved sykehuset på Lillehammer, etter flere år ved medisinsk avdeling.

– Jeg startet opprinnelig på spesialisering i lungemedisin, og har de siste årene jobbet både på Lillehammer og Granheim, forteller Bekkeseth. Da muligheten for spesialisering i akutt- og mottaksmedisin åpnet seg, grep Bekkeseth sjansen.

– Det er ikke så ofte det etableres nye spesialistutdanninger, og denne muligheten syns jeg var spennende. Akutt- og mottaksmedisin omfatter et svært bredt medisinsk fagområde, samtidig som en stor del av pasientene som kommer til akuttmottaket er relatert til indremedisinske diagnoser som jeg har jobbet mye med tidligere, sier han.

Han ser fram til å ta fatt på arbeidsoppgavene, og har tro på at spesialiteten akutt- og mottaksmedisin vil bidra til at akuttmottakene utvikler seg videre.

– Det har lenge vært en endring fra tiden da akuttmottakene bare var en vei inn i sykehuset, et slags avansert venterom i påvente av innleggelse i avdelingen der behandling skulle gis. Nå er målet hele tiden at pasienten så raskt som mulig skal får riktig vurdering av alvorlighetsgrad på tilstand, og at nødvendig utredning og behandling skal igangsettes umiddelbart, sier Bekkeseth. Han håper også det vil være interesse for flere leger under utdanning og velge denne spesialiteten.

– Det er lettere når vi nå kan tilby utdanningen til egne LIS-leger og ikke er avhengige av å rekruttere framtidige spesialister utenfra, sier han.

Prioritert investering 

Til tross for at sykehusene generelt, og Lillehammer spesielt, har strenge krav til økonomiske tiltak for å få balanse i budsjettene, mener divisjonsdirektør Kari Mette Vika at den nye spesialiststillingen er en god investering.

– Dette er noe vi har planlagt over tid, og planlagt finansieringen av. Vi er sikre på at denne funksjonen vil være en viktig ressurs på tvers i hele sykehuset, og en investering i framtidig kompetanse for hele foretaket gjennom styrking av egne utdanningsforløp, sier hun.