Helsenorge

Fortsatt godt faglig tilbud innen BUP døgn

Sykehuset Innlandet gjennomfører for tiden omstillinger i alle deler av virksomheten for å tilpasse seg det nye opptaksområdet når sykehustjenestene for befolkningen i Kongsvinger-området overføres til Ahus 1. februar.

Bortfallet av Kongsvinger innebærer 10 prosent reduksjon i inntektsrammen for Sykehuset Innlandet. Det innebærer et generelt nedtak av tjenester i alle divisjoner som følge av at det blir færre pasienter å behandle.

Også barne- og ungdomspsykiatrien blir berørt av disse endringene. I tillegg til effekten av Kongsvinger, viser aktiviteten i BUP døgn færre liggedøgn sammenlignet med året før, mens kapasiteten er den samme. Dessuten ligger Sykehuset Innlandet høyt i bruk av døgnopphold i BUP, sammenlignet med andre foretak i Helse Sør-Øst. Det er også faglige og politiske føringer som sier at mest mulig behandling skal gis på dagtid uten innleggelse av pasienter.

Samlet er dette bakgrunnen for at divisjon Psykisk helsevern nå reduserer med totalt seks-sju plasser i BUP døgn. Reduksjonene fordeler seg med én plass på barne- og familieenheten på Gjøvik, ett team tilsvarende tre plasser på Kringsjåtunet og 2-3 plasser ved utredningsenheten på Sanderud. Samtidig blir akuttenheten og utredningsenheten ved BUP døgn Sanderud slått sammen under en felles ledelse.

– Også etter disse tilpasningene vil vi ha en god døgnbehandling innen barne- og ungdomspsykiatrien i Sykehuset Innlandet. Som en del av disse tilpasningene vil vi nedsette en arbeidsgruppe som skal se på det faglige tilbudet i BUP døgn for å sikre optimaliserte pasientforløp og mindre variasjon i behandlingstilbudet for barn og unge, sier direktør Benedicte Thorsen-Dahl i divisjon Psykisk helsevern.

Hun sier det er et samlet ønske om å utvikle tjenestene videre slik at flere kan få polikliniske og ambulante tilbud hjemme og slippe innleggelse.

– BUP i Innlandet har de siste årene satset på flere spesialiserte polikliniske tilbud som gir gode resultater og hjelp til pasienter som tidligere hadde behov for innleggelser av kortere eller lengre varighet. Vi ønsker å videreutvikle disse tjenestene og derfor er det behov for dreining av ressursene våre fra døgn til poliklinikk, sier hun.